Školský poriadok

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01  Krupina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ  PORIADOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účinnosť: od 1. 4. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH

 

 

 

Obsah..........................................................................................................................................2

P r e a m b u l a.............................................................................................................................3

I.         Organizácia vyučovacieho dňa.......................................................................................4

II.        Práva a povinnosti  žiakov a ich zákonných zástupcov................................................5

III.   Povinnosti žiakov..................................................................................................................11

IV.   Zásady správania sa na  praktickom vyučovaní...............................................................16

V.  Opatrenia vo výchove.............................................................................................................17

VI.   Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov.......................................................................19

VII.   Práva a povinnosti zákonného zástupcu..........................................................................20

VIII.   Záverečné ustanovenia......................................................................................................21

Príloha č. 1 Prehlásenie  žiaka........................................................................................22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P r e a m b u l a 

 

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb je výberovou školou , kde  sa žiak dobrovoľným rozhodnutím rozhodol študovať na tejto škole a zaväzuje sa riadne dochádzať do školy. Preto je povinný riadiť sa  pokynmi vedenia a pedagogických zamestnancov školy a školským poriadkom. V záujme naplnenia práva na vzdelanie škola zabezpečí vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania a mimoškolskej činnosti . 

 

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa a Listinu základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom školy . 

 

Školský poriadok je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, s vyhláškou MŠVVaŠ SRč. 65/2015 Z. z. o stredných školách ako aj so metodickým pokynom č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl  a ďalšou platnou legislatívou.

 

  

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

I. Organizácia vyučovacieho dňa

 

1.   Vyučovací proces sa riadi  rozvrhom hodín, ktorý schválilo riaditeľstvo školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec. 

 

2.   Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6.30hod. do 15.30 hod. 

 

3.   a) Teoretické vyučovanie sa uskutočňuje podľa časového  harmonogramu: 

 

0.           hodina:    7.00  –   7.45 

1.           hodina:    7.50  –   8.35

2.           hodina:    8.40  –   9.25

3.           hodina:    9.45  –  10.30

4.           hodina:  10.40  –  11.25

5.           hodina:  11.35  –  12.20       Prestávkaobed  20 minút

6.           hodina:  12.40  –  13.25

7.           hodina:  13.30  –  14.15

8.           hodina:  14.20  –  15.05 

 

 

    b) Praktické vyučovanie sa uskutočňuje  podľa rozvrhu hodín a časového     harmonogramu na  pracoviskách školy resp. zmluvných
                   pracoviskách. Začiatok vyučovania:   7.00 resp. 7.30 hod.

                           

4.   Žiak prichádza do školy  minimálne 10 minút pred  začiatkom vyučovania

 

4.   Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach,  a telovýchovných priestoroch. 

 

5.   Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, odborných učebniach, pracoviskách praktického vyučovania  a telovýchovných priestoroch. 

 

6.   V jeden vyučovací deň môže mať žiak najviac 8 vyučovacích hodín. 

 

7.   Rodičia môžu úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte školy.

 

8.   Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ najmä na triednej schôdzi rodičovského združenia a každý mesiac v deň  a hodinu na  to určenú, ktorá je zverejnená na stránke školy.

9.   Stretnutie s vyučujúci jednotlivých predmetov, je potrebné si vopred dohodnúť , okrem   celoškolských stretnutí  rodičov a pedagogických zamestnancov školy, ktoré sa konajú dvakrát ročne .

10. Informácie  formou elektronickej žiackej knižky, má rodič neplnoletého žiaka k dispozícii prostredníctvom prístupového kódu. Plnoletý žiak len po súhlase o informovaní.

  12. Aktuálne výchovné - vzdelávacie problémy  sa riešia bezodkladne  so žiakom, vedením školy a zákonnými zástupcami pri neplnoletých žiakoch.

  13. Rodič si môže dohodnúť stretnutie a konzultácie  aj s výchovným poradcom školy. 

  14. Stretnutie s riaditeľkou školy je potrebné vopred si dohodnúť telefonicky, mailom, prípadne na sekretariáte školy.

 

II. Práva a povinnosti  žiakov a ich zákonných zástupcov

 

 

Žiak má právo: 

 

A. V oblasti výchovy a vzdelávania: 

 

1.   na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,

2.   na vzdelávanie v štátnom a materinskom jazyku,

3.   na bezplatné vzdelanie, zapožičanie učebníc a učebných textov, 

4.   na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti, nadanie a zdravotný stav,

5.   na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

6.   na kvalifikované vzdelávanie podľa školského vzdelávacieho programu vo zvolenom  študijnom  alebo učebnom odbore, 

7.   na poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

8.   na organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom a zdravotnému stavu v súlade so zásadami psychohygieny,

9.   na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienickom prostredí,

10. viesť aktívny a tvorivý dialóg s učiteľmi a vedením školy v duchu zásad humanity a demokracie, 

11. na ohľaduplnosť a slušné správanie zo strany učiteľov a spolužiakov, 

12. na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

13. uchádzať sa o členstvo v žiackej rade, 

14. požiadať o sociálne štipendium, ak spĺňa stanovené predpoklady, 

15. využívať na základe povolenia riaditeľa školy školský rozhlas, nástenky, športoviská,   iné priestory a vybavenie školy aj v čase mimo vyučovania, 

16. žiaci, ktorí sú zdravotne znevýhodnení a so zdravotnými obmedzeniami, žiaci so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami majú právo na zvláštnu starostlivosť a vzdelávanie s využitím špeciálnych foriem a metód ,ktoré zodpovedajú ich potrebám, aby dosiahli čo najvyššiu mieru samostatnosti a mohli viesť plnohodnotný život. 

 

B. V oblasti organizácie vyučovania: 

 

1.   podľa vlastného záujmu sa zapojiť do záujmovej činnosti, zúčastňovať sa školských a mimoškolských výchovno-vzdelávacích, kultúrnych a   športových podujatí za účelom reprezentácie školy, mesta a pod. ,

2.   požiadať o opakovanie  ročníka, ak neprospel a nevykonal úspešne komisionálnu skúšku, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu,

3.   prerušiť štúdium, a to až na dobu do 3 rokov, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu riaditeľovi školy. Po uplynutí času prerušenia štúdia žiak pokračuje v tom ročníku, v ktorom bolo štúdium prerušené. Ak štúdium prerušil po ukončení jedného ročníka, pokračuje v štúdiu ročníkom nasledujúcim. Ak čas prerušenia uplynie v priebehu školského roka, umožní riaditeľ školy žiakovi dodatočne vykonať komisionálne skúšky za príslušné obdobie,

4.   ukončiť prerušené štúdium aj pred uplynutím určenej doby prerušenia, 

5.   prestúpiť na inú strednú školu so súhlasom riaditeľa školy, do ktorej má záujem prestúpiť, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, 

6.   zanechať štúdium, ak žiak skončil povinnú školskú dochádzku, na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu, 

7.   zúčastňovať sa na akciách organizovaných školou v čase vyučovania i mimo vyučovania,

8.   využiť služby výchovného poradcu a školského psychológa, 

9.   požiadať o individuálny učebný plán, pokiaľ ide o mimoriadne nadaného a talentovaného   žiaka, prípadne zo závažných dôvodov, ktoré posúdi riaditeľ školy, 

10. žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických metód a foriem, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú, 

11. ak sa  žiak nemôže zúčastniť na  vyučovaní pre vopred známy dôvod, má právo vyžiadať si povolenie: 

a)   uvoľniť žiaka z poslednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný vyučujúci, uvoľniť žiaka z jednej vyučovacej hodiny v priebehu dňa môže povoliť triedny učiteľ resp. vyučujúci, 

b)   uvoľniť žiaka z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ, 

c)   uvoľniť z viacerých dní povoľuje riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka alebo zákonného zástupcu žiaka, 

12. ak sa žiak z vážnych dôvodov nemohol pripraviť na vyučovanie, má právo sa   ospravedlniť príslušnému vyučujúcemu na začiatku vyučovacej hodiny, ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať,

13. žiak má právo byť volený do  žiackej  školskej rady a spolupodieľať sa na chode 

             školy  

14. zákonný zástupca má právo byť informovaný o dochádzke svojho dieťaťa do školy, prostredníctvom triednych učiteľov a MOV

15. žiak má právo uchádzať sa o prácu /brigádu/, na jednotlivých úsekoch odborného výcviku, po skončení vyučovania,

16. plnoletý žiak je povinný podrobiť sa  kontrole na nepovolené látky pracovníkom povereným  dozorom dodržiavania predpisov OBP a zdravia v škole, rešpektovať jeho pokyny a pokyny  pedagogického dozoru, ak sa jedná o neplnoletého žiaka bude k tomuto úkonu prizvaný zákonný zástupca.

 

C. V oblasti hodnotenia a klasifikácie: 

1.   po vypracovaní písomnej práce resp. grafickej práce byť oboznámený s výsledkom klasifikácie do 14 dní, 

2.   nahliadnuť do svojej opravenej písomnej práce resp. grafickej práce (aj jeho zákonný zástupca), 

3.   na informáciu o priebežnej klasifikácii, 

4.   poznať kritéria hodnotenia na jednotlivých vyučovacích predmetoch na začiatku klasifikačného obdobia, 

5.   na zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach, 

6.   so súhlasom riaditeľa školy vykonať komisionálnu skúšku na základe písomnej žiadosti žiaka alebo jeho zákonného zástupcu,

7.   ak žiak alebo jeho zákonný zástupca má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka, môže do troch dní odo dňa, odkedy sa dozvedel o jej výsledku, požiadať riaditeľa školy o komisionálne preskúšanie,

8.   rodičia majú právo prostredníctvom rodičovských triednych schôdzok  byť pravidelne informovaní o svojom dieťati, min. 2x do roka

 

D. V oblasti dodržiavania ľudských práv: žiak má byť za každých okolností medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc,

    preto má žiak právo na kompetentný dozor zo strany pedagogických zamestnancov,

    na ochranu pred šikanovaním a ubližovať si navzájom,

    privlastnenie si cudzej veci sa klasifikuje ako krádež,

    cez prestávky je zakázané vybavovať si vzájomné  osobné nezhody,

    je prísne zakázané šikanovať spolužiakov  a akokoľvek ich vydierať ,

 

 

 

Šikanovanie 

Podľa smernice MŠVVaŠ SR č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach sa šikanovaním rozumie:

a) správanie žiaka, ktorého úmyslom je ublíženie, ohrozenie alebo zastrašovanie iného žiaka alebo

b) úmyselný spravidla opakovaný útok voči žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z rôznych dôvodov nevedia alebo nemôžu účinne brániť. 

 

A.Hlavné znaky šikanovania: 

1.           Zjavný úmysel ublížiť druhému, či už fyzicky alebo psychicky. Útok môže byť fyzický , alebo slovný, osobným kontaktom , alebo prostredníctvom  sociálnych sietí.

2.           Útočníkom môže byť jedna osoba alebo skupina osôb. Spolužiak, alebo iný žiak školy, rovnako môže byť útočníkom  pedagogickí zamestnanec školy.

3.           Opakované incidenty  voči jednej , alebo viacerým  osobám. Šikanovaní môžu byť  žiaci školy, ale rovnako  aj pedagogickí zamestnanci zo strany žiakov .

 

B.  Prejavy šikanovania: 

Verbálne a fyzické ponižovanie, posmech, prezývky, nadávky, hrubé žarty, kritika, strkanie, kopanie, vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla od šikanovaného, vyhrážanie sa násilím , bitie, verbálne a fyzické ponižovanie alebo akékoľvek agresívne správanie voči spolužiakom. Napadnutý žiak o týchto skutočnostiach ihneď  informuje triedneho učiteľa, výchovného poradcu, školského  psychológa, riaditeľa školy.  Pedagogickí a odborní zamestnanci zabezpečia anonymitu a ochranu napadnutého žiaka.

 

C.  Kyberšikanovanie:

Je priama forma šikanovania, pri ktorej ide o zneužitie  informačných -komunikačných technológii (najmä telefónu, tabletu, internetu a sociálnych sietí) na úmyselné ohrozenie, ubližovanie, zastrašovanie, veľmi často s prejavmi iných foriem  šikanovania. 

Akákoľvek forma šikanovania môže  napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebo priestupku.

 

D.  Prevencia šikanovania: 

1.              Aktívnym posilnenie demokracie v triede a v škole, kde každý žiak má právo na svoj názor a miesto v kolektíve, má právo byť volený do triednej samosprávy  a zúčastňovať sa na živote. Bez rozdielu, farby pleti, náboženstva, sociálneho postavenia a pôvodu.     

2.              Pedagogickí zamestnanci pravidelne komunikujú so  žiakmi, majú záujem o ich  názory a priania. Rešpektujú ich postoje a akceptujú  otvorenú diskusiu v triede  a otvorené vyjadrenie svojich názorov.

4.           Výchovný poradca  zabezpečí spoločne s koordinátorom nežiaducich javov a školským psychológom prednášky, besedy a workshopy na utváranie si správnych postojov k životu. 

5.           Informovaním žiakov na triednych schôdzkach upevňovať v žiakoch pocit, že v škole je vždy niekto, kto mu pomôže v ťažkej životnej situácii. 

6.           Vzdelávaním žiakov posilňovať ich zdravé  sebavedomie a odbúravať strach z násilných prejavov v spoločnosti.

7.           Aktívne zapájať žiakov do žiackej samosprávy, tak aby sa zúčastňovali na aktivitách školy mimo vyučovania a rovnako  ich aktívne tvorili .

    

E. Šikanovanie môže napĺňať skutkovú podstatu trestného činu alebopriestupku:

1.Žiak, ktorý je agresorom, môže byť trestne stíhaný najmä za trestný čin :

a) ublíženia na zdraví,

b)  obmedzovania osobnej slobody, 

c)  lúpeže, 

d)  vydierania, 

e)  hrubého nátlaku, 

f)   nátlaku, 

g)  porušovania domovej slobody, 

h)  sexuálneho násilia, 

i)    sexuálneho zneužívania, 

j)    krádeže, 

k)  neoprávneného užívania cudzej veci, 

l)    poškodzovania cudzej veci, 

m) nebezpečného vyhrážania sa, 

n)  nebezpečného prenasledovania, 

o)  výroby detskej pornografie, 

p)  rozširovania detskej pornografie, 

q)  prechovávania detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení,

r) ohovárania.


2. Šikanovanie  môže napĺňať  skutkovú podstatu priestupku proti občianskemu spolunažívaniu, alebo priestupku proti majetku. 

3. Skutočnosť, že fyzická osoba nie je trestne zodpovedná z dôvodu nízkeho veku, nie je prekážkou na podanie žaloby vo veci náhrady škody, ktorú žiak spôsobil na majetku alebo vo veci náhrady ujmy, ktorú žiak spôsobil na zdraví. Zákonný zástupca žiaka a žiak zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne. 

4. Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, ktorému je známy prípad šikanovania a neprijme žiadne opatrenie, môže byť stíhaný najmä za trestný čin:

a) neprekazenia trestného činu, 

b) neoznámenia trestného činu

c) ublíženia na zdraví.

 

F. Prevencia šikanovania sa zabezpečuje na škole  najmä formou 

a) prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu vrátane pozitívneho vplyvu osobnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca v rámci každodenného vyučovania, obsahového zamerania a didaktiky predmetov a prierezových tém kde sa zabezpečuje vplyv na :

1. osobný a sociálny rozvoj každého žiaka, 

2. prostredníctvom mediálne  výchovy 

3. multikultúrna výchova – účasť na aktivitách v rámci krajín EÚ/Erasmus projekty, poznávanie  iných kultúr/,

4. ochrana života a zdravia, oboznámenie sa so zdravým životným štýlom

5. výchova a vzdelávanie k ľudským právam, a oboznámením sa ľudskými právami,  právami dieťaťa, , 

6. výchova k občianstvu osvojenie si práva a povinností občana SR/Ústav SR/,

7. boj proti extrémizmu, 

8. výchova k manželstvu a rodičovstvu,

9. vzájomných súťaží, hier, prednášok alebo diskusií organizovaných školou alebo organizovaných inými relevantnými subjektmi / Študentská rada/.

10. riaditeľ školy, koordinátor prevencie a triedny učiteľ priebežne informujú zákonných zástupcov, opatrovníka, osoby, ktorým súd zveril dieťa do osobnej starostlivosti, alebo zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu o preventívnych činnostiach školy.

11.pri realizácii preventívnych činností školy riaditeľ školy, koordinátor a školský psychológ, výchovný poradca  vypracujú na začiatku školského roka plán prevencie aktivít, ktoré zabezpečia osobný a sociálny rozvoj každého žiaka,

12.riaditeľ školy, koordinátor prevencie a výchovný poradca vopred preveria navrhované preventívne činnosti školy s cieľom predísť nežiaducemu vplyvu neodborných činností, ako aj škodlivému vplyvu kultov, siekt či extrémistických organizácií na žiakov,

 

 G.Riaditeľ školy oboznamuje s podstatou, formami a nebezpečnýmidôsledkami šikanovania 

1. všetkých žiakov príslušnej školy a ich zákonných zástupcov/školský poriadok/, b) zamestnancov školy príslušnej školy, 

2. osoby, ktoré sa osobne starajú o dieťa, 

3. zariadenie, v ktorom je žiak umiestnený na základe rozhodnutia súdu.

 

 Opatrenia na riešenie šikanovania 

Opatreniami na riešenie šikanovania pre obeť a jej zákonných zástupcov:

1. vyhľadať individuálnu odbornú starostlivosť, 

2. zabezpečenie skupinového intervenčného programu v spolupráci s centrom CPPPaP,

3. zaistenie bezpečia obete, 

4. zabezpečenie informovania a poradenstva o šikanovaní v zmysle  Smernice MŠVVaŠ SR č.36 čl.7.

5. v prípade podozrenia na spáchanie trestného činu sa uvedené ohlasuje orgánom činným v trestnom konaní, Smernice MŠVVaŠ SR č.36 Čl. 6 

6. v prípade podozrenia na spáchanie priestupku sa uvedené ohlasuje príslušnému okresnému úradu.

Ďalej riaditeľ školy postupuje  podľa Smernice  č. 36/2018 MŠVVaŠ SR,  k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach 

7.  pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec je povinný šikanovanie, alebo podozrenie zo šikanovania medzi žiakmi bezodkladne riešiť a každej jeho obeti bezodkladne poskytnúť pomoc. 

8.  Pri podozrení na šikanovanie žiaka spolupracujú riaditeľ školy, koordinátor prevencie, výchovný poradca, ďalší pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci s rodinou obete a s rodinou agresora. 

9.  Pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci dbajú pri rozhovore so zákonným zástupcom obete, agresora alebo svedka najmä na zachovanie dôvernosti informácií. 

 

Sociálnoprávna ochrana detí 

 

A) Riaditeľ školy zabezpečí:

1. systémové aktivity školy v oblasti prevencie šikanovania. Vzdelávanie a zapájanie sa do projektov poskytujúcich vzdelanie žiakov a PZ , ktoré eliminuje nežiadúce správanie sa  žiakov a PZ.

h)Pri príprave a realizácii celoškolskej stratégie  sa bude klásť dôraz najmä na :

1. vytvárať pozitívne prostredie v škole,

2. podporovať pro sociálne správanie a vzťahy žiakov , 

3. rovnocenne a spravodlivo klásť dôraz na, dodržiavanie  pravidiel správania sa určených v školskom poriadku , vrátane sankcií za ich porušenie.

 

B) V prípade potreby pomoci žiaci môžu vyhľadať: 

1.  triedneho učiteľa, ktorý zabezpečí bezpečnosť napadnutého žiaka a bude informovať nadriadeného (riaditeľa školy, zástupca riad. školy).

2.  výchovného poradcu, ktorý zabezpečí bezpečnosť napadnutého žiaka a bude informovať nadriadeného a zákonných zástupcov dieťaťa

3.  nadriadeného (riaditeľa školy, zástupca riad. školy).

4.  školského psychológa, ktorý zváži riešenie podľa obsahu zverenej informácie ( spolupráca s CPPP),

5.  zástupcov riaditeľa školy, 

6.  detskú linku istoty /24 hodín denne/ - č. tel.: 0800 500 500., 

7.  linka detskej dôvery https://www.linkadeti.sk/domov,

8.  linka dôvery Nezábudka https://www.dusevnezdravie.sk/linky-pomoci, 

9.  internetové linky dôvery https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormalne.sk/, linka detskej istoty http://www.ldi.sk,online poradňa (LIVECHAT) pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke www.prevenciakriminality.sk.,

10.  Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením https://dobralinka.sk/. 

1. Škola alebo školské zariadenie podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 36/2005 Z. z.“), zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 305/2005 Z. z.“) a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov sú povinné: 

a.) predkladať súdu v lehotách ním určených správy o maloletom dieťati zamerané najmä na účinnosť súdom uloženého výchovného opatrenia vo vzťahu k dôvodu, pre ktorý bolo opatrenie uložené, s prípadným odporúčaním na zrušenie uloženého výchovného opatrenia, ak už splnilo svoj účel, s odporúčaním na opakované uloženie toho istého výchovného opatrenia, na uloženie iného vhodného výchovného opatrenia, alebo, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, aj s odporúčaním dočasnej úpravy jeho pomerov spôsobmi uvedenými v zákone č. 36/2005 Z. z., 

b) poskytovať súčinnosť orgánom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (orgánom ochrany) a zariadeniam zriadeným na výkon rozhodnutia súdu pri výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí,

 

c.           poskytovať bezplatne orgánu ochrany informácie na účely overenia úrovne starostlivosti o dieťa, 

d.           poskytovať súčinnosť obciam a vyšším územným celkom pri plnení ich samosprávnej pôsobnosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately u detí uvedených v § 75 a § 76 zákona č. 305/2005 Z. z., 

e.           spolupracovať podľa § 94 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. s orgánmi ochrany pri hodnotení a riešení situácie dieťaťa alebo pomoci deťom, ktoré sú týrané, pohlavne zneužívané, zanedbávané alebo u ktorých sa to dôvodne predpokladá; ak súd povolil orgánu ochrany vstup do obydlia na účel preverenia informácie, že by dieťa mohlo byť vystavené ohrozeniu života, zdravia alebo neľudskému alebo zlému zaobchádzaniu, zamestnanec orgánu ochrany je oprávnený v sprievode policajta vstúpiť do obydlia a preveriť stav dieťaťa aj spolu s ústne alebo elektronicky vopred prizvaným zástupcom školy alebo školského zariadenia, v prípade, ak tento môže napomôcť prevereniu stavu dieťaťa a súhlasí so svojou účasťou. 

 

2.           Ak na základe informácií školy alebo školského zariadenia vznikne dôvodné podozrenie, že dieťa alebo žiak je týrané, zneužívané alebo ten, kto je povinný sa o dieťa osobne starať, túto povinnosť zanedbáva, škola alebo školské zariadenie oznámi tieto informácie podľa povahy a závažnosti orgánu činnému v trestnom konaní a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

3.           V súvislosti s nadobudnutím účinnosti vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 207/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti výkonu rozhodnutia vo veciach maloletých upozorňujeme na ustanovenie § 12 citovanej vyhlášky, ktoré popisuje súčinnosť školy, školského zariadenia a zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania. Riaditeľov uvedených inštitúcií požiada súd o súčinnosť spravidla 24 hodín pred výkonom rozhodnutia, ak možno dôvodne predpokladať, že dieťa sa má odňať v priestore školy, školského zariadenia alebo zamestnávateľa v mieste výkonu praktického vyučovania. Súčinnosťou riaditeľa sa rozumie poskytnutie informácie o priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v čase výkonu rozhodnutia, možnosti odňatia dieťaťa v takých priestoroch, aby priebeh výkonu rozhodnutia bol čo najviac šetrný a bol najmenšou ujmou pre dieťa, aby pri výkone neboli prítomné iné deti a ani ich zákonní zástupcovia. 

 

Pedagogický dozor 

-sa vykonáva počas prestávok v škole na TV a OV podľa  rozpisu, ktorý  je k nahliadnutiu u zástupcu školy. Dozor zabezpečuje dohľad nad správaním žiakov, aby nepresahovalo  dovolené konanie žiakov v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov školy a ochrany majetku školy. 

 

III. Povinnosti žiakov

 

A. Dochádzka žiakov do školy 

 

1.   Žiak dochádza do školy pravidelne a včas (min. 10 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny),  podľa určeného rozvrhu hodín. 

2.   Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre chorobu, vážnu rodinnú udalosť, lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky, náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, je plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka povinný v prvý deň absencie oznámiť triednemu učiteľovi osobne alebo telefonicky dôvod neprítomnosti resp. nechať oznam na sekretariáte školy. 

3.   Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní na základe ospravedlnenia podpísaného zákonným zástupcom alebo lekárom, u plnoletého žiaka na základe vlastného písomného ospravedlnenia, bezodkladne po nástupe do školy. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať. 

4.   Ak žiak nebude postupovať podľa bodov 2. – 3., bude jeho absencia považovaná za neospravedlnenú a môže mu byť uložené výchovné opatrenie alebo znížená známka zo správania.

5.   Riaditeľ školy môže oslobodiť žiaka z vyučovania povinného predmetu alebo od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe vyjadrenia príslušného lekára, ak ide o žiaka so zdravotným znevýhodnením na základe vyjadrenia posudkového lekára sociálneho zabezpečenia. Žiak oslobodenýod telesnej výchovy na základe potvrdenia od lekára nie je oslobodený od účasti nahodinách telesnej výchovy. 

6.   Riaditeľ školy nemôže oslobodiť žiaka na celý školský rok alebo jeho prevažnú časť od vyučovania povinných predmetov, ktoré majú rozhodujúci význam pre odborné zameranie žiaka. Tieto povinné predmety určuje riaditeľ školy.

7.   Žiak je v odborných učebniach a telovýchovných priestoroch povinný byť oblečený  a obutý v predpísanom odeve. 

8.   Žiak počas vyučovacej hodiny môže opustiť triedu len so súhlasom vyučujúceho.  

9.   Žiak sa z budovy školy môže vzdialiť iba z dôvodu, ktorý súvisí s organizáciou vyučovacieho procesu. Z iných závažných dôvodov môže žiak opustiť budovu školy na základe písomného súhlasu v prípade plnoletosti svojho, alebo zákonného zástupcu, ktorý o to požiada triedneho učiteľa, prípadne vedenie školy. 

10. Požiadať o uvoľnenie žiaka  môže zákonný zástupca a plnoletý žiak:  triedneho učiteľa  na jeden deň, na dlhšiu dobu riaditeľa školy písomne . 

11. Uvoľnenie žiaka  z vyučovacej hodiny môže len vyučujúci príslušného predmetu .

12. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania pre nepredvídané dôvody, zákonný zástupca, alebo plnoletý žiak túto skutočnosť bezodkladne oznámi triednemu učiteľovi do 24 hodín =1 pracovný deň telefonicky,  alebo písomne mailom. 

13. V prípade, že tak zákonný zástupca žiaka neučiní, neprítomnosť sa bude považovať za neospravedlnenú .

14. Neprítomnosť na vyučovaní je hrubým porušením školského poriadku a je dôvodom na výchovné  opatrenie voči žiakovi. V prípade žiaka s povinnou školskou dochádzkou je 15 neospravedlnených  hodín, dôvodom na oznámenie odboru sociálnych vecí – OU PSVaR SR podľa miesta trvalého pobytu zákonného zástupcu. 

15. Zo školskej akcie organizovanej mimo školských budov, ktorá sa končí neskôr ako povinné školské vyučovanie (napr. exkurzie), môžu žiaci odísť len na základe povolenia  pedagogického dozoru.

 

 B. Správanie sa žiakov na vyučovaní 

 

1.   Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské akcie načas, riadne pripravený, so  všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje. Povinne sa zúčastňuje na činnostiach. Ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania, napr.na výchovných koncertoch, filmových predstaveniach, exkurziách, odbornej praxi, odbornom výcviku vo firmách, odborných stážach v rámci programu Erasmus Plus.  a všetkých školských aktivitách.

2.   Žiak je povinný zúčastniť sa v plnom rozsahu na všetkých cvičeniach a kurzoch, ktoré sú súčasťou ŠkVP(účelové cvičenia, kurzy zimných a letných športov, Kurzu ochrany života a zdravia . Neospravedlnenú včasnú neúčasť na kurze, stážach a iných školských akciách, ktoré sú spojené s finančným poplatkom je žiak resp. jeho zákonný zástupca povinný škole nahradiť. 

3.   Žiak prichádza do školy vhodne ,nevýstredne a čisto oblečený. Na hodiny telesnej výchovy si podľa pokynov učiteľa nosí čistý cvičebný úbor a obuv, ktoré mu umožňujú bezpečne cvičiť.

4.   Žiak je povinný nosiť do školy školské pomôcky a potreby  podľa rozvrhu hodín a pokynov  učiteľov. Na vyučovaní správa slušne, počas vyučovacej hodiny vypína mobilné telefóny a nenarušuje priebeh hodiny. 

5.   Nepovolené činnosti :

a)           Používať mobilný telefón, MP prehrávače, tablet, notebook, resp. inú mediálnu techniku počas vyučovacej hodiny. Používaním sa rozumie telefonovať, písať správy, používať MP prehrávače, slúchadla,  natáčať video, fotiť, používať iné funkcie mobilného telefónu na vyučovaní a školských akciách . Mobilný telefón musí byť počas  hodiny uložený v taške, alebo v mieste , ktoré  určí vyučujúci a má  vypnuté zvukové efekty. 

b)           žiak môže používať mobilný telefón, MP prehrávače, tablet, notebook, resp. inú mediálnu techniku počas vyučovacej hodiny len so súhlasom vyučujúceho,

c)           počas vyučovania a počas školských aktivít žiak nesmie zhotovovať vizuálne a zvukové záznamy bez povolenia vyučujúceho, snímať a nahrávať zamestnancov školy a žiakov akoukoľvek audiovizuálnou technikou,

d)           podvádzať, napomáhať pri podvádzaní, našepkávať a správať sa iným nevhodným spôsobom počas vyučovania.

 

e)           Bezpečnosť a práva detí:

f)            žiaci sú počas vyučovania chránení pred  prejavmi akýchkoľvek foriem a  prejavov násilia, 

g)           každý zamestnanec školy, ktoré má pravidelný kontakt s deťmi v oblasti výchovy a vzdelávania, má povinnosť rozvíjať ich kompetenciu a „konať v najlepšom záujme dieťaťa“. 

h)           žiak nebude postihovaný za to, že si  uplatní svoje  práva vo vzťahu k PZ a NZ, 

i)             vhodnou formou  vzdelávania sa žiakom zvýši informovanosť v oblasti najčastejších ohrození bezpečnosti mladých ľudí, ktoré sa prejavuje formami ako sú obchodovania s deťmi: sexuálne vykorisťovanie, pracovné vykorisťovanie, nútené žobranie, nútené sobáše. 

j)             vzdelávaním a aktivitami sa výši povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím,  ako aj ich prínosu pre pracovisko a trh práce. 

 

6.   V škole a na podujatiach organizovaných školou žiak dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riadi sa pokynmi zodpovednej osoby. So zásadami BOZP, PO a CO je žiak preukázateľne oboznámený na začiatku školského roku. Do školy má prísne zakázané nosiť zápalky, zapaľovače, nože a iné zbrane a ich napodobneniny, chemikálie, tabakové výrobky, alkohol, výbušniny a iné nebezpečné látky a predmety s ktorými by mohol ohroziť bezpečnosť a zdravie sebe a iným účastníkom vyučovacieho procesu. 

a)           Porušenie  zákazu  sa rieši nasledovne:

I.      predvolaním  zákonných zástupcov do školy

II.    pohovorom so školským psychológom

III.   znížením známky so správania - podľa závažnosti priestupku a opakovanom porušení

IV.  oznámením na príslušné protidrogové centrum- podľa závažnosti priestupku a opakovanom porušení

V.    nahlásením na odbor sociálnych vecí a rodiny - podľa závažnosti priestupku a opakovanom porušení

VI.  oznámením policajnému zboru - podľa závažnosti priestupku a opakovanom porušení

7.   Na odbornom výcviku a odbornej praxi sa správa v súlade s predpismi Ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci, hygienickými  predpismi, zásadami ochrany majetku školy  a správania sa na  praktickom vyučovaní.  Žiaci sú s týmito predpismi  preukázateľné  oboznamovaní dvakrát ročne.

8.   Na všetkých podujatiach, organizovaných mimo budovy školy (telovýchovné kurzy, účelové cvičenia, kultúrne a športové podujatia, exkurzie, školské výlety a pod.), sa žiaci riadia príslušnými bodmi školského poriadku  a pokynmi pedagogického dozoru.

9.   Pred každou školskou akciou sú žiaci poučení o pravidlách správania sa na akcii ako aj zodpovednosti za svoje správanie. Pri neplnoletých žiakoch je vždy  účasť žiaka  dokladovaná súhlasom zákonného zástupcu.

10.Ak sa v triede alebo odbornej učebni nachádza poškodený majetok, žiaci sú povinní túto skutočnosť nahlásiť triednemu učiteľovi, prípadne príslušnému vyučujúcemu. Žiak, ktorý poškodil školský majetok, je povinný túto škodu uhradiť, v prípade úmyselného  poškodenia bude žiakovi udelené výchovné opatrenie. 

11.Pred opustením triedy žiak urobí na svojom pracovnom mieste poriadok.

12.V súlade s hygienickými predpismi a  predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia je povinnosťou žiaka prezúvať sa na vyučovanie. 

13.V súlade s pravidlami o bezpečnosti a ochrane zdravia je žiakom školy zakázané chodiť na hodiny TEV s dlhými nechtami ,dievčatám nevhodne nalíčeným.

14.Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy pozdravom „Dobrý deň“(„Dobré ráno, Dovidenia“). Žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy „pán-pani“ s pridaním  funkcie, ktorú zamestnanec  zastáva. Riaditeľ, zástupca, učiteľ, psychológ, sekretárka, ekonómka, školník, kuchárka. Zoznam a pracovné pozície zamestnancov s fotografiami sú na stránke školy .

15.Žiak je povinný dodržiavať pravidlá používania skriniek :

a)           žiak si vezme  od triedneho učiteľa kľúč od skrinky,

b)           žiak na konci školského roka odovzdá triednemu učiteľovi kľúčik od vyčistenej skrinky,

c)           žiak používa skrinku na uloženie osobných vecí a udržiava v nej čistotu a poriadok,

d)           žiak má povinnosť  zaplatiť zálohu 5.- eur, ktorá sa použije pri strate kľúča, alebo  poškodení skrinky,

e)           poškodenie skrinky, jej olepenie, popísanie, poškriabanie je hrubým porušením  školského poriadku,

f)            v prípade  mimoriadnej situácie(označenie skrinky policajným psom cvičeným na zisťovanie nepovolených látok), je skrinka  komisionálne  otvorená, za prítomnosti žiaka,  krajnom prípade  aj za jeho neprítomnosti. 

      

C. Správanie sa žiakov cez prestávky  

1.   Cez prestávku si žiak pripraví pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, správa sa slušne, neohrozuje zdravie svoje ani zdravie svojich spolužiakov a vyučujúcich, umožní spolužiakom nerušene sa pripravovať na nasledujúcu hodinu. 

2.   Na odbornom výcviku a odbornej praxi sú prestávky prispôsobené pracovným činnostiam, pracovnému času pracovísk a na prestávku odchádza žiak len po uvoľnení  majstrom OV, alebo inštruktorom OV .

3.   Počas prestávok môžu žiaci navštíviť školský bufet za predpokladu, že nebudú meškať na začiatok vyučovacej hodiny.

4.   Do zborovne školy môžu vojsť žiaci len v nutných prípadoch, aj to len v sprievode učiteľa. 

5.   Na vybavovanie administratívnych záležitostí v škole využíva žiak určený čas, ktorý je  zverejnený na sekretariáte školy.  

6.   Žiak sa cez prestávky správa v súlade s morálnymi zásadami správania sa na verejnosti a zariadeniu školy sa správa šetrne, vyvaruje sa  akéhokoľvek poškodenia. 

7.   Akékoľvek správanie , ktoré nie je v súlade s pravidlami sa školského poriadku a poriadku správania sa na odbornom výcviku a odbornej praxi sa postihuje  výchovnými  postihmi, ktoré odsúhlasuje  pedagogická rada školy.

 

D. Odchod žiakov zo školy 

1.   Pred odchodom z učebne žiak zanechá svoje miesto upratané (stolička vyložená na lavicu, pomôcky , ktoré používal uložené na miesto na to určené , smeti a prípadný odpad správne umiestnený do  zberných  nádob).

2.   Na pokyn vyučujúceho poslednej vyučovacej hodiny žiaci opustia triedu, prezujú sa a opustia školskú budovu. 

3.   Po skončení vyučovanie nesmie žiak nechať svoje osobné veci (prezuvky, pomôcky, oblečenie ), v učebniach.

4.   Žiaci opúšťajú budovu len východom pre nich určeným. 

 

E.  Správanie sa žiaka mimo školy  

1.   Každý žiak je aj v čase mimo vyučovania a počas prázdnin žiakom školy a správa sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno svojej školy. 

2.   Mimoškolská činnosť žiakov nesmie byť na úkor vyučovania. 

3.   Každý žiak si chráni svoje zdravie a zdravie iných, dbá o svoju bezpečnosť a dodržiava dopravné predpisy. 

 

F. Nepovolené činnosti  

1.   Fajčiť, šnupať, žuvať a užívať tabak v akejkoľvek podobe, užívať elektronickú  cigaretu, v priestoroch a areáloch školy, ako aj pri činnostiach organizovaných školou bez ohľadu na vek a súhlas rodičov. 

2.   Užívať zdraviu škodlivé látky, alkoholické nápoje, omamné látky, hrať hazardné hry. 

3.   Prinášaťdo školy alebo na činnosti organizované školouveci ohrozujúce život a  zdravie ( ostré predmety, zbrane, obranné spreje, a iné nebezpečné  veci ). 

4.   Znečisťovať steny, ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy.

5.   Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy ( Hasiace prístroje, kamery, elektronický vrátnik ap.). Aj na akciách  usporiadaných  školou , exkurzie, výlety ap.

6.   Vzhľadom na charakter školy,nevhodne a neprimerane sa obliekať(roztrhané, vyzývavé oblečenie, oblečenie s hanlivými nápismi, so symbolmi hnutí a organizácii  smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov ) a nosiť neprimerané doplnky.

7.   Používať internetpočas vyučovacích hodínbez povoleniavyučujúceho.

8.   V odborných počítačových učebniachmeniť nastavenia počítačov, počítačovej siete, tlačiarní a nainštalovaných aplikácií.

9.   Prijímať v priestore školy súkromné návštevy. V mimoriadnych prípadoch sa návšteva musí ohlásiť na sekretariáte školy.

10. Nechať si posielať súkromnú poštu do školy a využívať donáškové služby. 

11. Akoukoľvek formou propagovať rasizmus, fašizmus a antisemitizmus.

12. Parkovať autá a motocykle v školskom areáli. Za prípadné škody a krádeže škola  a. neručí.

13. Opúšťať budovu školy počas vyučovania, prestávok  alebo v čase voľných hodín. 

14. Nabíjať mobily a tablety v škole. (Tablety je možné nabíjať len v prípade, ak slúžia pre potreby vyučovania.

15. Zakazuje sa vykrikovať a vyhadzovať predmety z okna, opúšťať budovu školy oknom.  

 

G. Ochrana majetku školy

1.    Žiak je povinný chrániť pred poškodením majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie.

2.    Žiak je povinný chrániť jemu zverené učebné pomôcky (učebnice, pracovné náradie, počítače a iné vybavenie), ktoré sú mu  bezplatne prepožičané za účelom vzdelávania počas   vyučovacieho procesu.

3.    Ak žiak učebnicu stratí, poškodí tak, že sa nedá naďalej používať  ako učebná pomôcka , zaplatí škole  finančnú náhradu, ktorá je  adekvátna k jej opotrebovaniu.

4.    Žiak je povinný dodržiavať  prevádzkový poriadok  platný na praktickom vyučovaní a chrániť majetok mu zverený počas praktického vyučovania.

H. Ochrana zdravia žiakov počas vyučovania

1.    Žiaci a zamestnanci školy sú povinní dodržiavať „Smernicu na zaistenie bezpečnosti  a ochrany zdravia žiakov  v škole.“ S ktorou sú oboznámení vždy na začiatku školského roka, pred začatím vyučovania v odborných učebniach a dielňach. Školenie  pred mimoškolskou činnosťou, exkurziou, výletom, lyžiarskym výcvikom a kurzom OŽaZ, účelové cvičenia, zahraničnou stážou v rámci projektov  Erasmus +.

2.    Smernica  vymedzuje povinnosti k zaisteniu bezpečnosti a ochrany  zdravia žiakov počas vyučovacieho procesu.

3.    Zodpovednosť a právomoci  na  ochranu zdravia žiakov a zamestnancov školy.

4.    Osobitné povinnosti k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.

5.    Určuje  postup pri školskom úraze a nebezpečnej udalosti.

6.    Traumatologický plán- poskytnutie  prvej pomoci zraneným , evakuáciu zranených osôb.

7.    Zásady bezpečného správania sa v škole.

8.    Zásady bezpečného správania sa  v školských odborných  učebniach.

9.    Zásady bezpečného správania sa na mimoškolských akciách, exkurziách, výletoch, výcvikoch  a vzdelávacích kurzoch , zahraničných odborných stážach, organizovaných  školou.

10. .Povinnú dokumentáciu potrebnú v zmysle  platnej legislatívy.

11. Riešenie vzniknutých škodových udalostí na zdraví žiaka z poistky školy.

 

 

 

 

IV. Zásady správania sa na  praktickom vyučovaní

 

Na praktickom vyučovaní sú žiaci povinní dodržiavať všetky všeobecné ustanovenia tohto školského poriadku a prevádzkového poriadku praktického vyučovania. Sú povinnídodržiavať opatrenia zabezpečujúce bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,ktoré platia na pracoviskách praktického vyučovania. 

P o v i n  o s t i  ž i a k o v na pracovisku praktického vyučovania 

1.   Žiak je povinný zúčastňovať sa praktického vyučovania  podľa stanoveného rozvrhu. V prípade, že sa praktické vyučovanie z akéhokoľvek dôvodu nezúčastní (jeden alebo viac dní), je povinný hlásiť učiteľovi praktického vyučovania resp. majstrovi odborného výcviku (MOV) svoju neúčasť vopred alebo najneskôr do 24 hodín. 

2.   Návštevy u lekára sú akceptované len tie, ktoré sú označené pečiatkou, dátumom, časom odchodu, podpisom ošetrujúceho lekára. 

3.   Spôsob ospravedlnenia neúčasti na praktickom vyučovaní je totožný so spôsobom ospravedlnenia na teoretickom vyučovaní (bod. III/3), ale žiak je povinný chýbajúce hodiny  OV, alebo ODP po dohode s hlavným MOV, UOP odpracovať. 

4.   Žiak má počas odborného výcviku nárok na prestávku v celkovej dĺžke 30 min. počas učebného dňa. Táto doba môže byť rozvrhnutá do dvoch prestávok, ktorých dĺžku a čas určí majster OV. 

5.   Prestávky žiakov, ktorí vykonávajú odborný výcvik a odbornú prax na pracoviskách iných právnických alebo fyzických osôb sú rovnaké ako prestávky zamestnancov na týchto pracoviskách.

6.   Žiak je priradený majstrovi odbornej výchovy, ktorý mu zadáva úlohy a kontroluje ich plnenie. Žiak je ale povinný rešpektovať aj pripomienky ostatných prítomných majstrov odbornej výchovy a vedúcich zmien. 

7.   Žiak prichádza na pracovisko včas najneskôr 15 min. pred začatím jeho pracovnej doby. Pri nástupe je pripravený v pracovnom oblečení s pracovnými pomôckami. Osobné veci má odložené v uzamknutej šatňovej skrinke. Väčšie množstvo peňazí a cenné veci na pracovisko nenosí. Na pracovisku nepoužíva mobilný telefón. 

8.   Ak žiak svojou nedbanlivosťou alebo laxným prístupom k práci znehodnotí výrobky alebo školské pomôcky, je ich povinný finančne nahradiť po nariadení riaditeľa školy.

9.   Ak sa v rámci vyučovacích hodín odborného výcviku nestihnú vybaviť zákazky, ktoré sa zabezpečujú pre hlavnú vyučovaciu činnosť školy, môže sa MOV po dohode s vedením školy, dohodnúť so žiakom o vykonaní prác po vyučovaní. So žiakom školy bude   spísaná dohoda o brigádnickej činnosti  v zmysle ZP a platných mzdových predpisov. 

10. Pri nástupe je pripravený v čistom pracovnom oblečení, v zmysle HACCP (potravinárske odbory) je povinný splniť všetky hygienické predpisy, s predpísanými pracovnými pomôckami.

11. Osobné veci má odložené v uzamknutej šatňovej skrinke. Väčšie množstvo peňazí a cenné veci na pracovisko nenosí. Na pracovisku nepoužíva mobilný telefón.

12. Žiak je povinný s majetkom mu zvereným na vyučovaní odborného výcviku (nástroje, stroje, suroviny), zaobchádzať šetrne a tak aby predišiel  poškodeniu a stratám.

13. Akýkoľvek výrobok, ktorý vznikne ako produkt počas vyučovania na odbornom výcviku, alebo  odbornej praxi je majetkom školy, alebo  organizácie kde sa  praktické vyučovanie  vykonáva a bude s ním nakladané v rámci vnútorných predpisov organizácie.

14. Žiak nemá právo svojvoľne si privlastniť, akýkoľvek výrobok, pracovný nástroj, prípadne inú  učebnú pomôcku používanú počas  praktického vyučovania. Ak  tak urobí , je to považované za priestupok, prípadne  trestný čin a bude sa riešiť v zmysle zákona.

15. Žiak je povinný podrobiť sa kontrole OBP, hygienická kontrola , na  pracovisku a môže mu byť udelené reštrikčné (opustenie pracoviska, pokuta plnoletý žiak, opustenie  pracoviska v prítomnosti zákonného  zástupcu),výchovné opatrenie za prípadné  porušenie predpisov.

 

Ďalšie povinnosti žiaka: 

a)   žiak má predpísané pracovné oblečenie, pomôcky má  každý deň kompletné a čisté, nosí predpísanú pracovnú obuv,  v zmysle požadovaných predpisov pre dané  pracovisko.

b)   vlasy musia byť  upravené, na OV nenosí prstene, náramky a pier cing, 

c)   nechty musia byť prirodzené, krátke, čisté, nenalakované,  (potravinárske odbory, obchod a služby na vidieku)

d)   fajčenie na pracovisku aj pred pracoviskom  OV a ODP je prísne zakázané, 

e)   ak žiak svojvoľne opustí pracovisko aj na krátku dobu bez vedomia majstra

OV, učiteľa OP, inštruktora, bude mu udelené výchovné opatrenie, 

f)    po skončení pracovného týždňa žiak uvoľní skrinku v šatni a nechá ju otvorenú a čistú pre ďalšiu pracovnú zmenu.

 

 

V. Opatrenia vo výchove

 

A.za vzorné správanie a vzorné plnenie povinností, za dobrú reprezentáciu triedy a školy a za mimoriadne činy môže žiak dostať osobitnú pochvalu, a to najmä: 

 

      ústnu alebo písomnú pochvalu od triedneho učiteľa,       majstra OV, riaditeľa školy.

 

V osobitne odôvodnených prípadoch, najmä ak ide o mimoriadne záslužný alebo statočný čin, môže žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie zástupca zriaďovateľa strednej školy, zástupca štátnej správy v školstve alebo minister školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pochvala sa môže v odôvodnených prípadoch spojiť s udelením knižnej, prípadne inej vecnej odmeny. Návrhy na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokujú v pedagogickej rade. Pochvaly sa zapisujú do osobného spisu žiaka. 

 

    B.1.Na posilnenie disciplíny, za menej závažné previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam, mravným normám spoločnosti alebo ak žiak narúša činnosť kolektívu, možno žiakovi uložiť: 

a) napomenutie od triedneho učiteľa, MOV, vychovávateľa

b) pokarhanie od triedneho učiteľa, MOV, vychovávateľa,

c) pokarhanie od riaditeľa.

 

  B.2.  Žiakovi možno uložiť za závažné alebo opakované previnenia voči školskému poriadku, zásadám spolunažívania, ľudským právam alebo mravným                  normám  spoločnosti

a) podmienečné vylúčenie zo štúdia,

b) vylúčenie zo štúdia.

      Výchovné opatrenia podľa odseku B.2. možno uložiť žiakovi len vtedy, ak  skončil plnenie povinnej školskej dochádzky.

 

1.   Žiakovi je možné uložiť opatrenia vo výchove podľa odsekov B.1. a B.2. po prerokovaní v pedagogickej rade do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o previnení žiaka dozvedel pedagogický zamestnanec školy, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď sa žiak previnenia dopustil. Za jedno previnenie sa ukladá len jedno opatrenie vo výchove. 

2.   Pred uložením opatrenia vo výchove podľa odsekov B.1. a B.2. treba previnenie žiaka objektívne prešetriť. Podľa potreby, najmä pri posudzovaní závažného alebo opakovaného previnenia, sa na jeho prerokovanie za účasti žiaka prizve zákonný zástupca žiaka, prípadne i delegovaný zástupca rady školy.

3.   Uloženie opatrenia vo výchove podľa odseku B.1. písmeno a) sa oznamuje žiakovi spravidla pred kolektívom triedy alebo školy.

4.   V rozhodnutí o uložení opatrenia vo výchove podľa odseku 6 písm. a) určí riaditeľ školy skúšobnú lehotu, a to najdlhšie jeden rok. Ak sa podmienečne vylúčený žiak v skúšobnej lehote osvedčil, riaditeľ upustí od vylúčenia. Ak sa žiak v tejto lehote dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ uloží žiakovi opatrenie vo výchove podľa odseku B.2. písm. b).

5.   Na rozhodovanie riaditeľa podľa odseku B.1. písmeno c) a B.2. písmeno a) sa nevzťahuje všeobecno - záväzný právny predpis o správnom konaní.

6.   Opatrenie vo výchove sa zaznamenáva do osobného spisu žiaka. Opatrenie vo výchove udelené, resp. uložené neplnoletému žiakovi oznamuje riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka písomne.

7.   Vymedzenie dôvodov, ktoré sa považujú za previnenia voči školskému poriadku:

                        a) menej závažné previnenia:

-     opakované záznamy v pedagogickej dokumentácii,

-     neospravedlnená účasť na vyučovaní vrátane neskorých príchodov na vyučovanie,

-     znečisťovanie priestorov školy,

-     ničenie školského majetku,

                        b) závažné previnenia:

-     fajčenie v areáli školy a na akciách organizovaných školou,

-     požívanie alkoholických a návykových látok v areáli školy a na akciách organizovaných školou,

-     falšovanie lekárskych potvrdení,

-     nosenie do školy alebo na školou organizované akcie veci ohrozujúce život alebo zdravie, ako napr. zbrane, výbušniny, cigarety, drogy,

-     šikanovanie,

-     verbálna (ústna) a neverbálna (písomná) propagácia a podpora hnutí smerujúcich k potláčaniu práv a slobôd občanov podľa §  260 Trestného zákona,

-     v dobe podmienečného vylúčenia opakovaná neospravedlnená účasť na vyučovaní, preukázateľný nezáujem o štúdium a zvlášť závažné a opakujúce sa  priestupky.

     8. V prípade  oprávneného podozrenia z užitia alkoholu, respektíve inej návykovej látky u žiaka, zodpovedný pedagogický zamestnanec  kontaktuje  vedenie školy . Vedenie  školy zvolí postup podľa veku  žiaka. Kontaktovanie  osoby zodpovednej  za OBP na škole(plnoletá osoba), rodičia(neplnoletá osoba), polícia ap.        

 

    Udelenie výchovných opatrení podľa počtu hodín neospravedlnenej absencie     a podľa počtu neskorých príchodov na vyučovanie a odchodov z vyučovacej hodiny

 

Počet hodín  neospravedlnenej absencie

Počet neskorých príchodov na vyučovanie   odchody z hodiny

Opatrenia vo výchove

1 – 8

1 – 5

Napomenutie triednym učiteľom

9 - 16

6 – 11

Pokarhanie triednym učiteľom

17 - 30

12 a viac

Pokarhanie riaditeľom školy

31 - viac 

 

Podmienečné vylúčenie zo štúdia

opakovanej

v podmienke

 

Vylúčenie zo štúdia

 

Navrhnuté podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo štúdia sa bude posudzovať individuálne u každého žiaka na zasadnutí pedagogickej rady.

VI. Hodnotenie a klasifikácia správania žiakov

 

1.   Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

 

2.   Pri hodnotení a klasifikácii žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania sa v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich so štúdiom na strednej škole. Pri klasifikácii sa v jednotlivých prípadoch prihliada na zdravotný stav žiaka.

 

3.   Správanie žiaka sa klasifikuje podľa kritérií uvedených v odsekoch 4 – 7.

 

4.   Stupňom 1 – veľmi dobrésa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia školského poriadku a ďalších vnútorných predpisov školy a riadi sa nimi. Dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve a vo vzťahu k učiteľom. Ojedinele sa môže dopustiť menej závažných previnení.

 

5.   Stupňom 2 – uspokojivésa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v súlade s ustanoveniami školského poriadku a ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, morálnymi zásadami a pravidlami spolunažívania vzhľadom k spolužiakom a učiteľom. Žiak sa dopustí závažnejšieho priestupku alebo sa opakovane dopúšťa menej závažných priestupkov voči ustanoveniam školského poriadku.

 

6.   Stupňom 3 – menej uspokojivésa žiak klasifikuje, ak sa dopustí závažného priestupku voči školskému poriadku a ďalším vnútorným predpisom školy alebo sa aj po udelení druhého stupňa klasifikácie správania dopúšťa závažnejších priestupkov voči morálnym zásadám a pravidlám spolunažívania, porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb.

 

7.   Stupňom 4 – neuspokojivésa žiak klasifikuje, ak jeho správanie je v rozpore s ustanoveniami školského poriadku a s ustanoveniami ďalších vnútorných predpisov školy, s právnymi a etickými normami spoločnosti, výrazne porušuje ľudské práva spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb. Dopustí sa závažných previnení, ktorými vážne ohrozuje výchovu ostatných žiakov. Zámerne narúša činnosť žiackeho kolektívu.

 

8.   Klasifikácia správania žiaka sa zaznamenáva do katalógového listu žiaka.

 

9.   Žiak nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia sa v súlade s osobitným predpisom neklasifikuje so správania.

 

10. Podmienky pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov sú stanovené v Školských vzdelávacích programoch školy. Žiaci sú s nimi oboznámení na začiatku školského 

roku.

    

VII. Hodnotenie a klasifikácia prospechužiakov

 

1.   Hodnotenie a klasifikácia prospechu žiakov počas štúdia (priebežné a na konci klasifikačného obdobia) sa riadi vnútorným systémom kontroly a hodnotenia žiakov SOŠOaS Krupina, ktorý je súčasťou ŠkVP.

2.   Ak žiak vymešká v školskom polroku z vyučovania viac ako 150 hodín, bude mu nariadené preverenie získaných vedomostí a zručností  príslušným vyučujúcim (nariadené preskúšanie).

3.   Žiak môže byť neklasifikovaný z príslušného vyučovacieho predmetu z týchto dôvodov:

a.   neabsolvuje minimálny predpísaný počet skúšaní z vyučovacieho predmetu podľa ŠkVP,

b.   žiak sa vyhýba vyučovacím hodinám,

c.    ak sa žiak nezúčastní nariadeného preskúšania z príslušného vyučovacieho predmetu,

d.   ak sa žiak opakovane nezúčastňuje na vyučovaní a nespolupracuje s vyučujúcim, triednym učiteľom.

4.   Žiak nebude klasifikovaný z predmetu odborný výcvik, ak počas školského roka neabsolvuje predpísaný počet vyučovacích hodín z predmetu odborný výcvik (podľa ŠkVP). Klasifikácia sa uskutoční v náhradnom termíne určenom riaditeľom školy. Žiak je povinný nahradiť si do termínu stanoveného riaditeľom školy, neabsolvované hodiny odborného výcviku podľa dohody s hlavným majstrom odbornej výchovy a súčasne úspešne absolvovať komisionálnu skúšku. Ak žiak nesplní obidve podmienky, bude klasifikovaný stupňom prospechu nedostatočný.

5.   Žiak musí absolvovať  zákonom stanovený počet hodín odborného výcviku počas štúdia, aby mohol získať výučný list. Ak túto povinnosť nemôže z akéhokoľvek dôvodu splniť, nariaďuje sa mu v čase prázdnin doplniť si chýbajúce hodiny OV (odpracovanie v dielňach OV, u zamestnávateľov a pod.). O forme náhrady a mieste OV rozhodne riaditeľ školy.

 

VIII. Práva a povinnosti zákonného zástupcu.

 

 

Zákonným zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.

Zákonný zástupca má právo vybrať pre svoje dieťa školu, ktorá poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona, zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti. Toto právo na slobodnú voľbu školy možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy.

 

Zákonný zástupca má právo :

 

1.  Žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deťom a žiakom      informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním      sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy  a vzdelávania.

2.  Oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom.

3.  Byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.

4.  Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.

5.  Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľky školy. 6.  Vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov  školskej samosprávy.

7.  Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

Zákonný zástupca je povinný:

 

1.  Vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

2.  Dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.

3.  Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špecifiká a iné výchovno-vzdelávacie potreby.

4.  Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa,  jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy  a vzdelávania.

5.  Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný zabezpečiť plnenie povinnej školskej dochádzky dieťaťom  a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne  a včas.  

Dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

 

 

IX. Záverečné ustanovenia

 

A.         Porušenie školského poriadku 

 

Za porušenie školského poriadku sa považuje okrem tu stanovených pravidiel aj: 

1.   Úmyselné konanie proti dobrým mravom, proti ľudskej dôstojnosti, proti právam spolužiakom 

2.   Spôsobenie škody, či už úmyselné alebo z nedbanlivosti.

3.   Spôsobenie ujmy na zdraví žiakom alebo zamestnancom školy. 

 

B.         Platnosť a účinnosť školského poriadku 

 

1.   Školský poriadok školy vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v Pedagogickej rade a v Rade školy pri SOŠOaS, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina.  

2.   Zmeny a doplnky školského poriadku vydáva riaditeľ školy kedykoľvek v priebehu školského roka s dátumom zmeny na základe prerokovania v Pedagogickej rade a v Rade školy pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine. 

3.   Školský poriadok školy sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho obsahom na prvej triednickej hodine na začiatku školského roka, čo potvrdí svojim podpisom. 

 

Školský poriadok nadobúda účinnosť  dňa 31. 3. 2023                     ......................................

Mgr. Anna Borbuliaková

     riaditeľka školy

 

Prerokovaný v pedagogickej rade dňa ......................

 

 

 

Prerokovaný v Rade školy dňa .............................                          ..........................................

                                                                                                     predseda  rady školy

 

 

Prerokovaný v Žiackej rade školy dňa ....................            ...........................................                                                                                                     predseda  žiackej rady 

 Príloha č. 1 Prehlásenie  žiaka

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/bola oboznámený/oboznámená so školským poriadkom a budem ho dodržiavať:

 

Trieda:

 

Meno a priezvisko žiaka                                      podpis žiaka 

 

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
03. 04. 2023  školský.poriadok doplnený od 1.4. 2023 SOSOaS KA 2022-23607 kB [pdf]