Potravinárska výroba 2-ročný učebný odbor

IMG_7950
2–ročný učebný odbor 2982 F potravinárska výroba

Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: denná

Charakteristika absolventa
Absolvent dvojročného učebného odboru 2982 F potravinárska výroba vie:

  • pripraviť a spracovať – tuhé cestá, slané a medové cestá
  • vytvárať a vykrajovať jednoduché ozdoby
  • baliť a expedovať hotové výrobky
  • obsluhovať cukrárske stroje a zariadenia
  • uplatňovať  hygienický a sanitačný poriadok na pracovisku
  • jednoduché technologické postupy – prepočty noriem, váženie surovín, miesenie ciest, vaľkanie, vykrajovanie, striekanie ciest, pečenie, plnenie polotovarov a dohotovenie výrobkov

Absolvent sa uplatní ako pomocná sila v cukrárskych výrobniach, reštauráciách, kaviarňach, vývarovniach, kuchyniach, obchodoch.

Ukončovanie štúdia:

  • Štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o záverečnej skúške 

2-ročný učebný odbor je určený žiakom, ktorí nedokončili základnú školu.
Štúdium je orientované na praktické vyučovanie – týždenne sú štyri dni praktického vyučovania a jeden deň teoretického vyučovania.