Profil absolventa, učebný plán

PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 2964 H CUKRÁR

Názov a adresa školy:   Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                            M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Názov školského vzdelávacieho programu: Cukrár
Kód a názov ŠVP:   29 Potravinárstvo
Kód a názov učebného odboru:   2964 H cukrár
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia:   3 roky
Forma štúdia:   denná

1 Celková   charakteristika  absolventa

Absolventi učebného odboru 2964 H cukrár sú kvalifikovaní pracovníci  s odborným profilom, schopní samostatne vykonávať odborné technické a technologické činnosti v jednotlivých odvetviach potravinárskeho priemyslu. Ovládajú stroje a zariadenia,  príslušné technológie, základy  ekonomiky výroby a služieb. Absolventi sú pripravení na výkon odborných činností, pre ktoré je podmienkou stredné odborné vzdelanie v potravinárstve, vo veľkovýrobných podmienkach, v stredných i malých podnikoch, v predaji a hodnotení potravinárskych výrobkoch, ich expedícií a ďalších službách, ako aj na samostatné podnikanie. Základom odbornej teoretickej a praktickej prípravy je učivo o prírodných, technických, technologických, ekologických a  ekonomicko-spoločenských zákonitostiach a ich aplikácie v praktických činnostiach. Absolvent má všetky predpoklady na to, aby po príslušnej praxi vedel posudzovať základné a pomocné suroviny, kontrolovať nastavenie technologických parametrov vo výrobnom procese, vyrábať výrobky podľa technologických postupov a receptúr, dodržiavať a uplatňovať zásady HACCP, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Vie sa orientovať v základných vzťahoch svojho odvetvia výroby k životnému prostrediu a v zásadách jeho ochrany pred možnými negatívnymi vplyvmi. Vie sa orientovať na trhu práce, aktívne komunikovať, vie využívať informačné a komunikačné technológie.
Všetky činnosti súvisiace s prípravou na výkon profesie sa uskutočňujú v nadväznosti na potreby potravinárskej výroby.
Absolventi po ukončení štúdia získajú výučný list a sú spôsobilí samostatne vyrábať a spracovávať tuhé cestá (linecké kolieska, orechové rožky, čajové pečivo, syrové pagáče), jadrové hmoty (laskonky, Parížsky rožok), lístkové cestá (krémeš, lístkové tyčinky, lístkové trubičky), pálené hmoty (venčeky, veterníky), výrobky z medového cestá (medové rezy, medovníčky), výrobky zo šľahaných hmôt (torty, zákusky, piškótové hmoty, rolády), špeciálne druhy výrobkov, torty na rôzne príležitosti – rôznych druhov a tvarov, špeciálne torty balené v čokoláde. Sú schopní vyrábať ozdoby z marcipánu, čokolády, glazúry, čokoládovej hmoty, jednoduché ozdoby z karamelu a ovocia. Sú schopní pripraviť špeciálne dezerty. Absolventi sú schopní zaradiť sa do jednotlivých odvetví potravinárskeho priemyslu alebo pracovať samostatne v potravinárskych a gastronomických prevádzkach.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito kompetenciami :

1.2  Kľúčové kompetencie

a) Komunikatívne a sociálno – interakčné spôsobilosti

Absolvent má:
-       má potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých,
- komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni,
- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne a jazykovo správne,
- zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje, 
- ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie podľa potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť,
- spracovávať bežné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty,
- používať odbornú terminológiu a symboliku,
- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa,
- využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií,
- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretovať,
- ovládať užívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu gramotnosť ako východisko pre  celoživotné vzdelávanie,
- rozvíjať svoju tvorivosť,
- využívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príležitostiam na vzdelávanie v celej Európe.

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Absolvent má:
- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho konania a správania sa v rôznych situáciách,
- určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,
- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,
- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, seba regulácie, seba hodnotenia a vlastného rozhodovania,
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,
- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností,
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,
- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy,
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Absolvent má:
- využívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému,
- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov,
- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových operácií, využívať informácie v pracovnej činnosti, ďalej sa vzdelávať a konať v zhode so zásadami demokratickej spoločnosti.
- zhodnotiť význam informácií, zhromažďovať  a využívať ich pre optimálne riešenie základných pracovných problémových situácií, zvažovať výhody a nevýhody navrhovaných riešení,
- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodržiavať ho,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, pracovať v tíme, 

d) Podnikateľské spôsobilosti

Absolvent má:
­ mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,
­ využívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné,
­ poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie,
­ mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,
­ mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,
­ interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania,
­ vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích príležitostiach,
­ využívať poradenské a sprostredkovateľské služby tak v oblasti sveta práce, ako aj v oblasti vzdelávania,
­ primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný potenciál a svoje odborné ciele,   
­ poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku druhých,
­ poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov,
­ poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie,
­ identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu),
­ chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,
­ dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie

Absolvent má:
­ ovládať počítač, poznať jeho základné časti a jednoduchý spôsob jeho obsluhy,
­ pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými pre výkon povolania,
- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,
- učiť sa používať nové jednoduché aplikácie,
- komunikovať elektronickou poštou, využívať jednoduché prostriedky on-line a offline komunikácie,
- vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,
- ovládať základy  grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby využiť v praktickom živote,
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Absolvent má:
- rozumieť spoločnosti na primeranej úrovni,
- rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,
- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciou k identite druhých,
- zaujímať sa o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,
- rešpektovať rôzne názory na svet,
- chápať význam životného prostredia pre človeka a konať v duchu udržateľného rozvoja,
- uznávať hodnotu života, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný život a spoluzodpovednosť  pri ochrane života a zdravia iných,
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte,
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim vytvorený pozitívny vzťah,
- preukazovať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky,
- rozvíjať a utužovať postoje k morálnym hodnotám ako sú vlastenectvo, národná identita, kresťanské tradície,
- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu,
- pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich v globálnom kontexte.

1.3   Všeobecné kompetencie                                               

Absolvent má:
- rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekt a štýlovo príznačné javy, vo vlastnom prejave voliť prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie,
- v písomnom a hovorenom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu, využívať vedomostí o tvarosloví,
- pracovať s najnovšími normatívnymi príručkami slovenského jazyka,
- odhaľovať a opravovať jazykové nedostatky a chyby,
- používať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie,
- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská,
- vedieť položiť otázku a správne formulovať odpovede,
- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika),
- vyjadrovať sa vecne správne,  jasne a zrozumiteľne,
- rozoznávať funkčné štýly a v typických príkladoch slohový útvar,
- posúdiť kompozíciu textu, jeho slovnú zásobu a skladbu,
- orientovať sa v rôznych literárnych smeroch,
- porovnávať literárne diela a chápať súvislostí v dielach,
- naučiť sa čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť,
- vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu,
- samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim pristupovať,
- komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém,
- vymieňať si informácie a názory v cudzom jazyku týkajúce sa základných a všeobecných  tém ústnym a písomným prejavom,
- zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku,
- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi informácií,
- chápať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných národov a jazykových oblastí.  
- mať prehľad o knižniciach a ich službách.
- využívať prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom živote vo všetkých situáciách, ktoré súvisia s ich prípravou na profesiu,
- logicky uvažovať, analyzovať a riešiť jednoduché prírodovedné problémy,
- pozorovať a skúmať prírodu, robiť experimenty a merania, spracovávať a vyhodnocovať získané údaje,
- porozumieť základným ekologickým súvislostiam a postaveniu človeka v prírode, zdôvodniť nevyhnutnosť udržateľného rozvoja,
- posúdiť chemické látky z hľadiska nebezpečnosti a ich vplyvu na živé organizmy.
- vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami,
- popísať princípy náboženskej a nenáboženskej etiky,
- vysvetliť etické normy súvisiace so životom a zdravím,
- vysvetliť etické hodnoty súvisiace s rodičovstvom, rodinným životom a sexualitou,
- charakterizovať etiku práce,
- využívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho politického a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania,
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, vážiť si demokraciu a slobodu,
- využívať matematické poznatky v praktickom živote v situáciách, ktoré súvisia s matematikou,
- orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať,
- osvojiť si poznatky a špeciálne činnosti podporujúce úpravu porúch zdravia,
- osvojiť si základy zdravovedy a fyziológie ľudského tela,
- chápať otázky vzniku civilizačných porúch zdravia a princípy primárnej a sekundárnej prevencie,
- osvojiť si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu,
- zorganizovať si pohybový režim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť životného štýlu,
- vedieť uplatňovať viaceré pohybové prostriedky na rozvoj svojich pohybových schopností,
- preukázať pohybovú gramotnosť k osobnému športovému výkonu,
- vedieť uplatniť získané poznatky o pravidlách z viacerých športových disciplín pri vykonávaní rekreačných športov.

1.4  Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:
- ovládať a používať základnú odbornú terminológiu svojho odboru,
- vysvetliť biologickú a chemickú podstatu procesov,
- aplikovať zásady hygieny a bezpečnosti práce , základy systému HACCP,  
- definovať sanitačné opatrenia na pracovisku,
- rozoznať základné suroviny, materiály a pomocné látky používané vo výrobnom procese a ich výživovú hodnotu ,
- poznať základný sortiment cukrárskych výrobkov
- vysvetliť hlavné zásady  a technologické postupy  príslušných výrob,
- aplikovať technologické postupy,
- určiť znaky kvality výrobkov,
- rozoznať chyby výrobkov a spôsob ich odstránenia
- vysvetliť trvanlivosť výrobkov, jej predĺženie, spôsoby skladovania a expedície,
- vysvetliť postup orientácie sa  v schémach,  pracovných návodoch,  katalógoch a technickej dokumentácie  a ich používanie v pracovných činnostiach,
- vedieť aplikovať použitie informačných technológií v riadení technologických procesov,
- poznať základy zloženia strojov a zariadení používaných v potravinárstve  podľa konkrétneho odboru,
- popísať a vysvetliť základnú funkciu strojov, zariadení, liniek používaných v konkrétnom odbore,
- definovať ekonomické zákonitostí a zásady podnikania, postupy vedenia jednotlivých dokladov o materiálových a finančných prostriedkoch v podniku a uplatňovať ich pri nákupe surovín, materiálov v technologických postupoch a pri predaji produktov,
- definovať a určiť možné zdroje  znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou alebo službou,
- načrtnúť možnosti eliminácie  zdrojov znečistenia životného prostredia. 

b) Požadované zručnosti

Absolvent vie: 
­ preukázať schopnosť uplatňovať  osvojené vedomosti  v praktických úlohách,
­ aplikovať zásady, princípy a postupy v technológiách vedieť vykonať požadovanú prácu so surovinami v sklade, pri príprave výroby,  
­ pripraviť suroviny na výrobu podľa noriem,
-       správne pracovať s receptúrami, dodržiavať postupnosť krokov vo výrobe,
­ zhotoviť cestá, hmoty, náplne, polevy, ozdoby, špeciálne cukrárske výrobky,
­ uplatniť fantáziu, tvorivosť, estetické cítenie pri príprave výrobkov,
­ schopnosťou samostatne pracovať pri výrobe cukrárskych výrobkov, zvládne aj základy umeleckého modelovania a zdobenie výrobkov, výrobou tort na rôzne príležitosti, prácu s čokoládou, a ovláda používanie a aplikáciu nových surovín do výroby,  na zdobenie a dokončovanie výrobkov
­ aplikovať  najnovšie poznatky a trendy pri výrobe cukrárskych výrobkov,
­ ovládať moderné technologické postupy,
­ sledovať moderné trendy v cukrárstve s použitím internetu,
­ aktívne sa zapájať do tvorivej činnosti,
­ zhotovovať šablóny na prípravu cukrárskych ozdôb,
­ vykonať odber vzorky na laboratórne vyšetrenie,
­ uskutočňovať práce v skladovaní a expedícii hotových výrobkov pri uplatňovaní znakov kvality,
­ aplikovať a dodržiavať HACCP, 
­ vykonávať obsluhu a používať technologické zariadenia podľa príslušného odboru,
­ vykonávať sanitačné opatrenia na pracovisku,
­ vykonávať ošetrovanie strojov a zariadení, liniek  v rozsahu  odboru štúdia,
­ využívať počítačové programy pri riešení odborných úloh,
­ postupovať v zmysle zásad  bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,
­ postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,
­ docieliť dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny,
­ vykonávať kvalifikovane základné odborné práce, racionálne riešiť jednoduché problémové situácie,
­ dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov.     

c) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                     
 
Absolvent sa vyznačuje:
- manuálnou zručnosťou v cukrárskych činnostiach,
- samostatnou kreativitou, adaptabilitou, disponibilitou, spoľahlivosťou, dôslednosťou a presnosťou, schopnosťou spolupracovať, sebadisciplínou, mobilitou, pracovnou disciplínou,
-       schopnosťou celoživotne sa vzdelávať vo svojom odbore,
-       samostatným myslením, cieľavedomosťou, rozvážnym konaním a schopnosťou aplikovať získané vedomosti  
        v praxi,
- má osvojené morálne normy spoločenského správania a primerane sa nimi   riadi,
- primeraným sebavedomím, vie prijímať kritiku a sám kritizuje nedostatky,
- dobrými medziľudskými vzťahmi a uplatňovaním všeľudských morálnych noriem.

Učebný plán

2964 H cukrár

Cieľové zložky vzdelávania

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe podľa ŠVP

Celkový počet hodín za štúdium

Všeobecné vzdelávanie

22,5

720

Odborné vzdelávanie

61,5

1968

Disponibilné hodiny

15

480

CELKOM

99

3168

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí, vyučovacie predmety

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku

Celkový počet hodín za štúdium

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

9,5

9

6

24,5

784

Jazyk a komunikácia

4,5

4

4

12,5

400

·         slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

 

·         anglický / nemecký jazyk

3

3

3

9

 

Človek, hodnoty a spoločnosť

2

-

-

2

64

·         etická výchova / náboženská výchova

1

-

-

1

 

·         občianska náuka

1

-

-

1

 

Človek a príroda

1

0/1d

-

2

64

·         ekológia

-

0/1d

-

1

 

·         chémia

1

-

-

1

 

Matematika a práca s informáciami

-

1/1d

-

2

64

·         matematika

-

-

1

-

-

1

 

·         informatika

 

0/1d

 

1

 

Zdravie a pohyb

2

2

2

6

192

·         telesná a športová výchova

2

2

2

6

 

Odborné vzdelávanie

23,5

24

27

74,5

2384

Ekonomické vzdelávanie

1

1

1

3

96

·         ekonomika

1

1

1

3

 

Prírodovedná príprava

1

1

1

3

96

·         seminár z chémie

1

-

-

1

 

·         laboratórne cvičenia

-

1

1

2

 

Vzdelávanie o surovinách a materiáloch

1/2,5d

0/2d

1

6,5

208

·         suroviny

1/1d

0/1d

1

4

 

·         potraviny a výživa

0/1,5d

-

-

1,5

 

·         hygiena potravín

-

0/1d

-

1

 

Technické a technologické vzdelávanie

1,5/1,5d

2/3d

2,5/4d

14,5

464

·         odborné kreslenie

0/0,5d

0/1d

0/0,5d

2

 

·         stroje a zariadenia

0/1d

0/1d

0/1d

3

 

·         technológia

1,5

2/1d

2,5/2d

9

 

·         cvičenia z modelovania

-

-

0/0,5d

0,5

 

Praktická príprava

15

15

17,5

47,5

1520

·         odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

 

SPOLU

33

33

33

99

3168

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie

12 h za rok

12 h za rok

 

 

 

Ochrana života a zdravia – samostatný kurz

 

 

3 dni po 7 h

 

 

Poznámka: zápis napr. 1/1d znamená:

        1 = jedna hodina týždenne na vyučovanie daného vyučovacieho predmetu z minimálneho predpísaného počtu vyučovacích hodín podľa ŠVP,

        1d = jedna hodina týždenne na vyučovanie daného vyučovacieho predmetu z disponibilných hodín,

        teda celkovo 2 hodiny týždenne na vyučovanie daného vyučovacieho predmetu.