Dopravná prevádzka

Nadstavbový študijný odbor 3757 L DOPRAVNÁ PREVÁDZKA

Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov 3 -ročných učebných odborov

Charakteristika odboru:

     Študijný odbor poskytuje absolventom úplné stredné odborné vzdelanie.  Zo všeobecno-vzdelávacích predmetov a v odborných predmetoch prehlbuje a rozširuje komplexné vedomosti z oblasti dopravy.
     Príprava v odbore kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií, ktoré súvisia s rozvojom techniky, súčasne poskytuje i základné vedomosti potrebné k založeniu a prevádzkovaniu podniku, živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky. Študijný odbor nadväzuje na učebné odbory príslušného zamerania. Pripravuje žiakov na výkon pracovných činností v cestnej a mestskej doprave so zameraním na:
- vnútroštátnu a medzinárodnú cestnú dopravu ,kombinovanú a vnútropodnikovú dopravu,
- prevádzku cestnej a mestskej dopravy,
- zasielateľstvo, ekonomiku a marketing.

Ukončovanie štúdia

  • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o maturitnej skúške
  • Absolvent nadstavbového študijného odboru môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole
Nadstavbové štúdium  je určené pre absolventov nasledujúcich 3-ročných učebných odborov:

  • autoopravár - mechanik,
  • autoopravár - elektrikár,
  • železničiar,
  • lodník.