Plán práce kariérneho poradcu

Cieľ kariérneho poradenstva Podľa § 131 ods. 6 školského zákona sa vymedzuje cieľ kariérneho poradenstva, ktorým je najmä zosúlaďovanie kariérneho vývinu žiaka s jeho individuálnymi predpokladmi a záujmami a potrebami trhu práce.

 

September:

Vypracovanie plánu práce kariérového poradcu.

Propagačná nástenka o možnostiach štúdia na VŠ a zamestnávateľoch.

 

Október:

Zistenie predbežného záujmu žiakov 4. ročníkov o štúdium na VŠ, pomaturitnom štúdiu na našej škole, resp. zamestnaní, skupinové aktivity.

Vypracovanie predbežného zoznamu žiakov so záujmom štúdia na našej škole.

 

November:

Objednanie testovania PROFORIENTÁCIE pod vedením z CPPPaP Krupina.

Individuálne a skupinové pohovory so žiakmi končiacich ročníkov.

 

December:

Individuálne pohovory so žiakmi  a ich rodičmi o výbere vhodného štúdia.

Poskytnutie informácií študentom končiacich ročníkov o možnosti štúdia na VŠ.

 

Január:

Informácie o možnostiach ďalšieho štúdia pre končiace ročníky

Testovania PROFORIENTÁCIE pod vedením z CPPPaP Krupina.

Individuálne a skupinové pohovory so žiakmi končiacich ročníkov o výsledkoch testovania.

Sledovanie internetových stránok – informácie o VŠ, kurzoch, dňoch  otvorených dverí.

 

 

Február:

Individuálna poradenská práca so žiakmi, ktorí sú nerozhodní alebo uvažujú o neprimeranej voľbe povolania a štúdia.

Pomoc pri odosielaní prihlášok na VŠ.

 

Marec – apríl:

Spracovanie údajov - školy, na ktoré sa žiaci hlásia.

Prihlášky na VŠ

 

Máj:

Prijímacie pohovory žiakov 9. ročníkov na našej škole

Prieskum profesijnej orientácie u žiakov 3. ročníkov

 

Jún:

Vyhodnotenie činnosti v oblasti  kariérového poradenstva a napísanie správy o umiestnení žiakov na vysokých školách, v zamestnaniach, Úrade práce.

 

Poznámka:

Plán práce kariérového poradcu je otvorený, a preto je možné ho v priebehu školského roka aktuálne dopĺňať.

 

 

 

 

 

Mgr. Veronika Zeljenková, kariérový poradca