Cukrár kuchár

IMG_7970

Učebný odbor 2977 H cukrár kuchár

Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov základnej školy

Charakteristika absolventa

Absolvent učebného odboru má vedomosti so všeobecno-vzdelávacím základom, disponuje praktickými zručnosťami tak, že je schopný vykonávať kvalifikovanú činnosť pri príprave cukrárskych výrobkov, múčnikov, dezertov a jedál v reštauráciách, hoteloch a ďalších zariadeniach spoločného stravovania. Absolvent ovláda zásady správnej výrobnej praxe, príslušné normy a legislatívu vrátane hygienických, bezpečnostných a preventívnych opatrení, používať predpísanú evidenciu. Vzdelanie umožňuje absolventovi adaptovať sa v praxi, podporuje celkový rozvoj osobnosti.

Ukončovanie štúdia

  • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
  • Absolventi môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore potravinárska výroba alebo podnikanie v remeslách a službách a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitouPriložené fotografie

Mohlo by Vás zaujímať: