Plán práce výchovného poradcu

Plán práce výchovného poradcu v šk. roku 2021/2022

 

 

September

1. Príprava plánu VP

2. Príprava dokumentácie IŽ     prvých ročníkov, doplnenie materiálov IŽ

3. Nástenka VP 

Dôležité termíny ,

Dokumentácia IŽ zo ZŠ, doplnenie materiálov

Prehľad o VŠ /priebežne/

Október

1. Zisťovanie záujmu žiakov o vysokoškolské štúdium

2. Konzultácie so žiakmi NŠ /2.  ročník NŠ/ 

3. Práca so spismi IŽ,      Prehľad o vysokých školách, ako sa dostať k informáciám o VŠ

Doplnenie IVVP -  vypracovanie a odovzdanie plánov pre IŽ

November

1. Gaudeamus  Roadshow /4.11. Banská Bystrica/

2. Individuálne konzultácie s neprospievajúcimi žiakmi

3. Konzultácie s pracovníkmi  CPPPaP

Veľtrh VŠ /Hotel DIXON/ - informácie o vystavovateľoch, Adaptačné problémy žiakov 1. roč.

UO a ŠO konzultovať so školským psychológom /návšteva CPPPaP/

December

1. Besedy so psychológom, príslušníkom PZ, aktivity proti drogám

2. Oboznámenie žiakov  s podávaním prihlášok na  VŠ /termíny/             

Prevencia drogových závislostí, delikvencie, kriminality mládeže.

Možnosti podávania prihlášok na VŠ, elektronické podávanie prihlášok

Január

1. Polročné vyplnenie      záznamu H – hodnotenie      žiaka

2. Skompletizovanie prihlášok na VŠ a ich  priebežné odosielanie            

Priebežné dopĺňanie spisov o hodnotenie žiaka za prvý polrok triednymi učiteľmi

Dopísanie polročných známok na prihlášky na VŠ štúdium a ich priebežné odosielani

Február,

1.  Práca so spismi IŽ

2. Beseda na tému: „Strach a úzkosť“

Marec

1. Beseda na tému: „Obchodovanie s ľuďmi“ /prevencia rizikového právania a ochrana potenciálnych obetí/ .    Určená  pre 2. ročníky SŠ . Beseda s príslušníkom MsPolície Zvolen / pre žiakov končiacich ročníkov/ v spolupráci s CPPPaP Krupina, Zvolen 

Priebežné doplnenie spisov

Apríl

1. Beseda na tému: „Láska a partnerské vzťahy“  Určená pre 1. ročníky SŠ

2. Pohovory s problémovými   a neprospievajúcimi žiakmi.

3.  Eliminácia rizikového správania a šikanovania na školách  /pohovory so žiakmi, rodičmi/

Máj

1. Skompletizovanie    prihlášok 3. roč. na NŠ

2. Práca so spismi IŽ       Vypĺňanie prihlášok na NŠ

Podklady pre CPPPaP na vypracovanie odporúčaní k MS a ZS pre šk. rok 2021/2022

Jún        

1. Práca so spismi IŽ,     vyplnenie záznamu /H-  hodnotenie žiaka za II. polrok

2. Anketa pre žiakov - končiace ročníky /IV. roč. OA, III. roč. UO, II. roč. NŠ/

3. Koncoročné zhodnotenie práce integrovaných žiakov triednymi učiteľmi v II. polroku šk. roka 2020/2021

Zhodnotenie štúdia na SOŠOaS/klady a zápory TV a OV/

-              spolupráca s CPPPaP, CŠPP, ÚPSVaR (IŽ, problémoví a neprosievajúci žiaci),

-              práca s prihláškami na nadstavbové štúdium a na vysokoškolské štúdium,

-              práca so spismi IŽ, vypracovanie IVVP pre IŽ,

-              spolupráca s rodičmi – pohovory  (problémoví, neprospievajúci žiaci),

-              konzultácie so žiakmi – pohovory,

-              besedy. 

     Práca výchovného poradcu bude realizovaná v súlade s úlohami VP v pláne školy, organizačnými pokynmi MŠVVAŠ SR a bude priebežne dopĺňaná informáciami z porád výchovných poradcov v CPPPaP (Krupina, Zvolen).     Plán práce VP je otvorený a v priebehu roka sa bude dopĺňať o ponúkané a žiadané akcie.