Strojárska výroba 2-ročný učebný odbor

ručné spracovanie kovov

2–ročný učebný odbor 2478 F strojárska výroba

Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: denná

Charakteristika absolventa

Učebný odbor 2478 F strojárska výroba pripravuje absolventa pre práce v strojárskych podnikoch. Žiak získa odborné teoretické vedomosti a praktické zručnosti tak, aby bol schopný samostatne vykonávať jednoduché práce pri výrobe a úprave strojových súčiastok, pri montáži a demontáži strojov a zariadení. Dokáže používať príslušné mechanizačné prostriedky, meradlá, štandardné meracie pomôcky.

Všeobecné vzdelávanie určuje skladba povinných všeobecnovzdelávacích predmetov pre učebné odbory v stredných odborných školách.

Odborné vzdelávanie určujú predmety strojárska výroba a odborný výcvik. Rozhodujúci význam pre odbornú prípravu žiakov má odborný výcvik, ktorý sa vykonáva v súlade s charakterom profesie a úrovňou technického vybavenia prevádzok, pre ktoré sa žiaci pripravujú.

Nácvikom činností predpísaných učebnými osnovami pri používaní pracovných pomôcok a náradia a pri dodržaní technologických a bezpečnostných predpisov vytvára odborný výcvik u žiakov predpoklady k tomu, aby v závere prípravy mohli samostatne a kvalitne vykonávať zverené práce.

Ukončovanie štúdia:

  • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o záverečnej skúške

2-ročný učebný odbor je určený žiakom, ktorí nedokončili základnú školu. Štúdium je orientované na praktické vyučovanie – týždenne sú štyri dni praktického vyučovania a jeden deň teoretického vyučovania.