Pekár

IMG_7933

Učebný odbor 2962 H PEKÁR


Dĺžka štúdia: 3 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov základnej školy

Charakteristika absolventa
Absolvent trojročného učebného odboru 2962 H PEKÁR vie:

 • pripraviť suroviny na výrobu podľa príslušnej normy,
 • posúdiť kvalitu surovín a uskladniť ich,
 • vyrobiť pekárske výrobky podľa receptúry,
 • pripraviť kvas a cestá, plnky,
 • tvarovať pekárske výrobky,
 • ozdobovať, piecť a chladiť výrobky,
 • uskladňovať, baliť a expedovať hotové výrobky,
 • obsluhovať príslušné stroje a zariadenia používané v pekárskej praxi a vykonávať základnú údržbu a nastavenie
 • vykonať vstupnú, medzioperačnú a výstupnú senzorickú kontrolu a hodnotenie kvality výrobkov,
 • kontrolovať jednotlivé stupne výrobného procesu,
 • uplatňovať nové trendy v pekárskej výrobe,
 • dodržiavať zásady správnej hygienickej praxe
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ukončovanie štúdia

 • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
 • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške
 • Absolventi môžu ďalej pokračovať v nadstavbovom štúdiu v študijnom odbore podnikanie v remeslách a službách a získať úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou