ODBORNÁ STÁŽ ŽIAKOV SOŠ KRUPINA V ČR

Žiaci SOŠ Krupina nadstavbového odboru strojárstvo a žiaci SOŠ Detva odbor mechanik - nastavovač sa v dňoch 16. 9. – 5. 10. 2012 zúčastnili  odbornej stáži v Českej republike na Strednej odbornej škole a Strednom odbornom učilišti technickom v mestečku Třemošnice. Stáž bola uskutočnená v rámci projektu Leonardo da Vinci. Cieľom projektu bolo získavanie a prehlbovanie vedomostí a zručností vo svojom štúdijnom odbore ako aj spoznávanie histórie a kultúry v Čechách.

Vyučovanie bolo rozdelené podobne ako u nás, na teoretické vyučovanie, ktoré sa konalo v škole a odborná prax vykonávaná vo vlastných priestoroch dielní SOŠ. Na odbornej praxi si žiaci upevňovali a rozširovali svoje zručnosti a vedomostí v oblasti strojného obrábania kovov - sústruženie, frézovanie, vŕtanie, ako aj v oblasti tvorby programov pre CNC stroje. Teoretické vyučovanie bolo zamerané na odborné predmety a vyučovanie cudzích jazykov. Odborné vzdelávania sa uskutočňovalo aj formou exkurzií a to návštevou výrobných firiem. Veľmi zaujímavá bola prehliadka podniku na výrobu automobilov TPCA (Toyota, Peugeot, Citroen Automobile) v Kolíne, kde žiakov zaujala vysoká automatizácia a robotizácia hlavne pri zváraní karosérií.

Ďalšou prehliadkou bola firma DAKO , ktorá sa zaoberá výrobou brzdových systémov pre vlakové súpravy a rôzne koľajové vozidlá. Tu si žiaci pozreli opracovanie výrobkov na CNC centrách ako aj ich nastavovanie a organizovanie celého výrobného procesu. Poslednou exkurziou bola firma KOVOLIS HEDVIKOV, kde sa žiaci oboznámili s tlakovým odlievaním hliníka do foriem.

Zaujímavá bola pre nich aj samotná výroba foriem, ktorú si firma vykonávala vo vlastnej nástrojárni.

V programe bola aj obhliadka Prahy, Kutnej Hory, zámku Žleby, zrúcanina hradu Lichnice, Berlovej vápenky a iných kultúrnych a historických pamiatok.

Voľno časovými aktivitami bolo aj kúpanie vo Vodnom svete v Pardubiciach, v Kolíne, hokejový zápas Pardubice - Litvínov, hranie futbalu, boulingu, stolného tenisu, biliardu, stolného futbalu, maľovanie tričiek.

Záver pobytu žiakov v ČR bol ukončený slávnostným odovzdávaním certifikátov a poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu. Veríme, že sa nám podobné projekty podaria zrealizovať aj do budúcnosti.

 

 Ján Brodniansky, MOV