Projekty v školskom roku 2010/2011


 
EUROSCOLA 2011


Do projektu Euroscola 2011, ktorú zorganizovala Informačná kancelárie EP na Slovensku už po šiesty raz, sa zapojilo 27 škôl zo Slovenska. Všetky školy, ktoré sa zapojili do súťaže, museli usporiadať jedno alebo viac podujatí (besied, workshopov, výstav) európskeho rozmeru s prvkom diskusie s poslancami EP alebo zástupcami regionálnych orgánov.

Naša škola si vybrala tému Európsky rok dobrovoľníctva a končiaci rok boja proti chudobe.
Zapojili sme sa do akcie Spoločne proti hladu – účasťou na „Svetovom dni potravín“v Nitre, o tomto dni spolu besedovali učitelia a žiaci učebného odboru cukrár a študijného nadstavbového odboru potravinárska výroba.

Druhou akciou bola akcia Tradičné remeslá v Honte, kde sme žiakom školy predstavili „Medovnikárske a včelárske remeslo“. Na tomto dni sme predstavili úspešných včelárov a medovnikárov z nášho regiónu besedu na tému využitia medu v zdravej výžive, ktorú nám za včelársky zväz odprezentovala  MVDr. Oľga Ľuptáková.  Akcie sa zúčastnil primátor mesta a poslanec VÚC BB  Ing. Radoslav Vazan,predseda regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Ing. Ján Petruš,  spolu s ďalšími funkcionármi mesta a regiónu.

Treťou akciou bol Motivačný Works  shop„Ako sa zaradiť do pracovného procesu",ktorý nám pomohol zrealizovať vidiecky parlament na čele s predsedníčkou VIP pani Máriou Behanovskou.

Všetky akcie sme prezentovali v regionálnych médiách.


LEONARDO DA VINICI

Leonardo da Vinci je program EÚ. Je to akčný program realizácie európskej politiky odbornej prípravy.

Ciele programu:
- zlepšiť  zručnosti a kompetencie ľudí, najmä mladých, v  odbornej príprave, uľahčiť ich integráciu a reintegráciu do trhu práce
- zlepšiť  kvalitu a prístup k ďalšej odbornej príprave a celoživotnému získaniu  zručností
- podporovať odbornú prípravu a tým zvýšiť konkurencieschopnosť vytvárať nové pracovné príležitosti

Stáže pre žiakov
Program LEONARDO DA VINCI podporuje nadnárodnú mobilitu mladých ľudí v počiatočnej odbornej príprave. Cieľom je zlepšenie odborných a jazykových zručností a schopnosti zamestnať sa.
V rámci  programu Leonardo da Vinci,  bola národnou agentúrou prijatá  prihláška projektu našej  školy  Podpora a rozvoj remesiel v regiónoch Európskej únie.
Kontaktná osoba a  autorka  projektu je  Ing. Bohumila Balková,učiteľka odborných predmetov.

RECYKLOHRY

Projekt s názvom „RECYKLOHRY"je školský recyklačný program, ktorý si kladie za cieľ systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení do výučby v školských zariadeniach na Slovensku tak,  aby sa správne návyky stali súčasťou životného štýlu nastupujúcej generácie.
Organizátorom projektuje kolektívna organizácia ASEKOL SK s. r. o., ktorá sa na území SR v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení zaoberá organizáciou oddeleného zberu a spätného odberu elektrospotrebičov na základe zapísania do Registra kolektívnych organizácií.
Body získané za zber drobných elektrozariadení a plnenie vyhlásených úloh s odpadovou problematikou si môžu jednotlivé školy po ich spracovaní v systéme Organizátora za ďalej stanovených podmienok vymeniť za odmeny.

Po prihlásení do programu RECYKLOHRYa dokončení registrácie boli škole zadarmo dodané 2  nádoby na zber elektrozariadení. Jedna je umiestnená v budove teoretického vyučovania na Jesenského 888/1 a druhá je umiestnená v dielňach odborného výcviku .
Škola zodpovedá za pridelené zberné nádoby a v prípade ich poškodenia alebo straty nesie hmotnú zodpovednosť. Na ochranu zberných nádob škola prijala obvyklé opatrenia slúžiace na ochranu majetku školy. Po naplnení zberných nádob škola nahlasuje zber organizátorovi recyklohry.