Mechanik strojov a zariadení

IMG_9727
Profil absolventa študijného odboru 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ


Názov a adresa školy:    Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                    M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Názov školského vzdelávacieho programu:  Mechanik strojov a zariadení
Kód a názov ŠVP:    23, 24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II
Kód a názov učebného odboru:   2413 K mechanik strojov a zariadení
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia:     4 roky
Forma štúdia:    denná

Celková charakteristika absolventa

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami, ktorý je schopný samostatne vykonávať činnosti stredných technicko-hospodárskych pracovníkov v strojárskych prevádzkach. Je

schopný samostatne spracovávať technické podklady (technické výkresy, technologické postupy, projekty, normy atď.) orientované na strojársku výrobu, aj s pomocou CAD/CAM systémov. Absolvent študijného odboru vie riadiť činnosť malej skupiny pracovníkov, zabezpečovať údržbu a prevádzku strojov a zariadení. Absolvent získa vedomosti a zručnosti z oblasti noriem spotreby práce, tvorby zborníkov a normatívov, riadení plynulého toku výroby. Absolvent má vedomosti zo základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru. Absolvent študijného odboru s odborným výcvikom, je schopný zabezpečiť technickú spôsobilosť strojov a strojného zariadenia, opravovať a obsluhovať konvenčné stroje a zariadenia, pozná technológiu opráv, pozná a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme. Získané vzdelanie umožňuje absolventovi používať racionálne metódy techník a vedomosti.

Absolvent študijného odboru je kvalifikovaný odborný technický pracovník, schopný samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach a programovaných strojoch a zariadeniach, samostatne zvládnuť diagnostikovanie a odstraňovanie porúch klasických a programovaných strojov a zariadení pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie. Vykonáva všetky bežné prevádzkové práce na  základe použitia technickej dokumentácie, ale aj samostatného vytvorenia technickej a technologickej dokumentácie pri racionálnom využívaní materiálov a energii.

Absolvent je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je schopný pracovať v tíme, aktívne sa podieľať na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj poznatkov v oblasti strojárstva, ovládať dôležité manuálne zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný používať racionálne metódy práce, uplatňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný pracovať samostatne, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je schopný používať racionálne metódy práce, uplatňovať moderné metódy, technológie, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.

Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích a odborných predmetoch. Jeho príprava je zameraná aj na prípadné vysokoškolské štúdium. Absolvent má získať vedomosti a zručnosti umožňujúce uplatnenie na pracovnom trhu v SR ale aj v rámci EÚ.

Kľúčové kompetencie

a)       Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote

 

Absolvent má:

-         logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,

-         porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,

-         morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom existuje,

-         identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,

-         vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,

-         vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,

-         popísať svoje ľudské práva, popísať svoje povinnosti, záujmy, obmedzenia a potreby,

-         definovať svoje ciele a prognózy,

-         určiť zdroje osobného a spoločenského života a ich očakávaný vývoj,

-         aktívne komunikovať v cudzomjazyku,

-         reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,

-         vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

-         štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

-         navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom jazyku

-         osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

-         spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

-         vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

-         vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

-         rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

-         ovládať operácie pri práci s počítačom,

-         pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana, žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

-         pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

-         oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

-         reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,

-         zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.

 

b)       Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku

 

Absolvent má:

-         správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

-         spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,

-         riešiť matematické príklady a rôzne situácie,

-         identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,

-         posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,

-         kriticky hodnotiť získané informácie,

-         formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotézy,

-         overovať a interpretovať získané údaje,

-         pracovať s elektronickou poštou,

-         pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnými technológiami.

 

c)       Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách

 

Absolvent má:

-         prejaviť empatiu a sebareflexiu,

-         vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,

-         pozitívne motivovať seba a druhých,

-         ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie),

-         stanoviť priority cieľov,

-         predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

-         prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,

-         konštruktívne diskutovať, aktívne predkladať progresívne návrhy a pozorne počúvať druhých,

-         budovať a organizovať vyrovnanú a udržateľnú spoluprácu,

-         uzatvárať jasné dohody,

-         rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,

-         analyzovať hranice problému,

-         identifikovať oblasť dohody a rozporu,

-         určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

-         spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,

-         samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,

-         určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

-         predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

-         prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

Odborné kompetencie 

a)       Požadované vedomosti

 

Absolvent má:

-         popísať technické zobrazovanie strojových súčiastok a konštrukčných celkov v strojárstve,

-         uviesť základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu,

-         zvoliť vhodné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve,

-         riešiť technické výpočty s využitím odbornej technickej literatúry a noriem,

-         určiť teoretické základy princípov činnosti strojov a zariadení,

-         identifikovať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich postup výroby,

-         stanoviť a popísať metódy zisťovania technických vlastnosti materiálov,

-         stanoviť metódy tepelného spracovania a povrchových úprav materiálov,

-         aplikovať základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov,

-         aplikovať základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv strojov, zariadení, mechanizmov a ich komponentov,

-         dodržiavať základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady hygieny práce a ochrany životného prostredia,

-         posúdiť základné automatické systémy,

-         popísať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej ekonomickej štruktúre podniku,

-         uviesť základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so založením živnosti,

-         aplikovať postupy používania strojov, prístrojov, nástrojov a prípravkov, mať prehľad o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok,

-         definovať základné ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a uplatňovať ich pri nákupe surovín, materiálov v technologických postupoch a pri predaji produktov,

-         použiť základné poznatky z oblasti práva a vyjadriť ich aplikácie v právnych otázkach súvisiacich s podnikaním, s pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi vzťahmi,

-         vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácie a ich používanie v pracovných činnostiach,

-         popísať metódy normovania spotreby práce, tvorby zborníkov a normatívov,

-         zvoliť vhodné informačné systémy a ich možnosti aplikácie v praxe,

-         definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou,

-         určiť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia,

-         uviesť použitie meradiel a meracích prístrojov pre bežnú kontrolu súčiastok a meranie základných technických veličín,

-         aplikovať metodiku vyhodnocovania výsledkov uskutočnených skúšok a meraní,

-         popísať základné pravidlá riadenia vlastných financií,

-         rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,

-         uviesť príklady úspešných jednotlivcov v svojej profesijnej ceste,

-         popísať podmienky vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny,

-         orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa a uplatňovať tieto práva v praxi.

 

b)       Požadované zručnosti

 

Absolventvie:  

 

-         vytvárať technickú dokumentáciu aj s využitím CAD – CAM systémov,

-         s istotou aplikovať odbornú terminológiu typickú pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, využívať všeobecné poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,

-         rozoznávať a charakterizovať strojové súčiastky a mechanizmy, používané v strojárstve, konštruovať jednoduché montážne celky,

-         riešiť technické výpočty s použitím odbornej technickej literatúry a noriem,

-         ovládať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov,

-         montovať rozoberateľné spoje dielov do jednoduchších celkov s jednoduchým zlícovaním súčiastok a dodržaním poradia montáže,

-         vykonať kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov,

-         obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie,

-         orientovať sa v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou, montážou a opravami strojov a zariadení,

-         zabezpečiť technickú spôsobilosť strojov a strojného zariadenia,

-         vykonávať údržbu a opravy strojov a zariadení,

-         diagnostikovať a odstraňovať poruchy na strojoch a zariadeniach,

-         manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak, aby neohrozil životné prostredie,

-         vykonávať obsluhu technologických zariadení,

-         pracovať s modernými diagnostickými zaradeniami,

-         vybrať najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií,

-         využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,

-         dodržiavať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia,

-         hospodárne manipulovať s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,

-         dodržiavať technologickú a pracovnú disciplínu,

-         vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,

-         dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb,

-         navrhovať metódy normovania spotreby práce, tvorby zborníkov a normatívov,

-         využívať všeobecné poznatky, pojmy pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,

-         aplikovať programy pre spracovanie textu, tabuliek a prezentácií,

-         vyhľadávať informácie prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a aplikovať ich do praxe,

-         navrhovať postupy výroby súčiastok strojov, mechanizmov a zariadení,

-         koordinovať činnosť malej skupiny pracovníkov,

-         vytvoriť zapojenia elektrických a logických obvodov,

-         poskytnúť prvú pomoc pri úraze.

 

c)       Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti          

 

Absolvent sa vyznačuje:

-         dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,

-         samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh,

-         manuálnou zručnosťou v činnostiach odboru,

-         kreatívnym myslením,

-         schopnosťou integrácie a adaptability,

-         organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami,

-         prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach,

-         vhodným sociálnym správaním a prejavmi,

-         sebadisciplínou a mobilitou,

-         potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam.

 

 

Ukončovanie štúdia

 • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
 • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je  vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list

 

Učebný plán

  2413 K mechanik strojov a zariadení

  (začínajúc 1. ročníkom od 1. 9. 2014)

   

  Poskytnutý stupeň vzdelania:

  úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

  Dĺžka a forma vzdelávania:

  4 roky, denné štúdium

   

  Cieľové zložky vzdelávania

  Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe za štúdium (podľa ŠVP)

  Minimálny celkový počet hodín za štúdium (podľa ŠVP)

  Všeobecné vzdelávanie

  46

  1472

  Odborné vzdelávanie

  62

  1984

  Disponibilné hodiny

  24

  768

  CELKOM

  132

  4224

   

  Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí, vyučovacie predmety

  Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku

  Celkový počet hodín za štúdium

  1.

  2.

  3.

  4.

  Spolu

  Všeobecné vzdelávanie

  16

  15

  10

  8

  49

  1568

  Jazyk a komunikácia

  6

  6

  6

  6

  24

  768

  ·         slovenský jazyk a literatúra

  3

  3

  3

  3

  12

   

  ·         anglický / nemecký / ruský jazyk

  3

  3

  3

  3

  12

   

  Človek a hodnoty

  1

  1

   

   

  2

  64

  ·         etická výchova / náboženská výchova

  1

  1

   

   

  2

   

  Človek a spoločnosť

  3

  2

   

   

  5

  160

  ·         dejepis

  1

  1

   

   

  2

   

  ·         občianska náuka

  2

  1

   

   

  3

   

  Človek a príroda

  1

  1

  1

   

  3

  96

  ·         fyzika

  1

  1

  1

   

  3

   

  Matematika a práca s informáciami

  3

  3

  2

  1

  9

  288

  ·         matematika

  2

  2

  2

  1

  7

   

  ·         informatika

  1

  1

   

   

  2

   

  Zdravie a pohyb

  2

  2

  1

  1

  6

  192

  ·         telesná a športová výchova

  2

  2

  1

  1

  6

   

  Odborné vzdelávanie

  18

  19

  24

  26

  87

  2784

  Teoretické vzdelávanie

  6

  7

  12

  14

  39

  1248

  ·         ekonomika a svet práce

  1

  1

  2

  2

  6

   

  ·         podnikanie

   

   

  1

  2

  3

   

  ·         technické kreslenie            

  2

  1

  1

  1

  5

   

  ·         strojárska technológia

  1

  2

   

   

  3

   

  ·         základy strojárstva

  1

  1

   

   

  2

   

  ·         časti strojov a zariadení

   

   

  1

  2

  3

   

  ·         technická mechanika

   

   

  2

  2

  4

   

  ·         technické merania

   

   

  1

  1

  2

   

  ·         technológia montáže

  1

  1

  3

  4

  9

   

  ·         elektrotechnika

   

  1

  1

   

  2

   

  Praktická príprava

  12

  12

  12

  12

  48

  1536

  ·         odborný výcvik

  12

  12

  12

  12

  48

   

  SPOLU

  34

  34

  34

  34

  136

  4352

  Účelové kurzy / učivo

   

   

   

   

   

   

  Kurz pohybových aktivít v prírode

  5 dní (min. 15 hod)

  Zimné športy

  5 dní (min. 15 hod)

  Letné športy

   

   

   

   

  Kurz na ochranu života a zdravia

   

   

  3 dni po 6 hod

   

   

   

  Účelové cvičenia(ochrana života a zdravia)

  6 hod za polrok

  6 hod za polrok

   

   

   

   

  Maturitná skúška

   

   

   

  5 dní

   

   

   

  Kurz na ochranu života a zdravia– tematické celky:

  -         riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana,

  -         zdravotná príprava,

  -         pobyt a pohyb v prírode,

  -         záujmové technické činnosti

  -         športy