Výchovné poradenstvo

Výchovný poradca:

a) plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, ako aj v oblasti prevencie problémového správania

b) venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia

c) poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, informuje ich o možnostiach a podmienkach ďalšieho štúdia

d) sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými zariadeniami, s orgánmi štátnej a miestnej správy, resp. s orgánmi činnými v trestnej činnosti

e) pri svojej činnosti spolupracuje s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy

Výchovnou poradkyňou školy sú menované Mgr. Ľubica Prokajová a Mgr. Simona Uramová