Zlepšenie podmienok praktického vyučovania na zvýšenie počtu žiakov v odbornom vzdelávaní SOŠOaS Krupina

plagát IROP

Stredná odborná škola obchodu a služieb v období od 1.1. 2019 do 30.9. 2021 realizuje projekt pod názvom "Zlepšenie podmienok praktického vyučovania na zvýšenie počtu žiakov v odbornom vzdelávaní SOŠOaS Krupina" financovaný na základe nenávratného finančného príspevku EU.

IROP-PO2-SC223-2016-14 Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - Riadiaci orgán OP Integrovaný ROP


 
Hlavný cieľ  projektu:
Zvýšiť  počet  žiakov v strojárskych a potravinárskych  odboroch a vytvoriť podmienky, ktoré reflektujú potreby zamestnávateľov regiónu.
 
Pre splnenie cieľa projektu v projekte realizujeme tieto hlavné aktivity:
Aktivita č.1 – Materiálno-technické vybavenie dielní a odborných učební
Aktivita č.2 – Rekonštrukcia dielní - Autoservis
Aktivita č.3 - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy strojárskych dielní a cukrárskej dielni
 
Časová realizácie projektu je od 01/2019 do 09/2021.
 
Výsledkom projektu budú aj naplnené tieto merateľné ukazovatele:
P0068 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl – 210 žiakov
P0291 Počet podporených COV – 0
P0310 Počet podporených SOŠ – 1
P0374 Počet renovovaných verejných budov – 1
P0614 Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 178,54 m2
P0617 Postavené alebo zrenovované verejné alebo komerčné budovy v mestských oblastiach – 178,54 m2
P0103 Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 20,32 t ekviv. CO2
P0700 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách – 136 786,10 kWh/rok
Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
26. 10. 2018  IROP_plagat_a3323 kB [pdf]