Plán organizačného zabezpečenia záverečnej skúšky

I. Úvodné informácie

Organizáciu záverečnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru a splnil povinnosť minimálnej účasti na vyučovaní odborného výcviku.
Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť.
Praktická časť sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky; praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne, najmä z dôvodu sezónnych prác.

II. Základné údaje o končiacich triedach


Učebný odbor: 2487 H autoopravár
Zameranie:01 autoopravár - mechanik
Trieda:III. A
Počet žiakov: 10
Triedny učiteľ:Ing. Žofia Miškovová

P.č.       Meno, priezvisko

1.            


Učebný odbor: 2977 H cukrár kuchár
Trieda:IV. K
Počet žiakov:13
Triedny učiteľ: Mgr. Ľubica Prokajová

P.č.       Meno, priezvisko

1.            


Učebný odbor: 2982 F potravinárska výroba
Trieda:II. E
Počet žiakov:4
Triedny učiteľ:Bc. Andrea Hroncová

P.č.       Meno, priezvisko

1.            
  III. Termíny záverečnej skúšky

  Kód odboru:2487 H
  Učebný odbor:Autoopravár
  Trieda:III. A
  Časť záverečnej skúšky:
  písomná:15.6. 2020
  praktická:16.,17.6. 2020
  ústna:18.6. 2020


  Kód odboru:2977 H
  Učebný odbor:Cukrár kuchár
  Trieda:IV. K
  Časť záverečnej skúšky:
  písomná:15.6. 2020
  praktická:16.,17.6. 2020
  ústna:18.6. 20


  Kód odboru:2982 F
  Učebný odbor:Potravinárska výroba
  Trieda:II. E
  Časť záverečnej skúšky:
  písomná:15.6. 2020
  praktická:17.6. 2020
  ústna:18.6. 2020


  IV. Personálne zabezpečenie záverečnej skúšky - predbežne


  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2487 H autoopravár:  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2977 H cukrár kuchár:  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2982 F potravinárska výroba: