Strojárstvo

Nadstavbový študijný odbor2414 L STROJÁRSTVO    02 obrábanie materiálov

Dĺžka štúdia: 2 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov 3 -ročných učebných odborov

Charakteristika odboru:

     Študijný odbor strojárstvo prehlbuje a rozširuje vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali v príslušnom učebnom odbore. Príprava kladie dôraz na využívanie progresívnych technológií z celej oblasti strojárstva. Súčasne poskytuje aj vedomosti, ktoré sú potrebné k zvládnutiu založenia a úspešného prevádzkovania súkromného podniku alebo živnosti v podmienkach trhovej ekonomiky (administratívne, ekonomické, právne a manažérske otázky).

     Žiaci si prehlbujú vedomosti a zručnosti z progresívnych technológií obrábania materiálov s ohľadom na dosiahnutie potrebnej kvality podľa platných ISO noriem.


Ukončovanie štúdia

  • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o maturitnej skúške
  • Absolvent nadstavbového študijného odboru môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole

Nadstavbové štúdium  je určené pre absolventov nasledujúcich 3-ročných učebných odborov:

  • modelár,
  • nástrojár,
  • operátor strojárskej výroby,
  • puškár,
  • obrábač kovov.