Školský poriadok

P r e a m b u l a

 

Žiak sa dobrovoľným rozhodnutím študovať na tejto škole zaväzuje riadne dochádzať do školy, a preto je povinný riadiť sa jej pokynmi a školským poriadkom. V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej činnosti .

 

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy .

 

Školský poriadok je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 113/2012, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z. z. o stredných školách, metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a ďalšou platnou legislatívou.

 


VŚEOBECNÉ USTANOVENIA

 

I. Organizácia vyučovacieho dňa

 

1.   Vyučovací proces sa riadi rozvrhom hodín, ktorý schválilo riaditeľstvo školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.

 

2.   Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6.30hod. do 15.30 hod.

 

3.   a) Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje podľa časového harmonogramu:

 

0.  hodina:   7.00   7.45

1.   hodina:   7.50   8.35

2.   hodina:   8.40   9.25

3.   hodina:   9.45  10.30

4.   hodina: 10.40  11.25

5.   hodina: 11.35  12.20  

   Prestávka: obed 20 minút

6.   hodina: 12.40  13.25

7.   hodina: 13.30  14.15

8.   hodina: 14.20  15.05

 

   b) Praktické vyučovanie sa uskutočňuje podľa rozvrhu hodín a časového

   harmonogramu na pracoviskách školy resp. zmluvných pracoviskách.

Začiatok vyučovania:  7.00 resp. 7.30 hod.

                       

4.  Žiak prichádza do školy minimálne 10 minút pred začiatkom vyučovania.

 

5.  Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach, pracoviskách praktického vyučovania a telovýchovných priestoroch.

 

6.  V jeden vyučovací deň môže mať žiak najviac 8 vyučovacích hodín.

 

7.  Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte školy. Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ najmä na triednej schôdzi rodičovského združenia a vyučujúci jednotlivých predmetov na konzultačných stretnutiach alebo telefonicky, prípadne formou elektronickej žiackej knižky. Aktuálne problémy sa riešia ihneď s vedením školy.

 

 

II. Práva žiakov

 

Žiak má právo:

 

A. V oblasti výchovy a vzdelávania:

 

1.   na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,

2.   na vzdelávanie v štátnom a materinskom jazyku,

3.   na bezplatné vzdelanie, zapožičanie učebníc a učebných textov,

4.   na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, nadanie a zdravotný stav,

5.   na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

6.   na kvalifikované vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu vo zvolenom študijnom alebo učebnom odbore,

7.   na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

8.   na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny,

9.   na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienickom prostredí,

10. viesť aktívny a tvorivý dialóg s učiteľmi a vedením školy v duchu zásad humanity a demokracie,

11. na ohľaduplnosť a slušné správanie zo strany učiteľov a spolužiakov,

12. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

13. uchádzať sa o členstvo v žiackej rade,

14. požiadať o sociálne štipendium, ak spĺňa stanovené predpoklady,

15. využívať na základe povolenia riaditeľa školy školský rozhlas, nástenky, športoviská,

 iné priestory a vybavenie školy aj v čase mimo vyučovania,

16. žiaci, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a so zdravotnými obmedzeniami, majú právo na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie, aby dosiahli čo najvyššiu mieru samostatnosti a mohli viesť plnohodnotný život.

 

B. V oblasti organizácie vyučovania:

 

1.   podľa vlastného záujmu sa zapojiť do záujmovej činnosti, zúčastňovať sa školských a mimoškolských výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a  športových podujatí za účelom reprezentácie školy, mesta a pod.,

2.   požiadať o opakovanie ročníka, ak neprospel a nevykonal úspešne komisionálnu skúšku, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu,

3.   prerušiť štúdium, a to až na dobu do 3 rokov, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu riaditeľovi školy. Po uplynutí času prerušenia štúdia žiak pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak štúdium prerušil po ukončení jedného ročníka, pokračuje v štúdiu ročníkom nasledujúcim. Ak čas prerušenia uplynie v priebehu školského roka, umožní riaditeľ školy žiakovi dodatočne vykonať komisionálne skúšky za príslušné obdobie,

4.   ukončiť prerušené štúdium aj pred uplynutím určenej doby prerušenia,

5.   prestúpiť na inú strednú školu so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej má záujem prestúpiť, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu,

6.   zanechať štúdium, ak žiak skončil povinnú školskú dochádzku, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu,

7.   zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou v čase vyučovania i mimo  

     vyučovania,

8.   využiť služby výchovného poradcu a školského psychológa,

9.   požiadať o individuálny učebný plán, pokiaľ ide o mimoriadne nadaného a talentovaného  žiaka, prípadne zo závažných dôvodov, ktoré posúdi riaditeľ školy,

10. žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických metód a foriem, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

11. ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre vopred známy dôvod, má právo vyžiadať si povolenie:

a)   uvoľniť žiaka z poslednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný vyučujúci, uvoľniť žiaka z jednej vyučovacej hodiny v priebehu dňa môže povoliť triedny učiteľ resp. vyučujúci,

b)   uvoľniť žiaka z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ,

c)   uvoľniť z viacerých dní povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka,

12. ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, má právo sa  ospravedlniť príslušnému vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny, ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať,

      13. žiak má právo byť volený do žiackej školskej rady a spolupodieľať sa na chode

            školy  

      14. zákonný zástupca má právo byť informovaný o dochádzke svojho dieťaťa do školy,

             prostredníctvom triednych učiteľov a MOV

 

C. V oblasti hodnotenia a klasifikácie:

1.   po vypracovaní písomnej práce resp. grafickej práce byť oboznámený s výsledkom klasifikácie do 14 dní,

2.   nahliadnuť do svojej opravenej písomnej práce resp. grafickej práce (aj jeho zákonný zástupca),

3.   na informáciu o priebežnej klasifikácii,

4.   poznať kritéria hodnotenia na jednotlivých vyučovacích predmetoch na začiatku klasifikačného obdobia,

5.   na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach,

6.   so súhlasom riaditeľa školy vykonať komisionálnu skúšku na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu,

7.   ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie,

      8. rodičia majú právo prostredníctvom rodičovských triednych schôdzok byť pravidelne

           informovaní o svojom dieťati, min. 2x do roka

 

D. V oblasti dodržiavania ľudských práv:

         Žiak má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a    pomoc. Preto má žiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov, na ochranu pred šikanovaním.

 

a) Hlavné znaky šikanovania:

1. zjavný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky,

2. útočníkom môže byť jedna osoba alebo skupina osôb,

3. incidenty sú opakované,

4. nepomer medzi útočníkom a obeťou.

 

b) Prejavy šikanovania:

Verbálne a fyzické ponižovanie, posmech, prezývky, nadávky, hrubé žarty, kritika, strkanie, kopanie, vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím.

 

c) Prevencia šikanovania:

1. posilnenie demokracie v triede a v škole,

           2. komunikácia so žiakmi, záujem o ich názory a priania, rešpektovanie ich postojov   

               a otvorená diskusia

3. otvorené vyjadrenie svojich názorov,

4. prednášky, besedy,

5. pocit, že v škole je vždy niekto, kto žiakovi pomôže.

 

d) V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať:

1. triedneho učiteľa,

2. výchovného poradcu,

3. školského psychológa, ( spolupráca s CPPP),

4. zástupcov riaditeľa školy,

5. riaditeľa školy,

6. detskú linku istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 0800 500 500.

 

Pedagogický dozorsa vykonáva počas prestávok v škole na TV a OV podľa rozpisu, ktorý je k nahliadnutiu u zástupcu školy.

 

III. Povinnosti žiakov

 

A. Dochádzka žiakov do školy

1.   Žiak dochádza do školy pravidelne a včas (min. 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny), podľa určeného rozvrhu hodín.

2.   Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, je plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka povinný v prvý deň absencie oznámiť triednemu učiteľovi osobne alebo telefonicky dôvod neprítomnosti resp. nechať oznam na sekretariáte školy. Ak je žiak ubytovaný v školskom internáte, upovedomí o tom vychovávateľa.

3.   Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

4.   Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom, u plnoletého žiaka na základe vlastného písomného ospravedlnenia, bezodkladne po nástupe do školy. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať.

5.   Ak žiak nebude postupovať podľa bodov 2. – 4., bude jeho absencia považovaná za neospravedlnenú a môže mu byť uložené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.

6.   Riaditeľ školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Žiak oslobodený od telesnej výchovy na základe potvrdenia od lekára nie je oslobodený od účasti na hodinách telesnej výchovy.

7.   Riaditeľ školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie žiaka. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ školy.

8.   Žiak je v odborných učebniach a telovýchovných priestoroch povinný byť oblečený a obutý v predpísanom odeve.

9.   Žiak počas vyučovacej hodiny môže opustiť triedu len so súhlasom vyučujúceho. 

10. Žiak sa z budovy školy môže vzdialiť iba z dôvodu, ktorý súvisí s organizáciou vyučovacieho procesu. Z iných závažných dôvodov môže žiak opustiť budovu školy na základe písomného súhlasu v prípade plnoletosti svojho, alebo zákonného zástupcu, ktorý o to požiada triedneho učiteľa, prípadne vedenie školy.

11. Ak žiak vymešká v školskom polroku z jednotlivých vyučovacích predmetov viac ako 30% hodín, bude mu nariadené preverenie získaných vedomostí a zručností z daných vyučovacích predmetov.

 

 B. Správanie sa žiakov na vyučovaní

1.   Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské akcie načas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje.

2.   Žiak sa na vyučovaní správa slušne, počas vyučovacej hodiny vypína mobilné telefóny a nenarušuje priebeh hodiny.

3.   V škole a na podujatiach organizovaných školou žiak dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riadi sa pokynmi zodpovednej osoby. So zásadami BOZP, PO a CO je žiak preukázateľne oboznámený na začiatku školského roku.

4.   Na všetkých podujatiach, organizovaných mimo budovy školy (telovýchovné kurzy, účelové cvičenia, kultúrne a športové podujatia, exkurzie, školské výlety a pod.), sa žiaci riadia príslušnými bodmi školského poriadku a pokynmi pedagogického dozoru.

5.   Ak sa v triede alebo odbornej učebni nachádza poškodený majetok, žiaci sú povinní túto skutočnosť nahlásiť triednemu učiteľovi, prípadne príslušnému vyučujúcemu. Žiak, ktorý poškodil školský majetok, je povinný túto škodu uhradiť, v prípade úmyselného poškodenia bude žiakovi udelené výchovné opatrenie.

6.   Do školy sa nesmú nosiť ostré predmety, zbrane, obranné spreje, ktoré ostatným môžu spôsobiť ujmu na zdraví.

7.   Pred opustením triedy žiak urobí na svojom pracovnom mieste poriadok.

8.   V súlade s hygienickými predpismi a  predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia je povinnosťou žiaka prezúvať sa na vyučovanie.

     

C. Správanie sa žiakov cez prestávky

1.   Cez prestávku si žiak pripraví pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, správa sa slušne, neohrozuje zdravie svoje ani zdravie svojich spolužiakov a vyučujúcich, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu.

2.   Počas prestávok môžu žiaci navštíviť školský bufet za predpokladu, že nebudú meškať na začiatok vyučovacej hodiny.

3.   Do zborovne školy môžu vojsť žiaci len v nutných prípadoch, aj to len v sprievode učiteľa.

4.   Na vybavovanie administratívnych záležitostí v škole využíva žiak určený čas. 

5.   Žiak sa cez prestávky správa v súlade s morálnymi zásadami správania sa na verejnosti.

 

D. Odchod žiakov zo školy

1.   Na pokyn vyučujúceho poslednej vyučovacej hodiny žiaci opustia triedu, prezujú sa a opustia školskú budovu.

2.   Žiaci opúšťajú budovu len východom pre nich určeným.

 

E. Náplň práce týždenníkov

          Týždenníci sú dvaja a ich mená zapíše triedny učiteľ do triednej knihy.

           Ich povinnosti sú:

1.   Pred vyučovaním pripraviť tabuľu prípadne pomôcky.

2.   Podľa pokynov vyučujúceho prinášať a odnášať učebné pomôcky.

3.   Starať sa o čistotu tabule, hlásiť triednemu učiteľovi poškodenie inventára v triede.

 

F. Správanie sa žiaka mimo školy

1.   Každý žiak je aj v čase mimo vyučovania a počas prázdnin žiakom školy a správa sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno svojej školy.

2.   Mimoškolská činnosť žiakov nesmie byť na úkor vyučovania.

3.   Každý žiak si chráni svoje zdravie a zdravie iných, dbá o svoju bezpečnosť a dodržiava dopravné predpisy.

 

G. Nepovolené činnosti

1.   Fajčiťv priestoroch a areáli školy, ako aj pri činnostiach organizovaných školou bez ohľadu na vek a súhlas rodičov.

2.   Užívať zdraviu škodlivé látky, alkoholické nápoje,energetické nápojea iné požívatiny ktoré môžu ovplyvniť správanie žiaka, omamné látky, hrať hazardné hry.

3.   Prinášaťdo školy alebo na činnosti organizované školouveci ohrozujúce život a zdravie.

4.   Znečisťovať steny, ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy.

5.   Používať mobilný telefón, MP prehrávače počas vyučovacej hodiny.

6.   Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy.

7.   Vzhľadom na charakter školy,nevhodne a neprimerane sa obliekať(roztrhané, vyzývavé oblečenie) a nosiť neprimerané doplnky.

8.   Používať internetpočas vyučovacích hodínbez povoleniavyučujúceho.

9.   V odborných počítačových učebniachmeniť nastavenia počítačov, počítačovej siete, tlačiarní a nainštalovaných aplikácií.

10. Používať akékoľvek elektrospotrebiče bez súhlasu vyučujúceho.

 

IV. Zásady správania sa na praktickom vyučovaní

 

Na praktickom vyučovaní sú žiaci povinní dodržiavať všetky všeobecné ustanovenia tohto školského poriadku a prevádzkového poriadku praktického vyučovania ak ho má škola vypracovaný. Sú povinnídodržiavať opatrenia zabezpečujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,ktoré platia na pracoviskách praktického vyučovania.

 

P o v i n o s t i ž i a k o v na pracovisku praktického vyučovania

1.   Žiak je povinný zúčastňovať sa praktického vyučovania podľa stanoveného rozvrhu. V prípade, že sa praktické vyučovanie z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní (jeden alebo viac dní), je povinný hlásiť učiteľovi praktického vyučovania resp. majstrovi odborného výcviku (MOV) svoju neúčasť vopred alebo najneskôr do 24 hodín.

2.   Návštevy u lekára sú akceptované len tie, ktoré sú označené pečiatkou, dátumom, časom odchodu, podpisom ošetrujúceho lekára.

3.   Spôsob ospravedlnenia neúčasti na praktickom vyučovaní je totožný so spôsobom ospravedlnenia na teoretickom vyučovaní (bod. III/3), ale žiak je povinný chýbajúce hodiny po dohode odpracovať.

4.   Žiak má počas odborného výcviku nárok na prestávku v celkovej dĺžke 30 min. počas učebného dňa. Táto doba môže byť rozvrhnutá do dvoch prestávok, ktorých dĺžku a čas určí majster OV.

5.   Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax na pracoviskách iných právnických alebo fyzických osôb sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

6.   Žiak je priradený majstrovi odbornej výchovy, ktorý mu zadáva úlohy a kontroluje ich plnenie. Žiak je ale povinný rešpektovať aj pripomienky ostatných prítomných majstrov odbornej výchovy a vedúcich zmien.

7.   Žiak prichádza na pracovisko včas najneskôr 15 min. pred začatím jeho pracovnej doby. Pri nástupe je pripravený v pracovnom oblečení s pracovnými pomôckami. Osobné veci má odložené v uzamknutej šatňovej skrinke. Väčšie množstvo peňazí a cenné veci na pracovisko nenosí. Na pracovisku nepoužíva mobilný telefón.

8.  Žiak nebude klasifikovaný z predmetu odborný výcvik, ak počas školského roka absolvuje menej ako 80% odučených vyučovacích hodín z uvedeného predmetu. Klasifikácia sa uskutoční v náhradnom termíne určenom riaditeľom školy. Žiak je povinný nahradiť si do termínu stanoveného riaditeľom školy, neabsolvované hodiny odborného výcviku podľa dohody s hlavným majstrom odbornej výchovy a súčasne úspešne absolvovať komisionálnu skúšku. Ak žiak nesplní obidve podmienky, bude klasifikovaný stupňom prospechu nedostatočný.

 

Ďalšie povinnosti žiaka:

a)   žiak má predpísané pracovné oblečenie,

b)   pracovné pomôcky má kompletné a čisté,

c)   vlasy musia byť vhodne upravené,

d)   na OV nenosí prstene, náramky a pier cing,

e)   nechty musia byť krátke a čisté,

f)    nosí predpísanú pracovnú obuv, 

g)   fajčenie na pracovisku aj pred pracoviskom je prísne zakázané,

h)   ak žiak svojvoľne opustí pracovisko aj na krátku dobu bez vedomia majstra OV, bude mu udelené výchovné opatrenie,

i)    po skončení pracovného týždňa žiak uvoľní skrinku v šatni a nechá ju otvorenú a čistú pre ďalšiu pracovnú zmenu.

V. Opatrenia vo výchove

 

A.  za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností, za dobrú reprezentáciu triedy a školy a za mimoriadne činy môže žiak dostať osobitnú pochvalu, a to najmä:

 

     ústnu alebo písomnú pochvalu od triedneho učiteľa,

     majstra OV, riaditeľa školy.

 

V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pochvala sa môže v odôvodnených prípadoch spojiť s udelením knižnej, prípadne inej vecnej odmeny. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvaly sa zapisujú do osobného spisu žiaka.

 

   B.1.Na posilnenie disciplíny, za menej závažné previnenia voči školskému poriadku,  zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť:

                       a) napomenutie od triedneho učiteľa, MOV, vychovávateľa

b) pokarhanie od triedneho učiteľa, MOV, vychovávateľa,

c) pokarhanie od riaditeľa.

 

 B.2. Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému

          poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným normám        

          spoločnosti

a) podmienečné vylúčenie zo štúdia,

b) vylúčenie zo štúdia.

     Výchovné opatrenia podľa odseku B.2. možno uložiť žiakovi len vtedy, ak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

1.   Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov B.1. a B.2. po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove.

2.   Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov B.1. a B.2. treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.

3.     Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku B.1. písmeno a) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.

4.   V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku 6 písm. a) určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku B.2. písm. b).

5.   Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku B.1. písmeno c) a B.2. písmeno a) sa nevzťahuje všeobecno - záväzný právny predpis o správnom konaní.

6.   Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

7.   Vymedzenie dôvodov, ktoré sa považujú za previnenia voči školskému poriadku:

                 a) menej závažné previnenia:

-        opakované záznamy v pedagogickej dokumentácii,

-        neospravedlnená účasť na vyučovaní vrátane neskorých príchodov na vyučovanie,

-        znečisťovanie priestorov školy,

-        ničenie školského majetku,

                 b) závažné previnenia:

-        fajčenie v areáli školy a na akciách organizovaných školou,

-        požívanie alkoholických a návykových látok v areáli školy a na akciách organizovaných školou,

-        falšovanie lekárskych potvrdení,

-        nosenie do školy alebo na školou organizované akcie veci ohrozujúce život alebo zdravie, ako napr. zbrane, výbušniny, cigarety, drogy,

-        šikanovanie,

-        verbálna (ústna) a neverbálna (písomná) propagácia a podpora hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov podľa § 260 Trestného zákona,

-        v dobe podmienečného vylúčenia opakovaná neospravedlnená účasť na vyučovaní, preukázateľný nezáujem o štúdium a zvlášť závažné a opakujúce sa priestupky.

 

    Udelenie výchovných opatrení podľa počtu hodín neospravedlnenej absencie

  a podľa počtu neskorých príchodov na vyučovanie a odchodov z vyučovacej hodiny

 

Počet hodín

neospravedlnenej absencie

Počet neskorých

príchodov na vyučov.

 odchody z hodiny

Opatrenia vo výchove

1 – 8

1 – 5

Napomenutie triednym učiteľom

9 - 16

6 – 11

Pokarhanie triednym učiteľom

17 - 30

12 a viac

Pokarhanie riaditeľom školy

31 - viac

 

Podmienečné vylúčenie zo štúdia

opakovanej v podmienke

 

Vylúčenie zo štúdia

 

Navrhnuté podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo štúdia sa bude posudzovať individuálne u každého žiaka na zasadnutí pedagogickej rady.

 

 

VI. Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov

 

1.   Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

 

2.   Pri hodnotení a klasifikácii žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.

 

3.   Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 – 7.

 

4.   Stupňom 1 – veľmi dobrésa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.

 

5.   Stupňom 2 – uspokojivésa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku.

 

6.   Stupňom 3 – menej uspokojivésa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkovvoči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.

 

7.   Stupňom 4 – neuspokojivésa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.

 

8.   Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.

 

9.   Žiak nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia sa v súlade s osobitným predpisom neklasifikuje so správania.

 

10. Podmienky pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov sú stanovené v Školských

vzdelávacích programoch školy. Žiaci sú s nimi oboznámení na začiatku školského roku.

 

 

VII. Práva a povinnosti zákonného zástupcu.

 

Zákonným zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Toto právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

 

Zákonný zástupca má právo :

 

1. Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom a žiakom

    informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním

    sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania.

2. Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.

3. Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.

4. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.

5. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy.

6. Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov

    školskej samosprávy.

7. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase

    riaditeľa školy.

Zákonný zástupca je povinný:

 

1. Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie

    školských povinností.

2. Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským

    poriadkom.

3. Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špecifiká a iné

    výchovno-vzdelávacie potreby.

4. Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných

    problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh

    výchovy a vzdelávania.

5. Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťom a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas. 

Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

A.          Porušenie školského poriadku

 

Za porušenie školského poriadku sa považuje okrem tu stanovených pravidiel aj:

1.   Úmyselné konanie proti dobrým mravom, proti ľudskej dôstojnosti, proti právam spolužiakom

2.   Spôsobenie škody, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti.

3.   Spôsobenie ujmy na zdraví žiakom alebo zamestnancom školy.

 

B.      Platnosť a účinnosť školského poriadku

 

1.   Školský poriadok školy vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v Pedagogickej rade a v Rade školy pri SOŠOaS, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina. 

2.   Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy kedykoľvek v priebehu školského roka s dátumom zmeny na základe prerokovania v Pedagogickej rade a v Rade školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine.

3.   Školský poriadok školy sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho obsahom na prvej triednickej hodine na začiatku školského roka, čo potvrdí svojim podpisom.

 

 

Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2019                  ......................................

Mgr. Anna Borbuliaková

    riaditeľka školy

Prerokovaný v pedagogickej rade dňa 28. 8. 2019