Kolektívna zmluva

 

KOLEKTÍVNA  ZMLUVA

 

 

 

uzatvorená  medzi zmluvnými stranami:

 

 

 

 

 

 

 

Základnou organizáciou Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

na Slovensku pri SOŠ obchodu a služieb v Krupine,M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina,

IČO:42309891           

Zastúpená:  Mgr. Alžbeta Ližbetinová,splnomocnenec na kolektívne vyjednávanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvypodľa článku 2 ods. 2 stanov základnej organizácie na základe plnomocenstva zo dňa 22. 11. 2023 (ďalej odborová organizácia)

 

 

 

 

a

 

 

 

 

Strednou odbornou školou obchodu a služieb so sídlom v Krupine,   M. R. Štefánika 8,

IČO:00 159 352                          

Zastúpená:Mgr. Anna Borbuliaková,riaditeľka školy

(ďalej zamestnávateľ)

 

 

 

 

 

 

nasledovne:

 

Prvá časť

 

Úvodné ustanovenia

 

 

Článok 1

Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie kolektívnej zmluvy

 

           1/   Odborová organizácia má  právnu subjektivitu podľa zákona číslo 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

     Oprávnenie rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z článku 2 ods. 2 stanov odborovej organizácie a z plnomocenstva zo dňa 22.11.2023, ktorým výbor odborovej organizácie, jej štatutárny orgán, splnomocnil na rokovanie a uzatvorenie kolektívnej zmluvy Mgr. Alžbetu Ližbetinovú, predsedníčku odborovej organizácie. Plnomocenstvo zo dňa 22.11.2023 tvorí prílohu č. 1 tejto kolektívnej zmluvy.

 

             2/   Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou.

Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jeho funkcie riaditeľa školy, štatutárneho orgánu zamestnávateľa.

 

     3/   Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie a zamestnávateľa označenie „zmluvné strany“, namiesto označenia kolektívna zmluva skratka „KZ“, namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“, namiesto označenia zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka „OVZ“  a namiesto Kolektívnej zmluvy vyššieho skratka „KZVS“.

 

Článok 2

Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa

 

1/   Zamestnávateľ uznáva v zmysle §231 a§ 232 ZP, ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto KZ odborovú organizáciu.

2/   Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto KZ

      spochybňovať vzájomné oprávnenievystupovať akozmluvnástranatejtoKZ.

 

 

 

Článok 3

Pôsobnosť, platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy

 

 

            1/   Táto KZ upravuje pracovné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

 

            2/   Táto KZ  je záväzná pre zmluvné strany a zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere. KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho pracujú na dohodu o vykonaní práce, na dohodu o brigádnickej práci študentov a na dohodu o pracovnej činnosti. 

 

3/   Táto KZ je uzatvorená na dobu od 1. januára 2024 do 31. decembra 2025. Účinnosť tejto KZ sa začína dňom 1. januára 2024 a skončí  31. decembra 2025, okrem článkov ktoré sú viazané na rozpočet, t.j. článkov 7, 9, 10  a 28, ktorých účinnosť sa končí dňom 31. decembra 2024. V prípade, že ku 31. 12. 2024 nebude podpísaná  KZ na rok 2025, končí účinnosť KZ na rok 2024 až dňom podpísania KZ na rok 2025.

4/    KZ rešpektuje ustanovenia KZVS na rok 2024.

 

Článok 4

Zmena kolektívnej zmluvy

 

 

1/   KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe písomného návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „doplnok ku KZ“ a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené.

 

2/   Zmluvné strany sa zaväzujú doplnkom ku KZ zmeniť do budúcna ustanovenia KZ, ktoré zakladajú finančné nároky, t.j. články 7, 9, 10 a 27 a to v závislosti od prideleného rozpočtu zamestnávateľovi. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode doplnkom k tejto KZ zmeniť aj iné ustanovenia tejto KZ bez obmedzenia.

 

 

 

Článok 5

Archivovanie kolektívnej zmluvy

 

 

Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

 

 

 

Článok 6

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

 

 

1/   Zamestnávateľ sa zaväzuje po podpísaní KZ túto rozmnožiť a v dvoch rovnopisoch ju doručiť predsedovi odborovej organizácie v lehote 10 dní od jej podpísania.

 

2/ Odborová organizácia sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom KZ do 15 dní od jej uzatvorenia. Termín stretnutia zamestnancov dohodnú zmluvné strany. Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, ktorej príloha bude prezenčná listina oboznámených zamestnancov. Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť svojmu členovi na základe jeho písomnej žiadosti kópiu tejto KZ do 30 dní od požiadania.

 

3/   Novo prijímaných zamestnancov do pracovného pomeru oboznámi zamestnávateľ s touto KZ v rámci plnenia povinností v zmysle §- 47 ods. 2 ZP.

 

 

Druhá časť

 

Individuálne vzťahy, právne nároky, a práva zamestnancov vyplývajúce

 z kolektívnej zmluvy

 

 

            Zamestnávateľ, sa zaväzuje, že odmeňovanie zamestnancov bude dôsledne realizovať podľa  zákona č. 553/2003 Z. z .v znení neskorších predpisov.

 

 

 

Článok 7

Príplatky, odmeny a náhrady za pohotovosť

 

 

Príplatok za riadenie

 

            (1)   Percentuálny podiel príplatku za riadenie riaditeľovi určí v rámci rozpätia uvedeného v prílohe OVZ č. 6 zriaďovateľ.

 

            (2)   Príplatok za riadenie vedúcemu zamestnancovi určí riaditeľ v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify najvyššieho platového stupňa platovej triedy, do ktorej je zaradený, a vedúcemu pedagogickému zamestnancovi a vedúcemu odbornému zamestnancovi v rámci rozpätia percentuálneho podielu z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14 %, s prihliadnutím na náročnosť riadiacej práce a v závislosti od kvality riadenia jemu zvereného organizačného útvaru a podriadených zamestnancov. Rozpätie percentuálneho podielu podľa stupňa riadenia a pôsobnosti zamestnávateľa je uvedené v prílohe č. 6 OVZ.

 

Príplatok za zastupovanie

 

             (1)   Zamestnancovi, ktorý zastupuje vedúceho zamestnanca v celom rozsahu činnosti nepretržite dlhšie ako štyri týždne a pre ktorého zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, patrí od prvého dňa zastupovania príplatok za zastupovanie v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca.

             (2) Ak vedúci zamestnanec zastupuje vedúceho zamestnanca na vyššom stupni riadenia a toto zastupovanie nie je súčasťou jeho pracovných povinností, patrí mu za podmienok podľa odseku 1 príplatok za zastupovanie. Príplatok za zastupovanie patrí od prvého dňa zastupovania a zamestnávateľ ho určí v sume príplatku za riadenie zastupovaného vedúceho zamestnanca, ak je to pre zastupujúceho vedúceho zamestnanca výhodnejšie, najmenej však v sume príplatku za riadenie určeného zastupujúcemu vedúcemu zamestnancovi; pôvodne určený príplatok za riadenie mu počas zastupovania nepatrí.

Príplatok za výkon špecializovanej činnosti 

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, za výkon špecializovanej činnosti príplatky nasledovne:

a) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v jednej triede, príplatok v sume 5% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%,

b) pedagogickému zamestnancovi za činnosť triedneho učiteľa, ak túto činnosť vykonáva v dvoch alebo viacerých triedach, príplatok v sume 10% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%, ( § 13b OVZ),

c) pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo  uvádzajúceho odborného zamestnanca, ak túto činnosť vykonáva u jedného začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo jedného začínajúceho odborného zamestnanca, príplatok v sume 4% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%,

d) pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi za činnosť uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo  uvádzajúceho odborného zamestnanca, ak túto činnosť vykonáva u dvoch alebo u viacerých  začínajúcich pedagogických zamestnancov alebo dvoch alebo u viacerých začínajúcich odborných zamestnancov, príplatok v sume 8% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, zvýšenej o 14%.

 

Príplatok za prácu v noci

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 16 OVZ).

 

Príplatok za prácu v sobotu alebo v nedeľu

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce  v sobotu alebo v nedeľu príplatok v sume 30% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 17 OVZ).

 

Príplatok za prácu vo sviatok

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok príplatok v sume 100% hodinovej sadzby jeho funkčného platu (§ 18 OVZ).

 

Plat za prácu nadčas

  Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 30%, a ak ide o deň nepretržitého odpočinku v týždni zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi za hodinu práce nadčas hodinovú sadzbu jeho funkčného platu zvýšenú o 60%. Ak zamestnanec prácu nadčas vykonáva v noci, v sobotu, v nedeľu alebo vo sviatok, patria mu aj príplatky podľa ods. 6 až 8 tohto článku (§ 19 OVZ).

 

Osobný príplatok 

                                                                                                                                                      

     (1) Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na  ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca  alebo za vykonávanie prác zamestnancom  nad rámec jeho pracovných povinností. O výške osobného príplatku rozhodne riaditeľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca  (§ 10 OVZ).

Podmienky a výšku poskytovania osobných príplatkov určí zamestnávateľ na začiatku školského roka a v priebehu roka ak dôjde k zmene platových predpisov alebo k zmene jednorazových rozpočtových opatrení.

 

     (2) Na účel osobných príplatkov vyčlení zamestnávateľ v rozpočte finančné prostriedky vo výške najmenej 3 % zo súhrnu hrubých miezd alebo platov  zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny  rok.

 

(3) Za účelom objektívneho určovania osobného príplatku zamestnávateľ bude zohľadňovať pri jeho priznaní kritéria, ktoré tvoria prílohu tejto KZ (Príloha č.4 KZ).

(4)   Zamestnávateľ sa zaväzuje priznaný osobný príplatok podľa predchádzajúcich odsekov  určiť pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 euro centov nahor, vždy na začiatku kalendárneho roka na celý kalendárny rok.

(5)   Znížiť výšku priznaného osobného príplatku  zamestnávateľ môže len  v prípade, ak zamestnanec nedodrží podmienky na poskytnutie osobného príplatku, ktoré sa mu určili, resp. v prípade zmeny rozpočtových  opatrení. Po prerokovaní s odborovou organizáciou

(6)    Zamestnancovi môže zamestnávateľ odobrať  priznaný osobný príplatok len z dôvodu zhoršenia pracovných výsledkov alebo ak pominú dôvody,  pre ktoré mu bol osobný príplatok priznaný (nespĺňa kritéria alebo podmienky).

 

Kreditový príplatok

(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi za sústavné prehlbovanie odbornej spôsobilosti profesijným rozvojom v kariérnom systéme podľa osobitného predpisu (zákon 317/2009 Z .z. doplnený zákonom 390/2011 Z .z.) patrí kreditový príplatok v sume 6 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a to za každých 30 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom,  najviac však za 60 kreditov získaných podľa podmienok a v lehote určenej osobitným predpisom. Kreditový príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 euro centov nahor.

 

(2) Kreditový príplatok podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná zamestnancovi na základe žiadosti zamestnanca a predložených dokladov o ukončení vzdelávania a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec  si podal žiadosť o priznanie kreditového príplatku

 

(3) Zamestnávateľ kreditový príplatok pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži, ak pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec uplatní požadovaný počet získaných kreditov na vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

 

(4) Priznávanie kreditov  pedagogických zamestnancov  upravuje vnútorná smernica školy.

 

(5) Kreditový príplatok za profesijný rozvoj priznaný pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa predpisov účinných do 31. Augusta 2019 sa považuje za príplatok za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31. augusta 2026.

 

 

Príplatok za profesijný rozvoj

 

(1)Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí príplatok za profesijný rozvoj v sume:

a)     12% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa osobitného predpisu (§ 14e zákona č. 553/2003 Z. z.),

b)     12% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie štátnej jazykovej skúšky podľa osobitného predpisu (§ 14e zákona č. 553/2003 Z. z.),

c)     3% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie špecializačného vzdelávania podľa osobitného predpisu (§ 14e zákona č. 553/2003 Z. z.),

d)     3% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, za úspešné absolvovanie inovačného vzdelávania podľa osobitného predpisu (§ 14e zákona č. 553/2003 Z. z.).

(2) Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná na dobu siedmich rokov najviac v sume 12% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený.

(3) Príplatok za profesijný rozvoj podľa odseku 1 zamestnávateľ prizná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec požiadal o priznanie príplatku za profesijný rozvoj. Príplatok za profesijný rozvoj sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.

(4) Riaditeľovi školy prizná príplatok za profesijný rozvoj zriaďovateľ.

(5) Zamestnávateľ príplatok za profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi odoberie alebo zníži od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí siedmich rokov od jeho priznania.

(6) Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, ktorý nespĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti podľa osobitného predpisu.

(7) Príplatok za profesijný rozvoj nepatrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi.

(8) Pri zmene zamestnávateľa postupuje nový zamestnávateľ pri priznávaní príplatku z profesijný rozvoj pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi podľa odseku 1 a zohľadňuje dobu podľa odseku 2 uplynutú u predchádzajúceho zamestnávateľa.

 

Príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a  začínajúceho odborného zamestnanca

Začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a začínajúcemu odbornému zamestnancovi patrí príplatok začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca. Príplatok sa poskytuje mesačne vo výške 6% z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený. Príplatok sa poskytuje po dobu zaradenia pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do kariérneho stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec. Príplatok sa  určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50euro centov nahor.

Začínajúci  pedagogický zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie podľa vnútornej smernice školy, ktorá je vypracovaná v súlade zo zákonom č. 317/2009 Z. z.

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Adaptačné vzdelávanie upravuje vnútorná smernica školy.

                                                                                                                                                                                                                                                  

Odmena za pracovné zásluhy pri dosiahnutí päťdesiat a šesťdesiat rokov veku

Zamestnávateľ sa zaväzuje, ak rozhodne v rámci prideleného rozpočtu, že sa vyplatí zamestnancovi  odmena  za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 a 60 rokov veku,  priznať  mu sumu vo výške jeho funkčného platu ( § 20 ods.1 písm. c/ OVZ). 

                                                                             

Článok 8

Výplata platu, preddavku na mzdu a zrážky z platu

 

 

(1)   Výplata mzdy sa realizuje raz mesačne do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom vznikol nárok na výplatu mzdy.

 

(2)   Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili v peňažných ústavoch podľa vlastného výberu tak, aby bol plat pripísaný na účet podľa predchádzajúceho odseku.  Tým zamestnancom, ktorí nemajú zriadené osobné účty umožní zamestnávateľ prevziať plat počas pracovnej doby na pracovisku v hotovosti z pokladne školy.

 

(3)   Zamestnávateľ sa zaväzuje na základe žiadosti zamestnanca poskytovať mu preddavok na mzdu jedenkrát v kalendárnom mesiaci (§ 130 ods. 3  ZP).

 

(4)   Zamestnávateľ sa zaväzuje na písomné požiadanie zamestnanca alebo na základe písomnej dohody o zrážkach zo mzdy, časti mzdy určené zamestnancom poukazovať aj na viac účtov, ktoré si zamestnanec sám určil (§ 130 ods. 7, 8 ZP a § 131 ods.3 a7 ZP

 

 

 

Článok 9

Odstupné a odchodné

 

 

(1)   Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončil pracovný pomer z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a), b)  Zákonníka práce odstupné v sume jedného funkčného platu nad rozsah ustanovený v § 76 ods.1 ZP. Odstupné bude vyplatené nasledovne:

a)     v sume jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

b)     dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

c)     trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

d) štvornásobku jeho mesačného priemerného mesačného zárobku, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov

 

(2)  Ak bola zamestnancovi daná výpoveď z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a) alebo b) Zákonníka práce, zamestnanec má právo pred začatím plynutia výpovednej doby požiadať zamestnávateľa, aby sa pracovný pomer skončil dohodou. Tejto žiadosti je zamestnávateľ povinný vyhovieť. Zamestnancovi patrí odstupné v sume, ktorá je násobkom jeho funkčného platu a počtu mesiacov, počas ktorých by trvala výpovedná doba.

 

 (3)  Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%,  zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi  (§76 a, ods. 1 ZP) odchodné vo výške dvoch funkčných platov za podmienky, že zamestnanec požiada o poskytnutie dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

 

 

Článok 10

Príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie a sporenie

 

 

 (1)  Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca ktorý je zúčastnený na  DDS mesačne platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDS a na ŽP za podmienok, v sume a spôsobom určeným v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však v sume 10.00  EUR. Zamestnanec má právny nárok na príspevok podľa predchádzajúcej vety.

 

 (2) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že zmenu dohodnutej sumy  príspevku na DDS v zamestnávateľskej zmluve pre zamestnancov prerokuje s odborovou organizáciou a dohodne so zamestnancom.

                                        

 

 

Článok 11

                               Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe

 

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, v najvyššej platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa (§ 7 ods.4 OVZ).

 

 

Článok 12

Pracovný čas zamestnancov

 

 

            (1) V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania  a v zmysle § 85 ods.8 ZP zamestnávateľ určuje  pracovný čas na37 a½ hodiny týždenne; u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo v oboch zmenách v dvojzmennej prevádzke sa ustanovuje pracovný čas36 a¼ hodiny týždenne;  u zamestnanca, ktorý má pracovný čas rozvrhnutý tak, že pravidelne vykonáva prácu striedavo vo všetkých zmenách v trojzmennej alebo v nepretržitej prevádzke sa ustanovuje pracovný čas 35 hodín týždenne.

            (2) Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo pracoviska,v súlade s pracovným poriadkom školy.

     (3)  Zamestnávateľ v záujme zabezpečenia svojich pracovísk mimo vyučovania, voľných sobôt, sviatkov a prázdnin uplatní pre nepedagogických zamestnancov na pracovnej pozíciiškolník,podľa § 87 nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času.

Zdôvodnenie:

Ak povaha práce alebo podmienky prevádzky nedovoľujú, aby sa pracovný čas rozvrhol rovnomerne na jednotlivé týždne, zamestnávateľ môže po dohode so zástupcami zamestnancov alebo po dohode so zamestnancom, rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne na jednotlivé týždne. Priemerný týždenný pracovný čas nesmie pritom presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný pracovný čas.

Priemerný týždenný pracovný čas vrátane nadčasov  počas tohto obdobia nesmie pritom presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas 48 hodín za obdobie 4 mesiacov po sebe nasledujúcich. Rovnako môže byť rozvrhnutý pracovný čas pre určité organizačné útvary alebo druhy prác podľa potreby zabezpečenia jednotlivých prevádzok a pracovísk.

Zamestnancovi so zdravotným postihnutím, tehotnej žene, žene alebo mužovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako tri roky, osamelému zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, možno rozvrhnúť pracovný čas nerovnomerne len po dohode s ním.

 

Zároveň sa dohodli, že priemerný týždenný pracovný čas zamestnanca vrátane práce nadčas podľa § 85 ods. 9 Zákonníka práce nesmie prekročiť 48 hodín. V danom prípade sa sleduje nielen priemerný rozsah ustanoveného pracovného času, ale sleduje sa priemer súčtu pracovného času, ktorý pozostáva z :

a)     ustanoveného týždenného pracovného času

b)     neaktívnej časti pracovnej pohotovosti na pracovisku, keďže sa neaktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku považuje za pracovný čas (§  ods. 2 Zákonníka práce).

c)     práce nadčas

 

 

Článok 13

Dovolenka na zotavenie

 

 

Dovolenka zamestnancov ustanovených v § 103 ods. 3 ZP v kalendárnom roku:

a)     pre riaditeľov, zástupcov, učiteľov, majstrov odborného výcviku-  deväť týždňov,

b)     pre nepedagogických zamestnancov - šesť týždňov 

Do ďalšieho kalendárneho roka si môže zamestnanec preniesť 10 dní.

 

 

 

Tretia časť

Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán

 

 

 

 

(1)   Predseda odborovej organizácie sa bude zúčastňovať  mesačných operatívnych porád  

 vedenia školy.

 

(2)   Predseda odborovej organizácie sa bude podieľať na bezproblémovom chode školy tým,

        že zabezpečí sociálny mier na pracovisku.

 

 

 

Článok 14

Obdobie sociálneho mieru a jeho prerušenie

 

 

(1)   Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho mieru

       s výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 4 ods. 1 tejto KZ.

 

(2)   V prípade prerušenia sociálneho  mieru postupom uvedeným v článku 4 ods. 1 KZ môžu

        zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t. j. štrajk a

        výluku, pri splnení zákonných podmienok stanovených zákonom č. 2/1991 Zb.

        o kolektívnom vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ.

 

(3)   Právo zamestnancov na štrajk, zaručené článkom 37 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky

        a listinou základných práv a slobôd tým nie je ustanoveniami predchádzajúcich odsekov,

       ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.

  

 

 

Článok 15

Riešenie kolektívnych sporov

 

 

(1)   Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ (ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi) v dobe účinnosti KZ, alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej.

 

(2)   Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu, zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).

 

(3)  Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, zvážia základe spoločnej dohody využitie rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor.

 

(4)  Zmluvné strany sa dohodli na sankcii, pre prípad, ak niektorá zmluvná strana odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa alebo rozhodcu v zmysle ods. 2 alebo 3 tohto článku tak, že zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa alebo rozhodcu, zaplatí druhej zmluvnej strane sankciu za nesplnenie dohodnutého záväzku v sume 332 EUR. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety je splatná do 15 dní od jej vyúčtovania povinnej zmluvnej strane. Odborová organizácia  smie prípadne zaplatenú pokutu použiť len na účel kolektívneho vyjednávania.

 

 

Článok 16

Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

 

 

(1) Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto kolektívnej zmluvy prostredníctvom inšpekcie práce a na súde, bez jeho obmedzovania v právach a povinnostiach v porovnaní s ostatnými zamestnancami.

 

(2)  Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať

      objektívne, v súlade so všeobecne záväznými predpismi (podľa zákona o sťažnostiach a

  v zmysle  školskej smernice na riešenie sťažností) tak, aby každá sťažnosť bola prešetrená  

  a výsledok oznámený zamestnancovi bez zbytočného odkladu (§ 13 ods. 4 ZP).

 

 

Článok 17

Zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

 

 

(1) Zmluvné strany sa dohodli, že budú racionálne riešiť zabezpečenie nevyhnutnej prevádzkovej činnosti odborovej organizácie, aby mohla riadne vykonávať svoje poslanie. Na splnenie povinnosti vyplývajúcej z § 240 ods. 4 Zákonníka práce  sa zamestnávateľ zaväzuje na dobu existencie odborovej organizácie poskytnúť jej:

a/ priestory pre činnosť odborovej organizácie,

b/ telefónnu /faxovú/  linku za účelom telefónneho (faxového) spojenia, vytvorenie

e-mailovej adresy a používanie internetu,

c/ energie a poplatky za služby (telefón, fax, internet) na svoj náklad,

d/ svoje rokovacie miestnosti na svoj náklad za účelom vzdelávacích aktivít odborových      funkcionárov a vedúcich zamestnancov zamestnávateľa a v oblasti pracovnoprávnej a kolektívneho vyjednávania, oboznámenia zamestnancov s uzatvorenou KZ, na kolektívne vyjednávanie a riešenie kolektívnych sporov, na zasadnutia odborových orgánov a na  slávnostné podujatia súvisiace s ocenením zamestnancov,

e/ priestory na zverejňovanie informácií o ochrane práce, o kolektívnom vyjednávaní, o pracovnoprávnych otázkach a odborovej činnosti v záujme zabezpečenia riadnej  informovanosti zamestnancov, (webovú stránku školy).

 

(2)   Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi pracovné voľno s náhradou mzdy na výkon funkcie v orgánoch odborovej organizácie podľa jeho potreby a tiež umožní vhodnú úpravu pracovného času pedagogickým zamestnancom, funkcionárom odborových orgánov na zabezpečenie nevyhnutnej činnosti odborových orgánov.

 

(3)  Zamestnávateľ poskytne zamestnancov pracovné voľno na nevyhnutne potrebný čas

s náhradou mzdy v sume jeho funkčného platu na účasť na rekondičných pobytoch, povinných lekárskych prehliadkach a na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní (§ 138 ZP) a na odborné školenia.

 

(4)  Zamestnávateľ poskytne   1 deň plateného voľna  pri príležitosti Dňa učiteľov, Dňa žien s ohľadom na rovnosť príležitostí a antidiskriminačnú doložku v ZP, podľa prevádzkových možností školy.

 

 

Článok 18

Náklady na kolektívne vyjednávanie a zrážky členských príspevkov

členov odborovej organizácie

 

 

(1)   Zamestnávateľ sa zaväzuje na základe súhlasu zamestnanca, ktorý prejaví písomne na

       dohode o zrážkach zo mzdy, vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca v prospech účtu

       Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, č. ú.: 4013271326/7500,

       vo výške 0,50 % čistej mzdy vždy do 25 dňa v mesiaci a na účet základnej odborovej

       organizácie č. ú.: 4016256762/7500, vo výške 0,50 % vždy do 25 dňa v mesiaci, za ktorý

       sa plat vypláca. Ak nedôjde k písomnej dohode o zrážkach zo mzdy zo strany

       zamestnancov, členské príspevky podľa uvedených kritérií odvádza odborová

       organizácia.

      

(2)  Odborová organizácia sa zaväzuje poskytnúť zamestnávateľovi na splnenie jeho

       povinnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku všetky zúčtovacie údaje a písomné

dohody o zrážkach zo mzdy zamestnancov nimi vlastnoručne podpísané.

 

 

 

Článok 19

Spolurozhodovanie a súčinnosť zmluvných strán v pracovnoprávnej oblasti

 

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov a z tejto KZ, ktoré tvoria prílohu č. 2.

 

 

 

Článok 20

Záväzky odborovej organizácie

 

 

(1)   Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny mier

        so   zamestnávateľom v zmysle článku 15 ods. 1 tejto KZ.

 

(2)   Odborová  organizácia  sa  zaväzuje   informovať  zamestnávateľa  o  situácii   vedúcej

        k  porušeniu  sociálneho  mieru  z jej  strany  a  zo  strany zamestnancov.

 

(3)   Odborová  organizácia  sa  zaväzuje  prizývať  na  zasadnutia svojich najvyšších orgánov

        zástupcu zamestnávateľa za účelom hodnotenia plnenia záväzkov z kolektívnej zmluvy.

 

(4)   Odborová    organizácia   sa   zaväzuje   informovať  zamestnávateľa  o každej   zmene

        v odborovom   orgáne základnej organizácie, pôsobiacej u zamestnávateľa.(§ 230 ZP).

 

 

Článok 21

Záväzky zamestnávateľa

 

 

(1)    Zamestnávateľ bude informovať odborovú organizáciu o záväznom limite mzdových

         prostriedkov na rok 2024, ako aj o jeho zmenách.

 

(2)   Zamestnávateľ bude pravidelne štvrťročne informovať odborovú organizáciu o použití

        mzdových prostriedkov, poskytovať rozbory hospodárske a štatistické výkazy (P1-04)

       a  informovať o pripravovaných zmenách v odmeňovaní.

 

(3)   Zamestnávateľ bude pravidelne pozývať predsedu základnej organizácie na porady

        vedenia  školy.

 

(4)   Predseda ZO sa bude zúčastňovať výberových konaní školy na pedagogických

        zamestnancov ako člen výberovej komisie.

 

Článok 22

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

 

(1)  Zamestnávateľ v  rozsahu  svojej  pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami  § 147 ZP a §§

      až 0 zákona  NR SR  č. 140/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z.

       o BOZP  a  o zmene a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  zákona.  č.309/2007 Z. z.

       a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z .z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného

       zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o BOZP)  sa zaväzuje

       sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel

       vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných

       prostriedkov  a  vhodného systému na riadenie ochrany práce.

 

(2)   Zamestnávateľ v záujme toho sa zaväzuje :

a.      písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program realizácie tejto koncepcie, ktorý bude obsahovať najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania (§ 6 ods. 1 písm. k/ zákona o BOZP),

b.     zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti (§ 6 ods. 1 písm. o/ zákona o BOZP),

c.      bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu, ku ktorému došlo v priestoroch zamestnávateľa a nebezpečnej udalosti príslušnému odborovému orgánu v súlade s § 17 ods.5 zákona o BOZP,

d.     pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť (§ 7 ods.1 zákona o BOZP),

e.      odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou (§ 9 ods.2 zákona o BOZP),

f.       vypracovať zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia (§ 6 ods. 2 písm. a/ zákona o BOZP)

g.     poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, bezplatne OOPP (§ 6 ods. 2 písm. b/ zákona o BOZP),

h.     poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu (§ 6 ods. 3 písm. a/ zákona o BOZP),

i.       zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia a poskytovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie telesnej hygieny (§ 6 ods. 3 písm. b/ zákona o BOZP),

j.       zabezpečiť zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie ich úloh vzdelávanie, poskytnúť im v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie (§ 240 Zákonníka práce a § 19 ods. 5 zákona o BOZP),

k.     znášať náklady spojené so zaisťovaním BOZP a nepresúvať ich na zamestnancov (§ 6 ods.11 zákona o BOZP),

l.       vydať zákaz fajčenia na svojich pracoviskách a zabezpečovať dodržiavanie tohto zákazu (§ 7 zákona č.377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a § 6 ods.5 zákona o BOZP),

m.    kontrolovať či zamestnanci nie sú v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu (§ 9 ods. 1 písm. b zákona o BOZP),

n.     umožniť vykonávanie kontroly nad stavom BOZP príslušnému odborovému orgánu a povereným pracovníkom OZ PŠaV (ZIBP) (§ 149 ZP a § 29 zákona o BOZP),

o.     poskytovanie ochranných pracovných pomôcok je v zmysle  vnútornej smernice školy

 

 

Článok 23

Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP

 

 

(1)   Poverení zamestnanci na vykonávanie kontroly nad stavom BOZP:      

                                                                                                                                                                                                                     Bc. Ľuboš Legner – priestory TV, CO

Ing. Ján Svitka – priestory dielní SOŠOaS

Jaroslav Gutten- priestory dielní SOŠOaS, el. zariadenia 

Bc. Andrea Hroncová – priestory cukrárskej dielne

 

(2)   Poverení zamestnanci v záujme toho budú  v súlade s § 149 ZP:

a.  kontrolovať ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o BOZP a či sústavne vytvára podmienky bezpečnej a zdravotne nezávadnej práce, pravidelne preverovať pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov, kontrolovať hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,

b.  kontrolovať či zamestnávateľ riadne vyšetruje pracovné úrazy, zúčastňovať sa na zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sami vyšetrovať,

c.  požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke na strojoch a zariadeniach,

d.  upozorňovať zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov,

e.  zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP,

f.  požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke na strojoch a zariadeniach alebo pri pracovných postupoch.

(3)  Zamestnávateľ sa zaväzuje v spolupráci s odborovou organizáciou zhodnotiť minimálne

1 x do roka rozbor pracovnej neschopnosti, úrazovosti a úrovne BOZP vrátane návrhov a opatrení smerujúcich k zlepšeniu stavu,

1 x za rok rozsah a podmienky poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov v súlade s nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.

 

 

 

Článok 24

Zdravotná starostlivosť

 

 

Zamestnávateľ sa zaväzuje:

a.      umožniť preventívne lekárske prehliadky  zdravotného stavu zamestnanca na svoj náklad,

b.     vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek  udržiavať   v zmysle platných noriem,

c.      po dohode s odborovou organizáciou v   odôvodnených prípadoch prispievať na kúpeľnú, liečebnú a rehabilitačnú starostlivosť zamestnancov,

d.     počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca výška náhrady príjmu je v období

    - od prvého dňa pracovnej neschopnosti 25 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca,

- od štvrtého dňa do desiateho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 55 % denného vymeriavacieho základu (§ 8 zák. č. 462/2003 Z. z.),

e.      zabezpečiť pedagogickým a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo  a absolvovanie tréningov zameraných na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov

f.       2x ročne zorganizovať teambuilding pre zamestnancov zameraný na obnovu duševných a pracovných síl.

 

 

Článok 25

Stravovanie

 

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje v zmysle § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu, ktorí na svojom pravidelnom  pracovisku odpracovali viac ako štyri hodiny.

(2)  Zamestnávateľ  bude  zabezpečovať stravovanie podaním  jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny  v stravovacom zariadení iného    zamestnávateľa (Gymnázium v Krupine) a formou stravných kupónov v čase  školských prázdnin, ak zamestnanec pracuje. Spôsob stravovania sa  prehodnotí vždy na začiatku nového školského roka.

       Na pracovisku strážnej služby zamestnávateľ poskytne svojim zamestnancom peňažný príspevok na stravovanie z dôvodu, že im nemôže zabezpečiť stravovanie. Tento príspevok je pre zamestnanca zdaniteľným príjmom.

      V čase školských prázdnin zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie v reštaurácii Rozvoj Krupina.

 

(3) Nominálna výška príspevku zamestnávateľa bude vo všetkých formách stravovania  zhodná.

 

(4)   Na stravovanie sa zamestnancovi uhradí  z ceny jedného teplého hlavného jedla vrátane                            

      vhodného nápoja:

- 55 % hodnoty jedla,

- príspevok zo sociálneho fondu, 

- príspevok z pokladne  ZO OZ.

 

(5)   Konkrétna výška jednotlivých príspevkov  sa môže zmeniť pri novej kalkulácii hodnoty hlavného jedla so súhlasom ZO.

 

 

 

Článok  26

Starostlivosť o kvalifikáciu

 

 

(1)   Zamestnávateľ sa zaväzuje starať sa o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov, prípadne jej zvyšovanie, dodržiavať § 3 ods.3 a5 OVZ a aby zamestnanci boli zamestnávaní prácami zodpovedajúcimi dosiahnutej kvalifikácii.

 

(2)   Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie podľa platných predpisov.

 

(3)  Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi

      pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu

a)      päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní

b)     ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

 

(4)  Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského

      vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na

      pol dňa  pracovného voľna podľa odseku 3 písm. a).

 

(5)  Pracovné voľno podľa odseku 3 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný

 zamestnanec po dohode so zamestnávateľom, spravidla, keď je obmedzená alebo    

      prerušená prevádzka pracoviska.

 

 

 

Článok 27

Použitie finančných prostriedkov  ZO OZ:

 

 

(1)   Odborové finančné prostriedky sa použijú podľa nasledovných zásad:

 

a)          pri organizovaných návštevách divadiel, koncertov, kín, kultúrnych pamiatok                           a športových podujatí budeme hradiť vstupné v plnej výške a pri individuálnej účasti a využití služieb na regeneráciu pracovnej sily uhradíme členovi ZO vstupné 1 x ročne do výšky 15,00 €,

 

b)         pri príležitosti MDŽ  a Dňa učiteľov poskytneme  vecný darček a občerstvenie podľa finančných možností,

 

c)          na  vianočné sviatky sa poskytne darček  pre každého člena ZO  pri SOŠOaS  v Krupine           

 

d)         pri návšteve ženy pri narodení dieťaťa poskytneme príspevok vo výške 100,00 €,

 

e)          chorému členovi ZO (viac ako 2 týždne) poskytneme príspevok vo výške 30,00 €, najviac 2 x ročne. V prípade PN trvajúcej viac ako 4 týždne sa môžu obidva príspevky vyčerpať naraz.

 

f)          zamestnancom sa umožní využívanie telovýchovných zariadení (posilňovňa)                       zdarma, zásadne mimo vyučovania pričom sa bude uprednostňovať kolektívne               využívanie,

 

g)         za záslužnú odborársku prácu môže členská schôdza poskytnúť funkcionárovi vecný                dar alebo peňažný a to maximálne 20,00 €,

 

h)         pri odchode do starobného alebo plného invalidného dôchodku poskytne ZO OZ                      vecný alebo peňažný dar a to maximálne 50,00 €,

 

i)           pri príležitosti životného jubilea 50 rokov,  60 rokov a každých ďalších desať rokov sa budú poskytovať vecné darčeky v hodnote 50,00 €.

 

(2)  Pri jednodňových zájazdoch organizovaných ZO uhradí ZO dopravu hromadným 

      dopravným prostriedkom členom a priamym rodinným príslušníkom vo výške plnej ceny

      dopravy.

 

(3)  ZO OZ bude bezplatne zapožičiavať športové potreby len členom ZO OZ.   Každý člen

      je povinný pri návrate zapožičané športové potreby , aby preukázal šetrné zaobchádzanie

      so zapožičaným majetkom ZO OZ. V prípade  poškodenia hradí vzniknutú škodu v plnom

      rozsahu.

 

 

 

Článok 28

Tvorba sociálneho fondu, jeho výška, použitie fondu, poskytovanie príspevku zamestnancom a odborovej organizácii na kolektívne vyjednávanie

 

 

(1)   Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje nasledovne:

 

       Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:

a)    povinným prídelom vo výške  1% zo súhrnu funkčných platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok, pričom v roku 2024  je povinný prídel sociálneho fondu 1 % (KZVS ),

b)    ďalším  prídelom dohodnutého v kolektívnej zmluve  vo výške 0,05 % zo súhrnu hrubých  platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za  kalendárny  rok,

c)    ďalších zdrojov fondu (dary, dotácie a príspevky poskytnuté zamestnávateľom do fondu).

 

(2)   Pre použitie sociálneho fondu sú v pôsobnosti zamestnávateľa záväzné ustanovenia           zákona NR SR č.152 z 31. mája 1994 o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov (úplné znenie uverejnené pod č. 77/2008 Z. z.).

 

(3)   Pre čerpanie sociálneho fondu v podmienkach zamestnávateľa sú záväzné kritériá dohodnuté medzi zamestnávateľom a odborovou organizáciou, ktoré tvoria prílohu č. 3 tejto KZ.

 

(4)  Zamestnávateľ sa zaväzuje poskytnúť za podmienok učených § 5 ods.3 zákona č.595/2003 Z.z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, zapožičanie služobného motorového vozidla na súkromné účely. Vozidlo bude poskytnuté, po splnení podmienok výpožičky, ktoré určuje vedenie školy.

 

Štvrtá časť

 

Článok 29

Záverečné ustanovenia

 

 

(1)   Zmluvné strany sa dohodli hodnotenie plnenia záväzkov a práv tejto KZ vykonávať polročne písomnou formou protokolu o vyhodnotení plnenia kolektívnej zmluvy, za I. polrok najneskôr do 15. augusta a za celý rok do 15. februára v príslušnom roku.

 

(2) Účinnosť KZ sa začína prvým dňom obdobia, na ktoré sa zmluva   uzavrela a končí sa uplynutím tohto obdobia.

 

(3) Táto KZ je vyhotovená v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch podpísaných exemplároch.

 

(4)  Zmluvné strany vyhlasujú, že túto KZ si prečítali a súhlasia s jej obsahom.

 

(5) Táto KZ je záväzná i pre prípadných nástupcov zmluvných strán.

 

(6) Prerokovaním sa rozumie povinnosť písomne oboznámiť odborový orgán s príslušným návrhom a požiadať ho o stanovisko. K tomuto účelu mu zamestnávateľ poskytuje potrebné informácie, konzultácie a doklady a v rámci svojich možností prihliada k jeho stanoviskám.

 

(7) Zmluvné strany sa zaväzujú vstúpiť do rokovania o uzavretí dodatku ku KZ do 15 dní od doručenia jeho návrhu a pri  novej KZ na ďalšie obdobie začať o nej rokovať  najmenej tri mesiace pred uplynutím  platnosti  KZ, ak o to jedna zo zmluvných strán požiada.

 

(8) Táto KZ bude uložená u štatutárneho zástupcu zamestnávateľa a predsedu výboru  ZO.

 

(9)  Zmluvné strany vyhlasujú, že túto kolektívnu zmluvu si prečítali, súhlasia s jej obsahom a preto ju na znak toho podpisujú.

 

 

V Krupine dňa ............................

 

 

 

 

 

 

…………….............................                                 ………………...............……….......

      základná organizácia                                           štatutárny zástupca zamestnávateľa

 

 

 

 

Prílohy KZ:

 

Príloha č. l         Plnomocenstvo

Príloha č. 2        Spolurozhodovanie a súčinnosť zmluvných strán a ďalšie dohodnuté záväzky

Príloha č. 3      Zásady čerpania a použitia sociálneho fondu        

Príloha č. 4        Kritériá na priznanie osobného príplatku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

P l n o m o c e n s t v o

 

 

 

    Základná organizácia OZ PŠaV pri Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine, M. R. Štefánika 8, IČO:42309891, na základe uznesenia výboru ZO OZ, ktorý je jej štatutárnym orgánom, splnomocňuje týmto  Mgr. Alžbetu Ližbetinovú, predsedníčku ZO, aby zastupovala  v plnom rozsahu bez obmedzenia našu organizáciu v rokovaní so zamestnávateľom o uzatvorenie kolektívnej zmluvy na rok 2024, ako aj splnomocňuje ju na podpísanie kolektívnej zmluvy na rok 2024 v mene našej základnej organizácie.

 

 

 

Krupina  22.11.2023

                                                                                  

 

…………………………..........

                                                                                                          za Výbor ZO OZ

 

 

 

 

 

 

 

Plnomocenstvo prijímam.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krupina 22. 11. 2023

 

 

                                                                                    ………………………………………

                                                                                               Mgr. Alžbeta Ližbetinová

 

 

Príloha č. 2

 

Spolurozhodovanie a súčinnosť zmluvných strán a ďalšie dohodnuté záväzky

 

Časť I.

Záväzky zamestnávateľa

 

1/   Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov a z tejto KZ, najmä:

 

a/ vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch:

-     vydanie pracovného poriadku u zamestnávateľa (§ 12 ZOVZ),

-         výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom zamestnancov,  na ktorých sa vzťahuje zvýšená  ochrana (§ 240 ods.8  ZP),

-         vydanie predpisov a pravidiel o BOZP (§ 39 ods.2 ZP),     

-         nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 87 ods.2 ZP),

-     zavedenie pružného pracovného času (§ 88 ods.1 ZP),

-         určenie začiatku a konca pracovného času a na rozvrh pracovných zmien (§ 90 ods.4 ZP),

-         určenie času potrebného na osobnú očistu po skončení práce, ktorý sa zamestnancovi   

      započíta   do  pracovného času (§ 90 ods. 10 ZP),

-         určenie podrobnejších podmienok poskytnutia prestávky na odpočinok a jedenie vrátane jej predĺženia (§ 91 ods.2 ZP),

-     odlišné určenie nepretržitého odpočinku v týždni (§93 ods.3 ZP),

-         určenie rozsahu a podmienok práce nadčas (§97 ods.6 a 9 ZP),

-         vymedzenie okruhu ťažkých telesných prác a duševných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov (§ 98 ods.9 ZP),

-         prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok (§ 111 ods.1 ZP),

-         na určenie hromadného čerpania dovolenky (§ 111 ods.2 ZP),

      -    zavádzanie noriem spotreby práce a ich zmien (§ 133 ods. 3 ZP),

-         vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodoch, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu  a pri ktorých sa mu poskytuje 60% jeho funkčného platu (§ 142 ods.4 ZP),

-         rozhodnutie, či ide o neospravedlnené zameškanie práce (§ 144 ods.7 ZP),

-         určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití a poskytnutí príspevku odborovej organizácii(§ 3, § 7 ods. 3 zák.č.152/1994 Z. z. o sociálnom fonde);

 

b/ písomne informovať odborovú organizáciu najmä:

     

-         ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov najneskôr 1 

      mesiac predtým

       a) o dátume alebo navrhovanom dátume prechodu,

       b) o dôvodoch prechodu,

            c) pracovnoprávnych, ekonomických a sociálnych dôsledkoch prechodu na zamestnancov,

d) plánovaných opatreniach prechodu vzťahujúcich sa na zamestnancov (§ 29 ods. 1  ZP),

-    o dohodnutých nových pracovných pomeroch u zamestnávateľa raz za rok (§ 47 ods. 4 ZP),

      -    o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili (§ 48 ods. 8 ZP),

-    o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas (§ 49 ods. 8 ZP),

      -     pri hromadnom prepúšťaní o

       a) dôvodoch hromadného prepúšťania,

       b) počte a štruktúre zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať,

       c) celkovom počte a štruktúre zamestnancov, ktorých zamestnáva,

       d) dobe, počas ktorej sa hromadné prepúšťanie bude uskutočňovať,

            e) kritériách na výber zamestnancov, s ktorými sa má pracovný pomer rozviazať (§ 73 ods. 2 ZP),

-    o výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu (§ 73 ods.2 a4 ZP),

      -    o pravidelnom zamestnávaní zamestnancov v noci (§ 98 ods. 7 ZP),

-         zrozumiteľným spôsobom na začiatku roka,  po prijatí rozpočtu, potom štvrťročne a na   

      konci roka za celý rok,  o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom 

vývoji jeho činnosti; v rámci toho aj o záväznom limite mzdových prostriedkov na          príslušný  rok, ktoré mu   určil  zriaďovateľ, ako aj o jeho zmenách, o použití mzdových 

      prostriedkov a poskytovať rozbory hospodárske a štatistické výkazy (§ 229 ods.1,2 ZP);

 

c/ vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä:

 

-         rovnomerné rozvrhnutie pracovného času (§ 86 ods.1 ZP),

-         opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov (§ 29 ods.2 ZP),

-         opatrenia umožňujúcich predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov (§ 73 ods. 2 ZP),

-         výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru so zamestnancom  (§ 74  ZP),

-         nariadenia práce v dňoch prac. pokoja (§ 94 ods. 2 ZP),

-         organizáciu práce v noci (§ 98 ods. 6 ZP),

-         dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancovi (§141 aZP),

-         stanovenie podmienok, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky , prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci (§ 152 ods. 7 písm. a/ ZP),

-         umožnenie stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom (§ 152 ods. 7 písm. b/ ZP,  

-         rozšírenie okruhu osôb, ktorým zabezpečí stravovanie (§ 152 ods. 7 písm. c/ ZP),

-         opatrenia zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie  (§ 153 ZP),

-         opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou (§ 159 ods. 4 ZP),

-         požadovanú náhradu škody a obsah dohody na jej náhradu od zamestnanca ak presahuje 33,20 € (1 000 Sk),   (§ 191 ods. 4 ZP),

-         rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej náhrady pri pracovnom  úraze alebo chorobe z povolania (§ 198 ods. 2 ZP),

-         stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä, ak je ohrozená zamestnanosť (§ 237 ods. 2 písm. a/ ZP),

-         zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci a pracovného prostredia (§ 237 ods. 2 písm. b/ ZP),

       - rozhodnutia, ktoré môžu viesť k zásadným zmenám v organizácii práce alebo v 

         zmluvných podmienkach (§ 237 ods. 2 písm. c/ ZP ),

      - organizačné zmeny, za ktoré sa považujú obmedzenie alebo zastavenie činnosti 

      zamestnávateľa    alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy  zamestnávateľa (§ 237 ods. 2 písm. d/ ZP),

      - opatrenia na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia

         zamestnancov (§ 237 ods. 2 písm. e/ ZP);

 

d/ umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady (§ 237 ods.4 a§ 239 ZP),

       

e/ poskytnúť pracovné voľno (§ 136 ZP) s náhradou mzdy funkcionárom výboru odborovej    organizácie a funkcionárom odborovej organizácie, ktorí sú zvolení do orgánov Rady odborovej  organizácie a do orgánov Odborového zväzu pracovníkov  školstva a vedy na Slovensku na   zabezpečenie činnosti organizácie v nevyhnutnom  v rozsahu, najmenej však:

    - predseda výboru ZO 5 dní v roku,

    - členovia vyšších odborových orgánov 5 dní v roku,

    - členovia orgánov OZ PŠaV na Slovensku 10 dní v roku

 

f/ poskytnúť pracovné voľno s náhradou mzdy funkcionárom výboru odborovej organizácie     a funkcionárom odborovej organizácie, ktorí sú zvolení do orgánov Rady odborovej     organizácie a do orgánov Odborového zväzu pracovníkov  školstva a vedy na Slovensku na     školenie v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, na účasť v rekondičných pobytoch, na účasť zástupcov zamestnancov na vzdelávaní (§ 138 ZP) a na odborné školenia v nevyhnutnom rozsahu, najmenej však:

    - predseda výboru ZO 7 dní v roku,

    - členovia vyšších odborových orgánov 2 dni v roku,

    - členovia orgánov OZ PŠaV na Slovensku 2 dni v roku.


Príloha č. 3    

Tvorba fondu, výška fondu, použitiefondua podmienky  a  poskytovania príspevkov z fondu   zamestnancom a odborovej organizácii

 

 

Čl. 1

Všeobecné ustanovenia

 

 

/1/     V tejto prílohe sa  upravuje podrobnejšie tvorba, použitie, podmienky čerpania, rozpočet a  hospodárenie s prostriedkami sociálneho fondu v zmysle zákona č.152/1994 (ďalej len "SF") v znení neskorších predpisov u zamestnávateľa.

       Príspevok zo SF sa poskytuje odborovej organizácii na kolektívne vyjednávanie, zamestnancom a ich  rodinným príslušníkom a bývalým zamestnancom, ktorých zamestnávateľ alebo jeho právny predchodca  zamestnával ku dňu odchodu do dôchodku. Odborová organizácia aktívne spolupracuje so zamestnávateľom na tvorbe rozpočtu a použití SF.

/2/   V priebehu roka sa môže rozpočet SF v jednotlivých položkách upravovať podľa potrieb zamestnancov po odsúhlasení zamestnávateľom a  Odborovou organizáciou.

/3/   Finančné prostriedky SF prechádzajú do nasledujúceho obdobia.

/4/   Prostriedky SF sa vedú na samostatnom účte zamestnávateľa č. ú. 7000393256/8180.  Prevod finančných prostriedkov sa uskutoční do päť dní po dni dohodnutom na výplatu platu.  Zúčtovanie prostriedkov fondu za kalendárny rok  vykoná zamestnávateľ najneskôr  31. januára nasledujúceho roka. V prípade zrušeniaorganizácie bez právneho nástupcu, vzniknuté nároky na plnenia z fondu sa uspokojujú ako nároky z pracovného pomeru.

/5/   Príspevok z fondu na úhradu nákladov  odborovej organizácie pri realizácií kolektívneho vyjednávania je 0,05 % so súhrn hrubých  platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

/6/   Zamestnávateľ je povinný odsúhlasiť všetky výdavky zo SF s odborovou organizáciou.

/7/   Za dodržiavanie pravidiel o hospodárení so SF je zodpovedný poverený zamestnanec zamestnávateľa  Dana Szelleová.

 

Čl. 2

Rozpočet sociálneho fondu

 

 

1/ Predpokladaný príjem sociálneho fondu na rok 2024

a/ povinný prídel vo výške 1,05 %                                                                        5 800,00

b/ zostatok SF z predchádzajúcich rokov                                                               2 518,34

Spolu:                8 318,34

2/ Výdavky zo sociálneho fondu na rok 2024

a/ stravovanie                                                                                             2 700,00

b/ dary -  príspevok pri jubileu                                                                     200,00 €

     c/ kultúrna, spoločenská a športová činnosť                                                   300,00 €

e/ exkurzia, regenerácia prac. sily – WELLNESS                                      3 000,00

        Spolu:                  6 200,00 €

Čl. 3

Použitie a čerpanie sociálneho fondu

 

Článok I.     Úhrada výdavkov na dopravu do zamestnania a späť

 

1/    Zamestnávateľ poskytne príspevok na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť tým zamestnancom, ktorých funkčný plat nepresahuje 50 % priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v NH SR zistenej ŠÚ SR za kalendárny rok predchádzajúci dva roky kalendárnemu roku, za ktorý sa tvorí fond.

 

2/    Výdavky vynaložené na dopravu do zamestnania a späť je zamestnanec povinný preukazovať mesačne resp. kvartálne a zamestnávateľ je povinný sledovať funkčný plat zamestnanca uplatňujúceho príspevok na dopravu do zamestnania a späť.

Zamestnávateľ vedie evidenciu o výške poskytnutého príspevku, ako aj evidenciu dokladov preukazujúcich výšku výdavkov vynaložených na dopravu do zamestnania a späť max. do výšky 25 €.

 

Článok II.        Príspevok  SF na stravovanie

 

1/    Z prostriedkov SF sa poskytne zamestnancom príspevok na jedno jedlo v sume 0,50 €.   

       Poskytovanie príspevku na stravovanie  sa bude riadiť smernicou o stravovaní platnou

       od 1. 1. 2023.

2/   Príspevok na stravovanie sa bude vyplácať podľa novely ZP od1.10.2023, vypočíta sa ako 55% z minimálnej hodnoty stravného lístka =3,22 €.Tento príspevok bude vyplácaný v čase, keď nebude v prevádzke školská jedáleň, prípadne pri poskytnutí stravy v náhradnom zariadení.

3/    Príspevky sú oslobodené od dane a odvodov, sú čistým príjmom zamestnanca.

 

Článok III.      Sociálna výpomoc nenávratná

 

Pri úmrtí rodinného príslušníka (manžel, manželka, deti, - ak sa sústavne pripravujú na budúce povolanie do skončenia veku 25 rokov, ďalej deti, ktoré sú telesne, zmyslovo alebo mentálne postihnuté, druh, družka ak žijú v spoločnej domácnosti) do sumy  70,00  €.

 

Kultúrne a športové podujatia

Zo sociálneho fondu sa poskytne príspevok  na účasť na kultúrnych a športových podujatiach. Ide priamo o vstupenky na kultúrne programy (napr. kino, koncert, divadlo)  a športové podujatia (napr. tenis, hokej) max. 15,00 €  v kal. roku.

 

Ďalšia starostlivosť o zamestnancov

       V rámci starostlivosti o zamestnancov sa poskytne príspevok  na rekreácie a služby, ktoré využívajú na regeneráciu pracovnej sily:

·        na individuálne rekreačné pobyty na základe vopred podanej písomnej žiadosti adresovanej ZO OZ 1- krát za 3 kalendárne roky vo výške 40,00 € pre zamestnancov, ktorí odpracovali najmenej päť rokov,

·        príspevok na individuálne využitie služieb (fitnes centra, sauna, plaváreň, masáže, kozmetika, kaderník) max. 15,00 €  v kal. roku,

·        príspevok pre zamestnanca a rodinného príslušníka pri športových a turistických podujatiach organizovaných zamestnávateľom,  vo výške 5 €, 1-krát  ročne,

 

Dary

·        Príspevok za bezplatné darcovstvo krvi v sume najviac 20,00 € 1 x ročne (za päť realizovaných odberov) a tiež za darcovstvo kostnej drene 1x ročne.

·        Zo sociálneho fondu sa poskytnú príspevky pri pracovných jubileách za :

20  odpracovaných rokov                         suma                            20 €

25   odpracovaných rokov              suma                           25 €

30    odpracovaných rokov             suma                                      30 €

35    odpracovaných rokov             suma                           35 €

40    odpracovaných rokov             suma                                      40 €

Pri novo nastúpených zamestnancoch platí podmienka ak zamestnanec odpracuje v organizácii 3 roky.

 

Článok IV.     Podmienky poskytovania príspevkov SF  zamestnancom školy

 

1/ Zamestnancom sa poskytne nefinančný príspevok zo SF  jeden krát ročne, ktorý je   

    zdaniteľným príjmom.

 

 

 

 

 

Tieto zásady sú súčasťou KZ a  nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2024, ich účinnosť  končí 31. 12. 2025.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................................                                 ........................................…….

 štatutárny zástupca zamestnávateľa                                      odborová organizácia      

 

 

Príloha č. 4

 

 

Pravidlá pre priznávanie osobných príplatkov

 

 

A:        Osobné príplatky pre pedagogických pracovníkov je možné priznať:

 

 • v pevne stanovenej výške podľa rozsahu pridelených mzdových prostriedkov za:

 

- funkciu predsedu predmetovej komisie,                                  

- funkciu výchovného poradcu,                                                                               

- funkciu koordinátora prevencie drogovej závislosti,

- funkciu správcu knižnice,                                             

- funkciu koordinátora projektov,                            

- funkciu koordinátora školského parlamentu,

- funkciu kultúrneho referenta školy,

- funkciu koordinátora nežiaducich javov

- funkciu koordinátora finančnej gramotnosti   

- funkciu digitálneho koordinátora   

 

 • v pohyblivej výške podľa nasledujúcich kritérií:

 

I.         Funkcia triedneho učiteľa

 

Nadštandardnú triednickú prácu možno triednym učiteľom zohľadniť na viac, pričom sa osobitne zohľadňuje ročník.

 

Za štandardné sa v práci triedneho učiteľa považuje:

 • záujem o prácu s triedou – veľmi dobrý prehľad o žiakoch, ich rodinnom zázemí a o ich problémoch a aktivitách,
 • schopnosť predchádzať problémom – včas ich identifikovať a robiť účinné kroky, aby k nim nedošlo,
 • schopnosť vzniknuté problémy včas a citlivo riešiť,
 • aktívne a pravidelné kontakty s rodičmi,
 • včasné informovanie vedenia školy o rysujúcich sa alebo vzniknutých problémoch a návrhy ich riešení,
 • vedenie triednej dokumentácie,
 • realizácia komisionálnych a opravných skúšok,
 • prehľad o učebni pridelenej triede, včasné upozorňovanie na poruchy a problémy,
 • záujem o estetický charakter učebne – schopnosť viesť žiakov k poriadku, čistote a zmyslu pre vkusný a príjemný vzhľad učebne,
 • mimoškolské triednické aktivity,
 • obsah, úroveň realizácie a triednických hodín,
 • zisťovanie celkovej klímy v triede /pohovory, dotazníky/,
 • schopnosť vytvárať a formovať súdržný žiacky kolektív,
 • ďalšie činnosti súvisiace s pracovnou náplňou a činnosti realizované na pokyn vedenia školy súvisiace s pracovnou zmluvou a pracovnou činnosťou.

 

Za nadštandardné sa v práci triedneho učiteľa považuje nadpriemerné až vynikajúce plnenie uvedených bodov štandardných činností a bezproblémový stav v triede.

 

II.        Kvalita práce na vyučovacích hodinách

 

V rámci tejto činnosti sa u učiteľa posudzujú tieto činnosti a schopnosti:

 

 • príprava na vyučovacie hodiny /premyslená koncepcia a obsah, schopnosť stanoviť výchovno-vzdelávacie ciele/,
 • úroveň písomnej prípravy u začínajúcich učiteľov,
 • nástup na vyučovacie hodiny /dochvíľnosť/,
 • organizácia vyučovacej hodiny,
 • kvalita preverovania žiackych vedomostí – zrozumiteľnosť položených otázok,
 • náročnosť,

·        spôsob skúšania /čas a efektívnosť/,

·        objektívnosť a spôsob hodnotenia a klasifikovania,

 • schopnosť motivovať žiakov pre dané učivo a schopnosť nadchnúť ich pre svoj predmet,
 • schopnosť aktualizovať učivo a využívať medzipredmetové vzťahy,
 • úroveň a spôsob preberania nového učiva,
 • schopnosť využívať inovatívne, nové aj netradičné formy, metódy a postupy,
 • schopnosť rozvíjať tvorivosť žiakov,
 • schopnosť zmysluplne a efektívne využívať učebné pomôcky, didaktickú techniku

            a moderné informačné technológie,

 • schopnosť zreteľne, prehľadne a jasne vysvetliť nové učivo,
 • schopnosť zaujať svojím výkladom,
 • dynamickosť a schopnosť spestriť preberanie učiva,
 • úroveň spätnej väzby,
 • cieľavedomosť, pestrosť, jasnosť a zreteľnosť otázok pri overovaní spätnej väzby,
 • schopnosť zdôrazňovať a oddeľovať podstatné časti učiva od menej podstatných,

·        schopnosť pracovať systematicky a schopnosť viesť žiakov k tomu, aby systematicky pracovali aj oni,

·        schopnosť interpretovať svoj vyučovací predmet ako systém, v ktorom platia isté súvislosti a zákonitosti a schopnosť učiť žiakov pochopiť tento systém a orientovať sa v ňom,

 • schopnosť vytvárať na vyučovacích hodinách príjemnú a nestresovú atmosféru,
 • spôsob komunikácie so žiakmi,
 • spôsob práce so žiakmi vyžadujúcimi individuálny prístup a vzdelávaných podľa IVVP /so zdravotným znevýhodnením/,
 • schopnosť zabezpečiť pracovnú disciplínu na vyučovacej hodine,
 • prirodzená autorita učiteľa,
 • schopnosť a ochota pripravovať testy a písomné previerky,
 • podiel na dodržiavaní Školského vzdelávacieho programu, UO a vzdelávacích štandárd.

 

 

III.       Pravidelná mimoškolská činnosť

 

Za takú je u učiteľa považované:

 

·        úspešnosť ním vedených žiakov v súťažiach v školskom roku,

·        schopnosť získať žiakov pre mimo triednu prácu,

·        pestrosť, originalita a prínos mimo vyučovacích aktivít organizovaných a vedených učiteľom,

·        pravidelnosť inej mimo vyučovacej práce so žiakmi.

 

IV.      Dodržiavanie pracovnej disciplíny

 

Keďže ide o povinnosti učiteľa, možno mu, okrem iných sankcií, odobrať osobný príplatok za nedôslednosť v oblastiach:

 

·        dodržiavanie pracovného poriadku,

·        úroveň vykonávania učiteľských služieb,

·        ochota a schopnosť plniť úlohy dané vedením školy a vedúcim MZ,

·        zápisy do triednych kníh,

·        zastupovanie neprítomných kolegov.

 

 

V.       Aktívny prístup k práci, zmysluplné návrhy a snahy o zlepšenie práce v škole

 

U učiteľov sa oceňuje, že aktívne pristupujú k dianiu v škole, že sa iniciatívne zapájajú do pracovných aktivít, že prichádzajú s podnetnými námetmi na zlepšenie práce, a to z hľadiska organizačného a materiálneho (sponzori, projekty, partneri a pod.)

 

 

VI.      Propagácia školy

 

 Pod touto činnosťou sa rozumie:

 

·                   zverejňovanie žiackych aktivít a aktivít školy v škole (nástenky, internet, školské

            periodiká) a mimo školy( masmédiá, rôzne podujatia),

·                   reprezentácia školy učiteľom (publikačná činnosť, kultúra, šport, lektorstvo a pod.).

 

VII.     Výrazne pozitívne črty charakterizujúce učiteľskú osobnosť

 

Za také sa považuje:

·                   pedagóg dlhodobo dosahuje výborné pracovné výsledky, o čom svedčia vedomosti     

            väčšiny jeho žiakov, úspešnosť jeho žiakov na prijímacích skúškach na ďalšie

            štúdium,

·        priaznivé ohlasy na prácu pedagóga od bývalých žiakov, od rodičov a od verejnosti vôbec,

·        hodnotenie práce učiteľa vedením školy na základe všetkých vyššie uvedených bodov,

·        pozitívne hodnotenie práce učiteľa zo strany kolegov (mnohí z nich sú rodičmi,   

            triednymi učiteľmi, bývalými žiakmi),

·        pozitívne hodnotenie práce pedagóga terajšími žiakmi.

 

 

 

B.                Osobné príplatky nepedagogických pracovníkov

 

 1. Obtiažnosť a zodpovednosť za práce, ktoré   nie sú priamo zohľadnené v pracovnom úväzku,
 2. Dlhodobo a kvalitne vykonávaná práca,
 3. Práca nad rámec dohodnutých podmienok,
 4. Iniciatívne a samostatné plnenie mimoriadnych úloh.
 5. Dorovnanie do minimálnej mzdy podľa platnej na kalendárny rok, sa bude dorovnávať osobným príplatkom.

 

Priznanie osobného príplatku, zvýšenie, zníženie resp. odňatie prislúcha vedeniu školy. Priznanie osobného príplatku bude riešené v závislosti od možností školy, vzhľadom na výšku mzdového fondu.

Dôvody odňatia osobného príplatku

 

a)  nedostatok disponibilných finančných prostriedkov určených na vyplácanie osobných príplatkov,

b)   dlhotrvajúca alebo častá práceneschopnosť,

c)   neplnenie  základných povinností vyplývajúcich z pracovného  poriadku,  pracovnej

      náplne, programu školy,

d)   nesplnenie kritérií pre priznanie osobného príplatku,

e)   bez udania dôvodu.

 

     Zmenu osobného príplatku navrhne a zdôvodní priamy nadriadený pracovník v zmysle organizačnej štruktúry písomným zdôvodnením.

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
08. 01. 2024  Kolektívna Zmluva 24-25353 kB [pdf]