Obrábač kovov

Obrábač CNC

Učebný odbor 2433 H OBRÁBAČ KOVOV

Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov základnej školy

Učebný odbor, v ktorom žiaci získajú základné zručnosti  v oblasti obrábania materiálov. Príprava žiakov sa uskutočňuje v učebniach teoretického vyučovania a v školských dielňach.  SOŠOaS Krupina má uzatvorenú dohodu so strojárenskou firmou WAY INDUSTRY a.s. Krupina  o spolupráci pri praktickej príprave žiakov, ktorá sa v priestoroch firmy realizuje v 2. a 3. ročníku.

Charakteristika odborného zamerania:

    Strojové trieskové obrábanie kovových a nekovových súčiastok na základe poznania vlastností obrábaných materiálov, rezných podmienok a geometrie nástroja. Nastavenie, obsluha a údržba základných druhov obrábacích strojov(sústruh, frézovačka, brúska, vŕtačka, vyvŕtavačka), kontrola a meranie obrobkov, ošetrovanie bežných pracovných nástrojov. Žiaci sa zoznámia aj s delením materiálov na strojových pílkach, strihaním, nitovaním, letovaním i zaobchádzať s meradlami.

Ukončovanie štúdia

  • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o záverečnej skúške a výučný list
  • Absolventi môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore strojárstvo a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou

 

Priložené fotografie