2% Daň

Združenie rodičia a priatelia pre SOŠOaS v Krupine,

M.R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

IČO:  42 392 802, č.ú.: SK04 0900 0000 0050 7751 3819

————————————————————————————-

 

Vážení rodičia, absolventi a priatelia našej školy,

 

dovoľte nám požiadať Vás o podporu pri skvalitnení výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole darovaním 2% z dane. Vaše príspevky vo forme 2% z dane budú poskytnuté občianskemu združeniu –  Združenie rodičia a priatelia pre SOŠOaS v Krupine.

Cieľom Združenia rodičia a priatelia pre SOŠOaS v Krupine je združovať rodičov pre SOŠOaS v Krupine a spolu s pedagogickými zamestnancami zabezpečiť kvalitné vzdelávanie a výchovu študentov pre SOŠOaS. Cieľom a účelom činnosti združenia je všestranná participácia na rozvoji SOŠOaS, najmä podpora a pomoc pri výchovnovzdelávacej činnosti, pri rozvoji školy, pri modernizácii obsahu výchovy a vzdelávania a pri vytváraní personálnych a materiálno-technických podmienok pre činnosť školy.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít pre Vaše deti. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%, ktoré naše občianske združenie využije vo viacerých oblastiach:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • financovanie exkurzií pre študentov
 • hradenie cestovného pre študentov na súťaže a reprezentáciu školy
 • financovanie edukačného materiálu – učebnice, časopisy na jednotlivé predmety
 • propagačný materiál a tričká pre študentov
 • ocenenia žiakom za reprezentáciu školy a knižné odmeny
 • náklady na záujmovú činnosť na škole
 • financovanie aktivít, ktoré organizuje Školská študentská rada

 

Potrebné údaje:

Obchodné meno alebo názov:Združenie rodičia a priatelia pre SOŠOaS v Krupine
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:M.R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Právna forma:občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):42 392 802

 

Ako pri podávaní 2% z dane postupovať?

 1. AK STE ZAMESTNANEC A ROČNÉ ZÚČTOVANIE DANE ZA VÁS ROBÍ ZAMESTNÁVATEĽ?
 1. Požiadajte svojho  zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4.  Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. .Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Združenie rodičia a priatelia pre SOŠOaS v Krupine
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:M.R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Právna forma:občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):42 392 802

6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla  2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

 1. PODÁVATE SI DAŇOVÉ PRIZNANIE SAMI?

1. Riadne vyplňte daňové priznanie.

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:Združenie rodičia a priatelia pre SOŠOaS v Krupine
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:M.R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Právna forma:občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):42 392 802

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

 1. POSTUP PRE PRÁVNICKÉ OSOBY
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov:Združenie rodičia a priatelia pre SOŠOaS v Krupine
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:M.R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Právna forma:občianske združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID):42 392 802

4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

5.Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Prílohy:

 1. Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
 2. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
24. 04. 2024  1. potvrdenie-o-zaplatení-dane36 kB [pdf]
24. 04. 2024  2. Vyhlasenie_o_poukazani_dane153 kB [pdf]