Druhí v rámci škôl BBSK

Ing. Željka Šenkovič, Mgr. Zuzana Šníderová, firmy Continental Zvolen  Ing. Marián Lováss, Ing. Dominika Pučeková personálne oddelenie,Milan Bohuš Trainer / Human Relations, s riaditeľkou Strednej odbornej školy obchodu a služieb Mgr. Annou Borbuliakovou, zástupcom školy Ing. Petrom Lazárom a hlavným  majstrom OV pre strojárske odbory Bc. Jánom Brodnianskym. Stretnutie pokračovalo dňa 27. septembra 2016 na úrade BBSK, kde za účasti riaditeľa úradu Ing. Milana Uhríka, PhD. A vedúceho oddelenia školstva a mládeže Mgr. Vojtecha Pappa, sa vymedzili možnosti vytvorenia spoločnej viacodborovej študijnej  triedy na našej škole. Témou spoločného stretnutia bolo Duálne vzdelávanie. Škola už štyri roky spolupracuje s firmou Continental na  úseku odborného vzdelávania, žiaci študijného odboru mechanik strojov a zariadení vykonávajú  odborný výcvik vo firme. Firma Continental sa rozhodla vstúpiť do Duálneho vzdelávania a za partnera v príprave Mechanikov strojov a zariadení si vybrala našu školu. Garanciu nad  vzdelávaním pre spomínanú firmu preberá AHK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora. Komora zaručuje v rámci jej projektov citujem1:“DUALprokvalitatívne vysokohodnotné, moderné a na potreby trhu orientované duálne odborné vzdelávanie v súlade s dlhoročne overenými nemeckými štandardmi kvality prípravy žiakov. Jeho špecifikom sú aj jednotné záverečné skúšky. Tie sú rovnaké pre celú Spolkovú republiku, Nemecko a konajú sa v jeden deň. Ich jednotnosť zaručuje to, že známka mechanika strojov z Berlína je porovnateľná so známkou mechanika strojov z Mníchova. Teraz vďaka projektom DUALproaj s mechanikmi strojov a zariadení aj so Slovenska – Krupiny.“ Priebeh štúdia je vo svojej podstate totožný s dnešným modelom vzdelávania, len za praktickú odbornú prípravu žiakov  preberá zodpovednosť firma  Continental spoločne s AHK. Škola zabezpečuje teoretické vzdelávanie v škole, je partnerom pre firmu a zároveň má dohľad nad odborným vzdelávaním žiakov školy. Žiaci v polovici štúdia absolvujú prvú polovicu skúšok a na záver štúdia druhú polovicu skúšok. Po úspešnom absolvovaní získavajú absolventi  študijného odboru mechanik strojov a zariadení maturitné vysvedčenie, výučný list a nemecký certifikát odbornej spôsobilosti. Uvedené dokumenty im  rozširujú možnosti uplatnenia na trhu práce na Slovensku, ale aj v krajinách EU. Absolventi majú ihneď po škole  isté uplatnenie na trhu práce priamo v našom  regióne – firma Continental, počas školy  majú možnosť  praxovať aj v materských firmách v zahraničí, naučia sa pracovať s modernými technológiami. Už počas štúdia získajú finančný príspevok  na celé štúdium a získavajú  všetky benefity stálych zamestnancov firmy, ale hlavne získavajú reálne skúsenosti priamo od ľudí z praxe.

Dovoľte mi na záver skonštatovať, že sme druhá škola v rámci BBSK, ktorá do duálneho systému vzdelávania vstupuje, preto verím, že  spomínané benefity ocenia hlavne rodičia a žiaci končiacich deviatych ročníkov. Pevne verím, že využijú ponúkané možnosti a nepôjdu hľadať za hranice nášho okresu vzdelanie s menšou pridanou hodnotou.

Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina

 

 

Zdroj :1http://www.dualpro.sk/