Strojný mechanik

IMG_7880

Učebný odbor 2464 H STROJNÝ MECHANIK - oprava a údržba, montáž strojov a zariadení

Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov základnej školy

Charakteristika absolventa
Absolvent trojročného učebného odboru 2464 H strojný mechanik vie:

 • čítať technické výkresy a  technickú dokumentáciu,
 • zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, čítať a zhotoviť technické výkresy podľa STN, s využitím IKT,
 • navrhnúť a vypracovať technologické postupy pri opravách strojných zariadení,
 • nastavovať a obsluhovať konvenčné obrábacie stroje a zariadenia,
 • pozná základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich
  technologické, mechanické vlastnosti,
 • ovládať technológie ručného i strojového spracovania technických materiálov,
 • aplikovať vybrané technológie zvárania železných a neželezných kovov,
 • pozná základy technológie kovania a tepelného spracovania kovov,
 • vykonávať opravy, údržbu a montáž strojov a zariadení,

Ukončovanie štúdia

 • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
 • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške
 • Absolventi môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore strojárstvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou