Plán organizačného zabezpečenia záverečnej skúšky

I. Úvodné informácie

Organizáciu záverečnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.
Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.
Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru a splnil povinnosť minimálnej účasti na vyučovaní odborného výcviku.
Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť.
Praktická časť sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky; praktickú časť záverečnej skúšky možno vykonať aj v inom termíne, najmä z dôvodu sezónnych prác.

II. Základné údaje o končiacich triedach

Učebný odbor: 2487 H autoopravár
Zameranie:01 autoopravár - mechanik
Trieda:III. A
Počet žiakov:6
Triedny učiteľ:Mgr. Ľubica Prokajová

P.č.       Meno, priezvisko

1.           Martin Didi

2.           Anton Jankovič

3.           Patrik Kaderjak

4.           Dominik Mozola

5.           Maroš Roziak

6.          Martin Ľupták


Učebný odbor: 2964 H cukrár
Trieda:III. C
Počet žiakov:6
Triedny učiteľ:Mgr. Ľubica Prokajová

P.č.       Meno, priezvisko

1.           Tamara Frances Ros Maggs

2.           Monika Tanečková

3.           Paulína Lalíková

4.           Soňa Marcineková

5.          Ing.Žofia Miškovová

6.           Lucia Lobotková


Učebný odbor: 2982 F potravinárska výroba
Trieda:II. E
Počet žiakov:2
Triedny učiteľ:p. Alena Kaufmanová

P.č.       Meno, priezvisko

1.           Miriam Čunderlíková

2            Sára Kupková


Učebný odbor: 2478 F strojárska výroba
Trieda:II. F
Počet žiakov:3
Triedny učiteľ:p. Alena Kaufmanová

P.č.       Meno, priezvisko

1.           Lukáš Dimoš

2.           Šimon Mešter

3.           Ján Pavel Výboch


  III. Termíny záverečnej skúšky

  Kód odboru:2487 H
  Učebný odbor:Autoopravár
  Trieda:III. A
  Časť záverečnej skúšky:
  písomná:12.6. 2019
  praktická:13.,14.6. 2019
  ústna:17.6. 2019


  Kód odboru:2964 H
  Učebný odbor:Cukrár
  Trieda:III. C
  Časť záverečnej skúšky:
  písomná:12.6. 2019
  praktická:13.,14.6. 2019
  ústna:17.6. 2019


  Kód odboru:2982 F
  Učebný odbor:Potravinárska výroba
  Trieda:II. E
  Časť záverečnej skúšky:
  písomná:12.6. 2019
  praktická:14.6. 2019
  ústna:17.6. 2019

  Kód odboru:2478 F
  Učebný odbor:Strojárska výroba
  Trieda:II. F
  Časť záverečnej skúšky:
  písomná:12.6. 2019
  praktická:14.6. 2019
  ústna:17.6. 2019

  IV. Personálne zabezpečenie záverečnej skúšky - predbežne

  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2487 H autoopravár:

  predseda: Ing. Ivan Majer

  podpredseda: Ing. Peter Lazár

  triedny učiteľ: Mgr. Ľubica Prokajová

  delegovaný zástupca: p. Peter Lendvorský

  skúšajúci - písomná časť  Ing. Monika Ungvarská, Ing. Peter Lazár

  skúšajúci - praktická časť p. Marián Oravec, p. Jozef Baculík

  skúšajúci - ústna časť Ing. Monika Ungvarská, Ing. Peter Lazár, p. Jozef Baculík


  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2964 H cukrár:

  predseda: Ing. Jozefína Gregorčoková 

  podpredseda: Bc. Andrea Hroncová

  triedny učiteľ: Mgr. Ľubica Prokajová

  skúšajúci - písomná časť  Ing. Žofia Miškovová, Mgr. Anna Borbuliaková

  skúšajúci - praktická časť Bc. Andrea Hroncová, p. Alena Kaufmanová

  skúšajúci - ústna časť Ing. Žofia Miškovová, Ing. Walter Pokorný, Bc. Andrea Hroncová


  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2982 F potravinárska výroba:

  predseda: Ing. Jozefína Gregorčoková 

  podpredseda: Bc. Andrea Hroncová

  delegovaný zástupca: Doc. Ing. Kamil Cejpek, PhD.

  triedny učiteľ: Alena Kaufmanová

  skúšajúci - písomná časť  Ing. Žofia Miškovová

  skúšajúci - praktická časť p. Michal Konček, Bc. Hroncová

  skúšajúci - ústna časť Ing. Žofia Miškovová, Bc. Andrea Hroncová


  Zloženie skúšobnej komisie pre učebný odbor 2478 F strojárska výroba:

  predseda: Ing. Ivan Majer

  podpredseda: Bc. Ján Brodniansky

  triedny učiteľ: Alena Kaufmanová

  skúšajúci - písomná časť  Ing. Bohumila Balková, Ing. Ján Chovanec

  skúšajúci - praktická časť p. František Mráz, Bc. Ján Brodniansky

  skúšajúci - ústna časť Ing. Ján Chovanec, p. František Mráz