Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Podľa §49a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní. 

 Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

 Interné predpisy:

Smernica pre Strednú odbornú školu

Informácia o zadaní zákazky podľa §9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní

Formulár podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní

 

Plán verejného obstarávania

Súhrnná správa o jednoduchých zákazkách