Súčasný stav

Podľa súčasného školského zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní k 1. 9. 2008 zanikli Stredné odborné učilištia a boli zriadené Stredné odborné školy. Je výchovno-vzdelávacím zariadením Banskobystrického samosprávneho kraja.

Od 1. septembra 2014 sa mení názov a adresa školy na

Stredná odborná škola obchodu a služieb,
M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

V súčasnosti máme 190 žiakov ,12 tried a 27 odborných skupín. Škola pripravuje žiakov na svoje budúce povolanie podľa týchto školských vzdelávacích programov:

Učebné odbory:

Študijné odbory nadstavbového štúdia:

Študijné odbory:

Priložené fotografie