Potravinárska výroba

Nadstavbový študijný odbor 2982 L POTRAVINÁRSKA VÝROBA     
02 pekárenská a cukrárska výroba

Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov 3 -ročných a 4 -ročných učebných odborov
    

Charakteristika odboru:

     Študijný odbor potravinárska výroba prehlbuje a rozširuje poznatky o technologických procesoch, ktorými sa spracúvajú poľnohospodárske produkty na potravinárske výrobky. Žiaci si upevnia a rozšíria vedomosti a poznatky o metódach prevádzkovej a výstupnej kontroly. Žiaci získajú poznatky o organizácii a riadení výrobných procesov a pracovných kolektívov, o inovácii potravinárskej výroby a o zavádzaní nových ekologických technológií.

Ukončovanie štúdia

  • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o maturitnej skúške
  • Absolvent nadstavbového študijného odboru môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole
Nadstavbové štúdium  je určené pre absolventov nasledujúcich 3-ročných učebných odborov:
  • cukrár,
  • cukrovinkár pečivár
  • cukrár pekár.