Plán organizačného zabezpečenia záverečnej skúšky

I. Úvodné informácie

Organizáciu záverečnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru a splnil povinnosť minimálnej účasti na vyučovaní odborného výcviku.
Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť.
Praktická časť sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky; praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne, najmä z dôvodu sezónnych prác.

II. Základné údaje o končiacich triedach


Učebný odbor: 2487 H autoopravár
Zameranie:01 autoopravár - mechanik
Trieda:III. A
Počet žiakov: 9
Triedny učiteľ:Ing. Zuzana Fekiačová

P.č.       Meno, priezvisko

1.           Adam Gago

2.           Andrej Gnébus

3.           Kristán Hakel

4.            Nikola Korčok

5.            Pavol Lalík

6.            Stanislav Merica

7.            Richard Nemec

8.            Lukáš Sliacky

9.            Patrik Šimko

Učebný odbor: 3152 H krajčír - 

Zameranie: 02 dámske odevy
Trieda: III. A
Počet žiakov: 3
Triedny učiteľ: Ing. Zuzana Fekiačová

P.č.        Meno, priezvisko

1.           Veronika Mojžišová

2.            Natália Nelibová

3.            Anežka Žitníková


Učebný odbor: 2977 H cukrár kuchár

Zameranie: 02 dámske odevy
Trieda: III. A
Počet žiakov: 3
Triedny učiteľ: Ing. Zuzana Fekiačová

P.č.        Meno, priezvisko

1.           Veronika Mojžišová

Učebný odbor: 2982 F potravinárska výroba

Trieda:II. E
Počet žiakov:4
Triedny učiteľ:Bc. Eva Burčová

P.č.       Meno, priezvisko

1.            Dominka Bartolovicová

2.            Mária Gnébusová

3.            Vanesa Somsiová


Trieda: II. F
Počet žiakov: 1
Triedny učiteľ: Bc. Eva Burčová

P.č.        Meno, priezvisko

1.            Adam Kováč

           

  III. Termíny záverečnej skúšky

  Kód odboru:2487 H
  Učebný odbor:Autoopravár mechanik
  Trieda:III. A
  Časť záverečnej skúšky:
  praktická:13.,14. jún. 2024
  ústna:17. jún 2024

  Kód odboru:2977 H

  Učebný odbor:Cukrár kuchár
  Trieda:IV. K
  Časť záverečnej skúšky:
  písomná:15.6. 2020
  praktická:16.,17.6. 2020
  ústna:18.6. 20


  Kód odboru:2982 F
  Učebný odbor:Potravinárska výroba
  Trieda:II. E
  Časť záverečnej skúšky:
  písomná:15.6. 2020
  praktická:17.6. 2020
  ústna:18.6. 2020


  IV. Personálne zabezpečenie záverečnej skúšky - predbežne


  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2487 H autoopravár:  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2977 H cukrár kuchár:  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2982 F potravinárska výroba: