Erasmus+ 2018

Program Erasmus+, Názov projektu: Mobilitami žiakov a učiteľov k zvyšovaniu kvality školy

    Naša škola podala začiatkom roka 2017 prihlášku a reagovala tak na výzvu Európskej komisie, ktorá na základe podaného projektu umožňuje, okrem iného, aj vyslať žiakov a učiteľov našej školy na odbornú stáž do zahraničia v rámci programu Erasmus+ kľúčová akcia KA 1 – vzdelávacia mobilita jednotlivcov – mobilita zamestnancov a učiacich sa v OVP.

    Po schválení prihlášky a podpísaní zmluvy s Národnou agentúrou naša škola vykonala prípravu a stále pokračuje v prípravných aktivitách, aby sme mohli vyslať žiakov so sprevádzajúcimi osobami a učiteľov na mobility na Maltu a do Talianska.
Priebežne sme informovali žiakov a zamestnancov našej školy, že naša prihláška projektu uspela a následne sa uskutočnil výber účastníkov, ktorých sme plánovali vyslať na pracovnú stáž na Maltu. V decembri sa konalo prípravné, orientačné stretnutie. Účastníci sa dozvedeli informácie o plánovaných mobilitách, o organizačnom zabezpečení a ich ďalšej jazykovej a kultúrnej príprave. V nasledujúcich mesiacoch január, február, marec sa účastníci mobilít pripravovali v rámci anglického jazyka i odbornej prípravy a riešili sa ďalšie podmienky spolupráce a dohody s partnerskými organizáciami, organizovala sa cesta. V marci, niekoľko dní pred odchodom účastníci absolvovali poučenie o BP a ďalšie prípravné a orientačné stretnutie, na ktorom sa dozvedeli podrobnosti o svojich mobilitách z hľadiska miesta práce, ubytovania, stravovania, voľnočasových aktivít, pravidlách správania a komunikácie s mentormi a tútormi, o doprave do miesta mobility a miestnej doprave.

    V nedeľu 15.4.2018 odcestovalo 10 žiakov spolu so sprevádzajúcou učiteľkou na mobility na Maltu do mesta St. Julian´s. Počas troch týždňov žiaci štvrtého a tretieho ročníka odboru Obchodná akadémia a štvrtého ročníka odboru Mechanik strojov a zariadení vykonávajú odbornú stáž v prijímajúcich organizáciách, v podnikoch, kde zlepšujú a získavajú odborné vedomosti, zručnosti a popri tom využívajú svoje jazykové zručnosti. Zároveň spoznávajú obyvateľov a krajinu, jej kultúru a históriu, gastronómiu, učia sa orientovať v cudzom prostredí.

    Učitelia odborných predmetov vycestujú na týždňovú pracovnú stáž v termíne od 1.7.2018 do 7.7.2018 do Talianska a na prelome septembra a októbra vyšleme žiakov z odborov autoopravár – mechanik a cukrár, cukrár – kuchár so sprevádzajúcou osobou taktiež do Talianska.