Obchodný pracovník

Obchodný pracovník 1


Študijný odbor 6442 K OBCHODNÝ PRACOVNÍK


Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov základnej školy


Absolvent získa vedomosti:

-  o nákupe a predaji výrobkov a služieb,

-  o zásadách reklamačného poriadku,

-  o zákone o ochrane spotrebiteľa a ostatných právnych predpisoch,

-  ozásadách administratívnych prác v predajni,

- spozná práce spojené s objednávaním a prebierkou tovaru, jeho uskladnením  a predajom.

   

Absolvent  študijného odboru 6442 K obchodný pracovník je kvalifikovaný pracovník, ktorý je schopný samostatne vykonávať náročné pracovné činnosti v obchodno-prevádzkových a technicko-hospodárskych funkciách prevádzkového charakteru.


Možnosť duálneho vzdelávania prípravy v odbore  -  COOP JEDNOTA KRUPINA

 

Možnosť duálneho vzdelávania prípravy v odbore - WITTUR


Široká profesijne koncipovaná orientácia umožňuje vstup absolventov do všetkých druhov obchodných a sprostredkovateľských firiem ako aj obchodných spoločností.Ukončenie štúdia: maturitné vysvedčenie a dodatok k vysvedčeniu o maturitnej skúške, výučný list.