Podnikanie v remeslách a službách

IMG_7844
Nadstavbový študijný odbor6403 L podnikanie v remeslách a službách

Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov 3 -ročných a 4 -ročných učebných odborov

Charakteristika odborného zamerania:

Absolvent študijného odboru 6403 L podnikanie v remeslách a službách je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie. Po ukončení štúdia získava absolvent študijného odboru podnikanie v remeslách a službách maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe, nakoľko dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Ukončovanie štúdia

 • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
 • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o maturitnej skúške
 • Absolvent nadstavbového študijného odboru môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole

Nadstavbové štúdium  je určené pre absolventov nasledujúcich 3-ročných a 4-ročných učebných odborov:

 • puškár,
 • klampiar – strojárska výroba,
 • klampiar – stavebná výroba,
 • lakovník,
 • hodinár,
 • autoopravár – mechanik,
 • autoopravár – elektrikár,
 • autopravár – karosár,
 • autopravár – lakovník,
 • elektromechanik – silnoprúdová technika,
 • elektromechanik – automatizačná technika,
 • elektromechanik – telekomunikačná technika,
 • elektromechanik – oznamovacia technika,
 • elektromechanik – úžitková technika,
 • elektromechanik - chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá
 • operátor sklárskej výroby – výroba bižutérie a ozdobných predmetov,
 • mäsiar, lahôdkár,
 • pekár,
 • cukrár,
 • cukrovinkár pečivár,
 • cukrár kuchár,
 • cukrár pekár,
 • tkáč,
 • pletiar,
 • krajčír – pánske odevy,
 • krajčír – dámske odevy,
 • remenár sedlár,
 • kožušník,
 • obuvník,
 • stolár,
 • čalúnnik,
 • polygraf – grafik,
 • polygraf – tlačiar,
 • polygraf – knihár,
 • murár,
 • tesár,
 • montér suchých stavieb,
 • kamenár,
 • kachliar,
 • maliar,
 • inštalatér,
 • sklenár,
 • podlahár,
 • strechár,
 • kominár,
 • agromechanizátor – opravár,
 • pracovník pre záhradnú tvorbu,zeleň a služby,
 • viazač – aranžér kvetín,
 • záhradník,
 • mechanizátor lesnej výroby,
 • rybár,
 • chovateľ – chov koní a jazdectvo,
 • chovateľ – chov oviec,
 • manikér – pedikér,
 • čašník – servírka,
 • kuchár,
 • aranžér,
 • fotograf,
 • kaderník,
 • predavač,
 • technicko – administratívny pracovník,
 • hostinský, hostinská,
 • umelecký kováč a zámočník,
 • zlatník a klenotník,
 • umelecký štukatér,
 • umelecký rezbár,
 • umelecký stolár,
 • umelecký čalúnnik a dekoratér,
 • umelecký smaltér,
 • umelecká vyšívačka,
 • umelecká čipkárka,
 • umelecký keramik,
 • umelecký parochniar a maskér,
 • umelecký krajčír.