Autoopravár

IMG_2214

Učebný odbor 2487 H AUTOOPRAVÁR (01 mechanik)

Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov základnej školy

      Je to učebný odbor, ktorý má u nás už dlhoročnú tradíciu. Žiaci sa pripravujú v učebniach teoretického vyučovania a v školských dielňach. Dielne sú vybavené tak, aby žiaci mohli vykonávať údržbu, diagnostiku a opravy motorových vozidiel. Časť  odbornej prípravy sa uskutočňuje v autoservisoch v Krupine a okolí.

Charakteristika odborného zamerania:

     Absolvent je kvalifikovaný odborný pracovník, schopný vykonávať príslušné práce na špecializovaných pracoviskách vo výrobných podnikoch a v opravárenstve. Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické zručnosti potrebné pre štandardné opravy cestných motorových vozidiel. Na základe informácií získaných v technickej dokumentácii výrobcov cestných motorových vozidiel, vie posúdiť stav a pripravenosť pracoviska, vie zvoliť pracovné postupy a prípravné práce. Pri práci s vozidlom a pomôckami je schopný použiť štandardnú opravárenskú techniku.

Ukončovanie štúdia

  • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
  • Absolventi môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore dopravná prevádzka alebo podnikanie v remeslách a službách a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou