Učíme remeslá moderne

165-navrh_na_inzerciu_novinky

Učíme remeslá moderne

Od apríla 2014 do septembra 2015 prebiehal na SOŠ obchodu a služieb v Krupine projekt „učíme remeslá moderne“ spolufinancovaný zo zdrojov EÚ pod záštitou Európskej únie, ASFEU a Operačného programu Vzdelávanie.

Cieľom projektu bolo inovovať obsah a metódy vzdelávania, skvalitniť učebné materiály a podporiť osobnostný a osobný rozvoj pedagogických zamestnancov.

Prijímateľ:Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, Krupina

 Druh projektu:Národný projekt

 Názov projektu:Učíme remeslá moderne

 ITMS kód Projektu:26110130625

 Prioritná os:1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

 Opatrenie:2. Premena tradičnej školy na modernú

 Miesto realizácie projektu:Stredná odborná škola obchodu a služieb, M.R. Štefánika 8,  Krupina

 Termín realizácie projektu:apríl 2014 – september 2015

 Celkové náklady na projekt:

163 302,65 €

z toho výška NFP z ESF je do výšky 138 807,25 €

zo ŠR do výšky 16 330,27 €

vlastné zdroje školy 8 165,13 €.

 Ciele projektu:

1.   Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na strednej škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby.

2.   Skvalitniť učebné materiály a inovovať obsah a metódy vzdelávania inováciou obsahu a metód výučby a tvorbou učebných materiálov pre žiakov Strednej odbornej školy v Krupine a vytvoriť základ pre uskutočňovanie obsahovej prestavby vzdelávania na škole.

3.  Podporiť odborný a osobnostný rozvoj pedagogických zamestnancov účasťou na ich ďalšom vzdelávaní, čím získajú kvalifikáciu a dostatočné kompetencie využiteľné pri inovácii a tvorbe učebných materiálov a pri vyučovaní pomocou moderných učebných pomôcok.

 Názov aktivít projektu: 

1. 1. Inovácia vzdelávania zameraná na potreby trhu práce a vedomostnej spoločnosti

2. 1. Ďalšie vzdelávanie a podpora osobnostného odborného rozvoja pedagogických zamestnancov

 Cieľová skupina:                                                           

1.   Žiaci strednej školy

2.   Pedagogickí zamestnanci strednej školy

 

Realizácia projektu prispela k príprave absolventov schopných splniť požiadavky trhu práce. V rámci neho prebehla modernizácia učební a pracovísk odborného výcviku pre učebné odbory cukrár, obrábač kovov a autoopravár spojená s vytvorením nových učebných pomôcok (prezentácia, interné príručky, DVD). Taktiež sa vytvárali nové učebné materiály pre cudzie jazyky (ruština, angličtina, nemčina) a ekonomické predmety. Podporili sa aj kľúčové kompetencie žiakov vo využívaní jazykov a IKT v odborných predmetoch. Na aktivitách sa podieľali skúsení odborníci z prostredia školy ako vyučujúci a majstri ako aj externí partneri školy.

 

Bc. Andrea Hroncová , manažér publicity projektu.

 

Priložené fotografie

Mohlo by Vás zaujímať: