Mechanik strojov a zariadení

IMG_9727
Študijný odbor 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

                                                                                                                                   DUAL Pro s firmou Continental Zvolen


Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov základnej školy

Charakteristika absolventa
Absolvent štvorročného študijného odboru 2413 K mechanik strojov a zariadení vie:


 • orientovať sa v schémach, pracovných návodoch, katalógoch a technickej dokumentácii a ich používaní v pracovných činnostiach, zobrazovať strojové súčiastky a jednoduché celky, čítať a zhotoviť technické výkresy podľa STN, s využitím IKT
 • navrhnúť a vypracovať technologické postupy pri opravách strojných zariadení
 • nastavovať a obsluhovať konvenčné obrábacie stroje a zariadenia
 • programovať a obsluhovať programovo riadené CNC stroje
 • pozná základné druhy materiálov a polotovarov používaných v strojárstve, ich technologické, mechanické vlastnosti
 • pozná základy technológií tepelného spracovania kovov
 • pozná základné technologické postupy ručného a strojného spracovania, strojného obrábania, tvárnenia, zlievania, zvárania, montáže a funkčných skúšok strojárskych polotovarov a výrobkov
 • pozná základné technologické postupy montáže, diagnostikovania, demontáže a opráv strojov, zariadení, mechanizmov a ich komponentov
 • pozná základy nekonvenčných technológií spracovania materiálov
 • vykonávať údržbu a opravy strojov a zariadení
 • diagnostikovať a odstraňovať poruchy na strojoch a zariadeniach

Ukončovanie štúdia

 • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
 • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list
 • Absolvent študijného odboru môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole


Info video: https://youtu.be/iprDpifHn_g

Priložené fotografie