Obchodniari SOŠOaS začali podnikať

135-IMAG2211

V rámci predmetu aplikovaná ekonómia majú možnosť založiť si študentskú spoločnosť, ktorá simuluje akciovú spoločnosť. Predajom akcií získali základný kapitál na rozbehnutie podnikateľskej činnosti, zvolili si spomedzi seba manažment firmy, vypracovali stanovy, podnikateľský plán a po odhlasovaní predložených zámerov akcionármi začali podnikať.  Podľa záujmu si zvolili pracovné pozície a dostali šancu overiť si získané teoretické vedomosti v reálnej praxi. Svoju činnosť budú reálne vykonávať, propagovať marketingovými nástrojmi, verejnosti budú sprístupnené informácie aj na webovej stránke študentskej spoločnosti. Budú viesť účtové záznamy v podvojnom účtovníctve pomocou ekonomického programu Omega a v máji 2015 likvidačným valným zhromaždením ukončia svoju činnosť. Firmu účtovne zlikvidujú a akcionárom vyplatia dividendy. Program je atraktívny pre žiakov aj tým, že je prostredníctvom konzultanta vhodne prepojený s praxou. Spoluprácu prisľúbila ekonómka mesta Krupina pani Ing. Marta Murínová, ktorá svojimi radami z dlhoročných skúseností v pozícii ekonómky bude pre žiakov prínosom. 

Všetky  poznatky, zručnosti a  schopnosti, ktoré študenti získajú v danom programe im umožnia rozvíjať a podporovať kľúčové kompetencie, ktoré sú nevyhnutné pre ich úspešný vstup na trh práce a do života.


Mária Šumichrastová

učiteľka aplikovanej ekonómie

Priložené fotografie