Erasmus+ 2018 Tlačová správa

FB_IMG_1538843970158

08.11.2018

 

TLAČOVÁ SPRÁVA

 

 

Úspešné ukončenie pracovných stáží žiakov a pedagogických zamestnancov v projekte s názvom Mobilitami žiakov a učiteľov k zvyšovaniu kvality školy, ktorý získal financovanie z programu Erasmus+.

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb v Krupine bola úspešná pri získavaní financovania z programu Erasmus+.

 

V priebehu realizácie projektu „Mobilitami žiakov a učiteľov k zvyšovaniu kvality školy“ naša škola vyslala spolu 18 žiakov a 7 pedagogických zamestnancov na pracovné stáže do Talianska a na Maltu. Žiaci i pedagogickí zamestnanci si účasťou na stážach rozvíjali odborné a osobné zručnosti a získavali skúsenosti v krajinách EÚ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy, so zameraním na stáže v podnikoch.

V prvom turnuse sme zrealizovali mobility, ktorých sa zúčastnilo 10 žiakov školy – 5 žiakov z odboru obchodná akadémia a 5 žiakov z odboru mechanik strojov a zariadení. Žiaci spolu so sprevádzajúcou osobou vycestovali na pracovnú stáž na Maltu do mestaSt. Julian´s. Mobilita každého účastníka trvala od 16/04/2018 do 04/05/2018.Počas týchto troch týždňov žiaci štvrtého a tretieho ročníka odboru Obchodná akadémia a štvrtého ročníka odboru Mechanik strojov a zariadení vykonávali odbornú stáž v prijímajúcich organizáciách, v podnikoch, kde si zlepšovali a získavali odborné vedomosti, zručnosti a popri tom využívali svoje jazykové zručnosti.

Ciele a očakávané vzdelávacie výsledky projektu boli dosiahnuté, žiaci si svoje odborné, jazykové a sociálne kompetencie zlepšili a získali nové skúsenosti pri administratívnych prácach v knižnici, komunikácii s klientmi, ako turistické sprievodkyne, pri práci v miestnej turistickej organizácii/nadácii, pri opravách a údržbe strojov a zariadení v pekárni, v hotelovom komplexe (prevodovka, čerpadlá, vzduchotechnika). V rámci voľného času účastníci navštívili rôzne kultúrne pamiatky a zaujímavosti, ako napríklad Jaskyňu Calypso na ostrove Gozo, hlavné mesto Valleta a nádherné maltské pláže.

V druhom turnuse absolvovali mobility zamestnanci školy a na základe odborného zamerania a záujmu vycestovali siedmi učitelia odborných predmetov – traja so zameraním na potravinársku výrobu, traja so zameraním na strojárstvo a jeden so zameraním na obchod a služby – na týždňovú pracovnú stáž v termíne od 02/07/2018 do 06/07/2018 do Talianska do mesta Spoleto. Počas stáže sa oboznamovali so systémom výučby odborných predmetov v miestnych školách, vykonávali didaktické návštevy miestnych podnikov regiónu Umbria – pekáreň, cukráreň, výrobcu čokolády, olivový mlyn, vinársky podnik, strojárske podniky, spoznali marketing a manažment miestneho hotela, turistický manažment a marketing v Assisi.

Na prelome septembra a októbra sme realizovali mobility tretieho turnusu a vyslali sme 3 žiakov z odborov autoopravár – mechanik, 4 žiačky odboru cukrár a jednu žiačku odboru cukrár – kuchár so sprevádzajúcou osobou taktiež do Talianska do mesta Spoleto. Účasťou na pracovných stážach žiaci dosiahli predpokladané vzdelávacie výstupy. Počas trojtýždňovej stáže v termíne od 01/10/2018 do 19/10/2018 si žiaci rozvíjali odborné zručnosti a získavali nové skúsenosti pri práci v autoservisoch a reštauráciách. V rámci odbornej prípravy absolvovali didaktickú návštevu Hotelovej akadémie, Technického inštitútu, Olivového mlyna, Vinárstva.

Vo voľnom čase žiaci i učitelia spoznávali históriu a kultúru Talianska priamo v meste Spoleto – návšteva pevnosti RoccaAlbornoziana,archeologickéhomúzea, katedrály Duomo. Jeden deň bol vyhradený na návštevu Ríma, počas ktorej ich sprievodkyňa previedla najzaujímavejšími historickými pamiatkami ako bazilika a námestie Sv. Petra, Panteón, Anjelský hrad, Španielske schody, Fontána di Trevi, Koloseum.

Všetci účastníci sa zlepšili v komunikácii v cudzom jazyku – angličtine, zároveň spoznávali obyvateľov a krajinu, jej kultúru a históriu, gastronómiu, učili sa orientovať v cudzom prostredí a rešpektovať kultúrne a spoločenské odlišnosti danej krajiny.

Žiaci sú motivovaní ďalej sa vzdelávať a využiť ponúkané možnosti zamestnania doma i v zahraničí.

Účastníci ako potvrdenie absolvovania pracovnej stáže dostali dokumenty Europass – mobilita a Certifikát – potvrdenie o účasti na pracovnej stáži.

 

Erasmus+je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliárd EUR na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC (v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy) a Iuventa (v oblasti mládeže a športu).

 

Projekt je financovaný v rámci Kľúčovej akcie 1, ktorej hlavným cieľom je podpora mobility. Prostredníctvom Kľúčovej akcie 1 je možné získať financovanie na realizovanie mobility jednotlivcov alebo skupín, ktorých výsledkom bude zlepšenie zručností, zvýšenie šance zamestnať sa a nadobudnutie nových poznatkov o iných kultúrach.

Sektor - Odborné vzdelávanie a príprava

Inštitúcie v oblasti odborného vzdelávania a prípravy umožňujú svojim žiakom a pedagogickými zamestnancom využívať prostredníctvom programu Erasmus+ stimulujúce možnosti na štúdium a praktickú stáž naprieč Európou. Účastníci získajú hodnotné zručnosti a medzinárodné skúsenosti, ktoré im napomáhajú pri ich osobnom, profesijnom aj akademickom rozvoji, čo v konečnom dôsledku zlepšuje ich zručnosti a zamestnateľnosť. Ďalším cieľom je, aby zamestnanci získali hodnotné skúsenosti v oblasti európskeho odborného a školského vzdelávania a získané poznatky a skúsenosti následne aplikovali na národnej úrovni.

 

Viac informácií o možnostiach finančnej podpory projektov nájdete na: www.erasmusplus.sk

 

Ing. Bohumila Balková

Priložené fotografie