Profil absolventa, učebný plán, obrábač kovov

Obrábač CNC

PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU 2433 H OBRÁBAČ KOVOV


Názov a adresa školy:    Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                           M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Názov školského vzdelávacieho programu:  Obrábač kovov
Kód a názov ŠVP:    24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba
Kód a názov učebného odboru:   2433 H obrábač kovov
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia:   3 roky
Forma štúdia:   denná

1 Charakteristika absolventa

Absolvent trojročného učebného odboru 2433 H obrábač kovov po ukončení štúdia úspešne vykonanou záverečnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy je kvalifikovaný odborný pracovník schopný vykonávať príslušné práce na rôznych postoch strojárskej výroby. Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre prácu na konvenčných strojoch, pozná základné princípy nekonvenčných technológií a dokáže pružne reagovať na meniace sa podmienky. Je schopný pracovať samostatne aj v kolektíve.

Absolventi sú pripravení tak, aby sa mohli uplatniť pri obsluhe konvenčných obrábacích strojov s rozličným stupňom automatizácie, ale i pri obsluhe CNC strojov. Po ukončení prípravy v učebnom obore a po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je absolvent pripravený na výkon práce pri strojnom a ručnom obrábaní materiálov. Absolventi sú kvalifikovaní pracovníci schopní uplatniť sa pri výrobe, obsluhe a údržbe strojov a zariadení, mechanizačných prostriedkov. Absolvent je spôsobilý na výkon práce pri strojovom obrábaní materiálov sústružením, frézovaním, brúsením a vŕtaním. Nadobudnuté poznatky dávajú absolventovi predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne, v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie pri výkone uvedených činností.

Rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom ďalej sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a periodík v klasickej tlačenej ako aj elektronickej forme.

Povolanie obrábač kovov je vhodné pre žiakov, ktorým bola uznaná zdravotná spôsobilosť na výkon tejto profesie.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy a pracovať v kolektíve, aktívne sa zapájať do spoločnosti. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Získané poznatky im umožnia zabezpečovať v technologických procesoch produkciu s ohľadom na ekonomiku a ekológiu výroby.
Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov trojročných učebných odborov v rámci denného alebo externého nadstavbového štúdia na úrovni ISCED 3A v študijnom odbore strojárstvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie, ktoré mu umožňuje pokračovať v štúdiu na úrovni ISCED 5. Svoju kvalifikáciu môže zvyšovať rôznymi vzdelávacími aktivitami zameranými na úzku špecializáciu na jednotlivé druhy a typy obrábacích strojov a obsluhu automatizovaných obrábacích centier,  prípadne môže získať aj inú kvalifikáciu ako je kvalifikácia v danom učebnom odbore.
Kompetenčný profil absolventa sme vytvorili na základe kompetencií uvedených v ŠVP a analýzy povolania v priamej spolupráci so zamestnávateľmi. Analýza povolania je súčasťou Analytickej štúdie. Týmto má absolvent učebného odboru garantované získanie aktuálnych vedomostí, zručností a kompetencií v závislosti od potrieb zamestnávateľov.


2 Kompetencie absolventa

Absolvent učebného odboru 2433 H obrábač kovov po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:


2.1 Kľúčové kompetencie

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

Absolvent má:
- rozumieť bežnému a odbornému ústnemu a písomnému prejavu druhých,
- komunikovať zreteľne  a kultivovane na primeranej odbornej úrovni,
- formulovať svoje myšlienky zrozumiteľne, jasne a súvisle, v písomnom prejave prehľadne a jazykovo správne,
- zúčastňovať sa aktívnej diskusie, formulovať svoje názory a postoje, 
- ovládať základy komunikácie v cudzom jazyku pre základné pracovné uplatnenie podľa potrieb a charakteru príslušnej odbornej kvalifikácie,
- chápať výhody ovládania cudzích jazykov pre životné a spoločenské uplatnenie a prehlbovať svoju jazykovú spôsobilosť,
- spracovávať bežné  administratívne písomnosti a pracovné dokumenty,
- dodržiavať jazykové a štylistické normy,  
- používať odbornú terminológiu a symboliku,
- vyjadrovať sa a vystupovať v súlade so zásadami kultúry prejavu a správania sa,
- využívať svoje vedomosti pri riešení bežných problémových situácií,
- ovládať prácu s príručkami, učebnicami, odborným textom a primerane ich interpretovať,
- ovládať užívateľské operácie na počítači  na úrovni spotrebiteľa a vnímať digitálnu gramotnosť ako východisko pre celoživotné vzdelávanie,
- rozvíjať svoju tvorivosť,
- využívať informačné zdroje  poskytujúce prístup k informáciám a príležitostiam na vzdelávanie v celej Európe.

b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Absolvent má:
- posudzovať reálne svoje fyzické a duševné možnosti, odhadovať dôsledky svojho konania a správania sa v rôznych situáciách,
- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,
- určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,
- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,
- reagovať adekvátne na hodnotenie svojho vystupovania a spôsobov správania zo strany iných ľudí, prijímať rady a kritiky,
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,
- zamerať vlastnú činnosť na dodržiavanie osobnej zodpovednosti a dosiahnutie spoločného cieľa v pracovnom kolektíve,
- pracovať v tíme a podieľať sa na realizácií spoločných pracovných a iných činností,
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,
- prijímať a zodpovedne plniť dané úlohy,
- predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Absolvent má:
- využívať zrozumiteľné návody na objasňovanie podstaty  problému,
- pochopiť zadanie úlohy alebo určiť jadro problému a získať informácie potrebné k riešeniu, navrhnúť jednoduchý spôsob riešenia, zdôvodniť ho, vyhodnotiť a overiť správnosť zvoleného postupu a dosiahnutých výsledkov,
- uplatňovať pri riešení problému rôzne jednoduché metódy myslenia a myšlienkových operácií,
- zhodnotiť význam informácií, zhromažďovať a využívať ich pre optimálne riešenie základných pracovných problémových situácií, zvažovať výhody a nevýhody navrhovaných riešení,
- vybrať správny (optimálny) postup na realizáciu riešenia a dodržiavať ho,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 

d) Podnikateľské spôsobilosti

Absolvent má:
­ mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,
­ využívať k učeniu rôzne informačné zdroje, vrátane skúseností iných a svoje vlastné,
­ sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,
­ poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie,
­ mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedome a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,
­ mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,
­ interpretovať základné informácie o prieskume trhu, reklame a cieľoch podnikania,
­ vedieť získavať a vyhodnocovať informácie o pracovných a vzdelávacích príležitostiach,
­ využívať poradenské a sprostredkovateľské služby tak v oblasti sveta práce, ako aj v oblasti vzdelávania,
­ primerane komunikovať s potenciálnymi zamestnávateľmi, prezentovať svoj odborný potenciál a svoje odborné ciele,   
­ vedieť vystihnúť podstatu, realitu, fakty, predvídať dôsledky,
­ poznať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť zaujať kritické postoje, prijímať kritiku druhých,
­ poznať všeobecné práva a povinnosti zamestnávateľov a pracovníkov,
­ poznať vlastné chyby a byť schopný sebareflexie,
­ identifikovať a riešiť aj sporné problémy (nevyhýbať sa ich riešeniu),
­ robiť aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia,
­ chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,
­ dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

e) Spôsobilosť využívať informačné technológie

Absolvent má:
­ ovládať počítač,  poznať jeho základné časti  a jednoduchý spôsob jeho obsluhy,
­ pochopiť základné informácie o štruktúre a fungovaní počítača,
­ pracovať s jednoduchými základnými a aplikačnými funkciami programu potrebnými pre výkon povolania,
- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,
- učiť sa používať nové jednoduché aplikácie,
- komunikovať elektronickou poštou, využívať jednoduché prostriedky online a offline komunikácie,
- vyhľadávať jednoduché informačné zdroje a informácie z otvorených zdrojov,
- ovládať základy  grafického znázorňovania a vedieť ich podľa potreby využiť v praktickom živote,
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Absolvent má:
- rozumieť podstate sveta a spoločnosti na primeranej úrovni,
- rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,
- dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciou k identite druhých,
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,
- rešpektovať rôzne názory na svet,
- chápať význam životného prostredia pre človeka a konať v duchu udržateľného rozvoja,
- uznávať hodnotu života, uvedomovať si zodpovednosť za vlastný život a spoluzodpovednosť  pri ochrane života a zdravia iných,
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte,
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k nim vytvorený pozitívny vzťah,
- preukazovať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky,
- rozvíjať a utužovať postoje k morálnym hodnotám ako sú vlastenectvo, národná identita, kresťanské tradície,
- orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu,
- pochopiť pojmy: spravodlivosť, ľudské práva, zodpovednosť a aplikovať ich v globálnom kontexte.

2.2 Všeobecné kompetencie

Absolvent má:
- rozlišovať spisovný a hovorový jazyk, dialekt a štýlovo príznačné javy, vo vlastnom prejave voliť prostriedky adekvátnej komunikačnej situácie,
- v písomnom a hovorenom prejave uplatňovať zásady slovenského pravopisu, využívať vedomostí o tvarosloví,
- pracovať s najnovšími normatívnymi príručkami slovenského jazyka,
- odhaľovať a opravovať jazykové nedostatky a chyby,
- používať adekvátnu slovnú zásobu vrátane príslušnej odbornej terminológie,
- orientovať sa v základnej výstavbe textu, prezentovať a obhajovať svoje stanoviská,
- vedieť položiť otázku a správne formulovať odpovede,
- vyjadrovať postoje neutrálne, pozitívne (pochvala) a negatívne (kritika, polemika),
- vyjadrovať sa vecne správne, jasne a zrozumiteľne,
- rozoznávať funkčné štýly a v typických príkladoch slohový útvar,
- posúdiť kompozíciu textu, jeho slovnú zásobu a skladbu,
- orientovať sa v rôznych literárnych smeroch,
- porovnávať literárne diela a chápať súvislosti v dielach,
- naučiť sa čítať umelecké diela a chápať ich celistvosť a estetickú pôsobnosť, 
- vytvoriť základné útvary administratívneho štýlu,
- samostatne získavať potrebné informácie z dostupných zdrojov, triediť ich a kriticky k nim pristupovať, 
- komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém,
- vymieňať si informácie a názory v cudzom jazyku týkajúce sa základných všeobecných a odborných tém ústnym a písomným prejavom,
- zvoliť si adekvátnu komunikačnú stratégiu a jazykové prostriedky, zrozumiteľne vyjadrovať hlavné myšlienky v cudzom jazyku,
- pracovať so slovníkom, jazykovými a inými príručkami, internetom a ďalšími zdrojmi informácií,
- chápať a rešpektovať tradície, zvyky a odlišnosti sociálnej a kultúrnej hodnoty iných národov a jazykových oblastí.
- mať prehľad o knižniciach a ich službách.
- využívať prírodovedné poznatky a zručnosti v praktickom živote,
- logicky uvažovať, analyzovať a riešiť jednoduché prírodovedné problémy,
- pozorovať a skúmať prírodu, robiť experimenty a merania,
- porozumieť základným ekologickým súvislostiam a postaveniu človeka v prírode,
- vysvetliť základné etické pojmy, súvislosť medzi hodnotami a normami,
- popísať princípy náboženskej a nenáboženskej etiky,
- vysvetliť etické normy súvisiace so životom a zdravím,
- vysvetliť etické hodnoty súvisiace s rodičovstvom, rodinným životom a sexualitou,
- charakterizovať etiku práce,
- využívať vedomosti a spôsobilosti v praktickom živote pri riešení otázok svojho politického a občianskeho rozhodovania, hodnotenia a správania,
- konať zodpovedne a prejavovať občiansku aktivitu, vážiť si demokraciu a slobodu,
- využívať matematické poznatky v praktickom živote v situáciách, ktoré súvisia s matematikou,
- numericky počítať, používať a premieňať matematické a fyzikálne jednotky (dĺžka, hmotnosť, čas, objem, povrch, rovinný uhol, rýchlosť, mena, a pod.),
- orientovať sa v matematickom texte, pochopiť zadanie matematickej úlohy, kriticky vyhodnocovať informácie kvantitatívneho charakteru získané z rôznych zdrojov – grafov, diagramov, tabuliek, správne sa matematicky vyjadrovať
- chápať otázky vzniku civilizačných porúch zdravia a princípy primárnej a sekundárnej prevencie,
- osvojiť si zásady správnej výživy a zdravého životného štýlu,
- zorganizovať si pohybový režim a program vlastných pohybových aktivít ako súčasť životného štýlu,
- hodnotiť a diagnostikovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť,
- vedieť uplatňovať viaceré pohybové prostriedky na rozvoj svojich pohybových schopností,
- vedieť uplatniť získané poznatky o pravidlách z viacerých športových disciplín pri vykonávaní športovej činnosti. 

2.3 Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:
- poznať základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, schopnosť  
      využívať poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,
- poznať základy technického zobrazovania a kreslenia v strojárstva,
- poznať základné strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve,
- zvládnuť jednoduché technické výpočty s použitím technických tabuliek,
- poznať základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich technologické
      vlastnosti, metódy tepelného spracovania a povrchových úprav,
- poznať základné technologické postupy ručného a strojového spracovania, strojového obrábania,
      tvárnenia, zlievania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov,
- poznať základné predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany,
- poznať základné práva a povinnosti vyplývajúce z postavenia zamestnanca v základnej ekonomickej
      štruktúre podniku,
- poznať základné princípy drobného podnikania a problematiku súvisiacu so založením živnosti,
- poznať základné strojárske technológie, má vedomosti o používaných strojoch, prístrojoch, nástrojoch
      a prípravkoch,
- má prehľad  o navrhovaní jednoduchých výrobných pomôcok,
- zvládnuť základné vedomosti ručného spracovania kovov,
- poznať základné vedomosti strojového obrábania, ktorého obsahom je práca na jednotlivých typoch
      sústruhov, frézovačiek, brúsok, vŕtačiek,
- zvládnuť technickú dokumentáciu, normy, predpisy, a technické požiadavky,
- vyjadriť a vedieť použiť základné poznatky z oblasti práva a ich aplikácie v právnych otázkach
      súvisiacich s podnikaním, s pracovnoprávnymi a občianskoprávnymi vzťahmi,
- vysvetliť postup orientácie sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej
      dokumentácii a ich používanie v pracovných činnostiach,
- vedieť používať informačné systémy a aplikovať ich do praxe,
- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného
      prostredia,
- definovať a určiť možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s príslušnou výrobou,
- načrtnúť možnosti eliminácie zdrojov znečistenia životného prostredia,
- poznať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
- rozoznávať riziká v riadení vlastných financií,
- orientovať sa v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny,
- hodnotiť úspešnosť vlastnej sebarealizácie,
- orientovať sa v oblasti finančných inštitúcií,
- orientovať sa v problematike ochrany práv spotrebiteľa,
- plniť svoje finančné záväzky,
- zveľaďovať a chrániť svoj majetok.

b)   Požadované zručnosti

Absolvent vie:
- s istotou ovládať  základnú odbornú terminológiu pre strojárstvo a ostatnú kovospracujúcu výrobu, využívať poznatky, pojmy, pravidlá a princípy pri riešení praktických úloh,
- zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, čítať a zhotoviť technické výkresy podľa STN,
- poznať  strojové súčiastky a mechanizmy používané v strojárstve, konštruovať jednoduché montážne  celky
- ovládať technické výpočty s použitím technických tabuliek a noriem,
- vykonávať základné spôsoby ručného a strojného spracovania materiálov,
- urobiť kontrolu rozmerov a tvarov výrobkov a kontrolu kvality vykonaných prác s použitím vhodných meradiel a meracích prístrojov,
- obsluhovať konvenčné stroje a riadiť ich prácu podľa technickej dokumentácie,
- orientovať sa  v technickej dokumentácii, normách, predpisoch a technických požiadavkách súvisiacich so strojárskou výrobou,
- vykonávať strojové obrábanie, ktorého obsahom je práca na jednotlivých typoch sústruhov, frézovačiek, brúsok, vŕtačiek a ostatné pracovné činnosti spojené s prácou na týchto strojoch,
- pracovať s výpočtovou technikou a využívať softvér potrebný pre vykonávanie práce v odbore a    
      pracovať s internetom pre potreby danej činnosti,
- manipulovať s materiálom a pomocnými materiálmi tak aby neohrozil životné prostredie,
- vykonávať obsluhu technologických zariadení používaných v odbore,
- vykonávať ošetrovanie a údržbu prístrojov, kontrolu vybavenosti strojov a zariadení, liniek, prípadne
      opravy v rozsahu odboru štúdia,
- zvoliť najefektívnejší pracovný postup pri vykonávaní pracovných operácií,
- využívať informačné technológie pri riešení odborných úloh,
- postupovať v zmysle zásad bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného
      prostredia, požiarnej ochrany
- postupovať hospodárne pri manipulácii s materiálmi, energiou, strojmi a zariadeniami,
- docieliť(zdokonaliť) dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny,
- dodržiavať normy, parametre kvality procesov, výrobkov alebo služieb,
- orientovať sa v trhovej ekonomike a vykonáva základné činnosti súvisiace s podnikateľskou 
                         činnosťou, má prehľad o činnosti väčšieho podniku,
- uplatňovať poznatky o regulačnej a číslicovej technike a o možnostiach automatického riadenia 
      výrobných procesov.

c)    Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti
   
Absolvent sa vyznačuje:
- dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,
- samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 
- manuálnou zručnosťou v činnostiach súvisiacich so ručným a strojovým obrábaním materiálov,
- kreatívnym myslením,
- schopnosťou integrácie a adaptability,
- organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami,
- prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach,
- vhodným sociálnym správaním a prejavmi,
- kladie dôraz na čestnosť, zodpovednosť, dôslednosť a etiku správania sa voči zákazníkom a svojim  
     spolupracovníkom,
- sebadisciplínou a mobilitou,
- potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam.

 

Učebný plán

2433 H obrábač kovov

Cieľové zložky vzdelávania

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe podľa ŠVP

Celkový počet hodín za štúdium

Všeobecné vzdelávanie

22,5

720

Odborné vzdelávanie

61,5

1968

Disponibilné hodiny

15

480

CELKOM

99

3168

 

 Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí, vyučovacie predmety

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku

Celkový počet hodín za štúdium

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

9,5

8

6

23,5

752

Jazyk a komunikácia

4,5

4

4

12,5

400

·         slovenský jazyk a literatúra

1,5

1

1

3,5

 

·         anglický / nemecký jazyk

3

3

3

9

 

Človek, hodnoty a spoločnosť

2

-

-

2

64

·         etická výchova / náboženská výchova

1

-

-

1

 

·         občianska náuka

1

-

-

1

 

Človek a príroda

1

-

-

1

32

·         fyzika

1

-

-

1

 

Matematika a práca s informáciami

-

1/1d

-

2

64

·         matematika

-

-

1

-

-

1

 

·         informatika

 

0/1d

 

1

 

Zdravie a pohyb

2

2

2

6

192

·         telesná a športová výchova

2

2

2

6

 

Odborné vzdelávanie

23,5

25

27

75,5

2416

Ekonomické vzdelávanie

1

1

1

3

96

·         ekonomika

1

1

1

3

 

Technické a technologické vzdelávanie          

1,5/6d

4/5d

5,5/3d

25

800

·         technické kreslenie            

1/1d

1/0d

1/0d

4

 

·         základy strojárstva

0/2d

-

-

2

 

·         strojárska technológia

0/2d

-

-

2

 

·         technológia obrábania

0,5/1d

-

-

1,5

 

·         programovanie CNC strojov

-

-

0/2d

2

 

·         technológia sústruženia

-

1/1d

1,5

3,5

 

·         technológia frézovania

-

1/1d

1,5

3,5

 

·         technológia brúsenia

-

1/1d

1,5

3,5

 

·         technológia vŕtania a vyvŕtavania

-

0/2d

0/1d

3

 

Praktická príprava

15

15

17,5

47,5

1520

·         odborný výcvik

15

15

17,5

47,5

 

SPOLU

33

33

33

99

3168

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia – účelové cvičenie

12 h za rok

12 h za rok

 

 

 

Ochrana života a zdravia – samostatný kurz

 

 

3 dni po 7 h

 

 

Poznámka:

zápis napr. 1/1d znamená:

        1 = jedna hodina týždenne na vyučovanie daného vyučovacieho predmetu z minimálneho predpísaného počtu vyučovacích hodín podľa ŠVP,

        1d = jedna hodina týždenne na vyučovanie daného vyučovacieho predmetu z disponibilných hodín,

        teda celkovo 2 hodiny týždenne na vyučovanie daného vyučovacieho predmetu.