Štatút školského parlamentu

Preambula

 

V zmysle zákona NR SR č. 488/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony: 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška      č. 291/2004 Z. z., sa vydáva tento štatút školského parlamentu.

 

Článok I.

Základné ustanovenie

1. Názov školy Stredná odborná škola obchodu a služieb Krupina

2. Adresa sídla M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

3. V zmysle novelizovaného zákona 596/2003 Z. z., § 39 hg s účinnosťou od               

    1. 1. 2022 sa dovtedy ustanovená žiacka školská rada sa považuje za školský       parlament (ďalej ŠP).

 

Článok II.

Pôsobnosť a poslanie ŠP

1. ŠP je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

2. Školský parlament reprezentuje žiakov a zastupuje ich záujmy.

 

Článok III.

Činnosť ŠP

1. ŠP sa vyjadruje k závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje, prípadne koordinuje.

2. ŠP rieši problémy a sťažnosti žiakov s vedením školy. Zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a k vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, žiakov zastupuje aj navonok.

3. ŠP prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.

4. ŠP iniciuje školskú záujmovú činnosť.

5. ŠP podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.

6. ŠP volí a odvoláva zástupcu žiakov do rady školy.

7. ŠP je schopný uznášať sa, ak je na jeho zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jeho platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov ŠP. Na platné uznesenie vo veci voľby a odvolania zástupcu žiaka do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov ŠP. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

8. Školský parlament môže:

- zúčastňovať sa podujatí organizovaných v spolupráci s mestom, so samosprávnym krajom, so záujmovými organizáciami,

- spolupracovať s mládežníckym parlamentom mesta, s radou seniorov, s inými školskými parlamentmi.

 

Článok IV.

Zloženie ŠP a spôsob voľby členov ŠP

1.   ŠP má 14 členov.

2.   Členmi ŠP sú zastupovaní všetci žiaci školy.

3.   O členstvo v ŠP sa môže uchádzať ktorýkoľvek žiak školy.

4.   Z každého ročníka si žiaci z pomedzi seba zvolia zástupcu ktorý sa stane členom parlamentu.

5.   Predsedu školského parlamentu si spomedzi seba zvolia členovia parlamentu na zasadaní tajným hlasovaním. Na zvolenie predsedu školského parlamentu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu. Ak viacerí kandidáti získajú rovnaký počet hlasov a z toho dôvodu zostane mandát neobsadený, vyhlásia sa nové voľby na príslušný mandát, v ktorých môžu kandidovať len títo dotknutí kandidáti.

6.   Predsedom školského parlamentu sa stane ten kandidát, ktorý vo voľbách získal najvyšší počet hlasov.

7.   Žiaka, ktorý bude ostatných žiakov zastupovať v rade školy volia členovia ŠP v tajnom hlasovaní. Na zvolenie zástupcu žiakov do rady školy je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov školského parlamentu. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

8.   Z každej voľby sa robí zápisnica, ktorá musí byť predložená vedeniu školy.

9.   Funkčné obdobie členov ŠP končí ustanovením novozvoleného ŠP. Funkčné obdobie nesmie byť dlhšie ako 20 mesiacov.

 

Článok V.

Práva a povinnosti člena ŠP

1. Člen má právo:

a. voliť a byť volený

b. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu ŠP, na zástupcu žiakov do rady školy,

c. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania ŠP a slobodne sa k nim vyjadrovať

d. hlasovať ku všetkým uzneseniam ŠP

e. predkladať vlastné návrhy, námety, prípadne materiály na rokovanie ŠP

2. Člen je povinný:

a. zúčastňovať sa zasadnutí ŠP. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena ŠP podľa tohto štatútu a má za následok automatické vylúčenie z funkcie.

b. zabezpečiť ochranu osobných údajov chránených všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Článok VI.

Povinnosti predsedu ŠP

1. Predseda ŠP je štatutárnym orgánom, ktorý zastupuje ŠP, reprezentuje ho , riadi činnosť ŠP a koná v jeho mene.

2. Predseda ŠP zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia ŠP.

3. Predseda ŠP je povinný informovať vedenie školy o pripravovaných podujatiach.

 

Článok VII.

Povinnosti podpredsedu ŠP

1. Podpredseda ŠP zastupuje predsedu ŠP a napomáha jeho činnosti v prípade potreby.

2. Pri uznášaní má podpredseda ŠP jeden platný hlas tak, ako aj každý iný člen ŠP.

 

Článok VIII.

Finančné zabezpečenie ŠP

1. ŠP zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov rozpočtu školy na tento účel určenými v súlade s osobitnými predpismi po dohode s riaditeľom školy.

 

Článok IX.

Zasadnutia školského parlamentu

1. ŠP zasadá vždy vo vopred určený deň.

2. Z každého zasadnutia sa vyhotoví zápisnica a spolu s prezenčnou listinou sa archivujú.

3. Na zasadnutí školského parlamentu sa zúčastňuje aj pedagogický zamestnanec určený riaditeľom školy (koordinátor), ktorý nemá hlasovacie právo. Jeho úlohou je dohliadať na riadny priebeh zasadnutí a dodržiavanie štatútu ŠP a spolu s predsedom ŠP informovať vedúcich zamestnancov školy o záveroch zasadnutí ŠP.

4. Zasadnutia ŠP sú verejné, môže sa ich zúčastniť ktorýkoľvek žiak, pedagóg či vedenie školy.

 

Článok X.

Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí ŠP dňa a od tohto dňa nadobúda účinnosť.

 

 Krupina 9. septembra 2022                             

                                                                          Podpis predseda/predsedníčka ŠP

 

Predložené vedeniu školy:

 Krupina ............ 2022                                           Podpis riaditeľka školy

 

                                                                                            

Predložené zástupcovi rady školy:

 Krupina ................. 2022                                     Podpis zástupcu rady školy