Krajčír - dámske odevy

20211210_105835

Učebný odbor 3152 H 02 KRAJČÍR - DÁMSKE ODEVY

Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov základnej školy

Charakteristika absolventa
Absolvent trojročného učebného odboru 3152 H krajčír vie:

  • brať miery zákazníkom pomocou krajčírskeho metra,
  • konzultovať použité materiály a strihy so zákazníkmi,
  • zhotovovať odevy na mieru pomocou šijacieho stroja,
  • upravovať odevy podľa požiadaviek zákazníkov,
  • opravovať poškodené odevy,
  • vykonávať jednoduchú údržbu sijacích strojov (výmena nití, ihiel a pod.),

Ukončovanie štúdia

  • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške
  • Absolventi môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

Odborný výcvik žiaci absolvujú v priestoroch dielní spoločnosti Lind Mobler Slovakia s.r.o. Krupina, ktorá žiakom ponúka príspevok v podobe rôznych výhod počas štúdia. Absolventom ponúka pracovné miesto po vyučení.

Priložené fotografie