Profil absolventa, učebný plán dopravná prevádzka

PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 3757 L DOPRAVNÁ PREVÁDZKA


Názov a adresa školy:   Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                          M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Názov školského vzdelávacieho programu:  Dopravná prevádzka
Kód a názov ŠVP:    37 Doprava, pošty a telekomunikácie
Kód a názov študijného odboru:   3757 L dopravná prevádzka
Stupeň vzdelania úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia:   2 roky
Forma štúdia:  denná

1 Charakteristika absolventa

Absolvent dvojročného nadstavbového študijného odboru 3757 L dopravná prevádzka po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania - ISCED 3A.
Absolvent študijného odboru 3757 L dopravná prevádzka na stredných odborných školách je kvalifikovaný pracovník so širokým profilom, ktorý je  po nástupnej praxi a zodpovedajúcej dobe zapracovania pripravený pre výkon podnikateľských, technicko-hospodárskych a technických funkcií a ekonomických funkcií, prípadne vysokokvalifikovaných robotníckych povolaní v oblasti dopravy a prepravy. Absolvent môže nájsť uplatnenie v dopravných službách a v zasielateľských organizáciách zaoberajúcich sa kontrolnou, riadiacou a rôznou komerčnou činnosťou najmä v cestnej doprave. Absolvent je pripravený vykonávať kvalifikovanú činnosť v oblasti mestskej a cestnej dopravy, zabezpečovacej a oznamovacej techniky v doprave.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získa absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou na príbuzné odbory,  logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté základné vedomosti, zručnosti a návyky pri riešení konkrétnych problémov,  schopný samostatnej práce i práce v tíme, sústavného samostatného sebavzdelávania s trvalým záujmom o sledovanie vývoja vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry, ovládajúci aj vybrané manuálne zručnosti. Je schopný využívať vedecky fundované metódy práce na zodpovedajúcej úrovni a cieľavedome, rozvážne a rozhodne jednať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami vlastenectva, humanizmu, etiky a demokracie. Absolvent získa také schopnosti a vedomosti a flexibilitu svojich schopností, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku a v rámci Európskej únie.
Vzdelávací program akcentuje všeobecné vzdelávanie a široko profilujúce odborné vzdelávanie a vytvára tak predpoklady pre celoživotné vzdelávanie a sebarealizáciu absolventov jednotlivých odborov.

2 Kompetencie absolventa

Absolvent študijného odboru 3757 L dopravná prevádzka po absolvovaní vzdelávacieho programu disponuje týmito kompetenciami:

2.1  Kľúčové kompetencie

Vzdelávanie v ŠVP v súlade s cieľmi stredného odborného vzdelávania na úrovni ISCED 3A smeruje k tomu, aby si žiaci vytvorili na tejto úrovni zodpovedajúce schopnosti a študijné predpoklady:

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

Absolvent má:
- vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,
- reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,
- podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,
- vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,
- aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,
- vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,
- štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),
- navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,
- osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,
- spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,
- orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,
- vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,
- vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,
- rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,
- ovládať operácie pri práci s počítačom,
- pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana, žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,
- pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,
- oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávanie, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

 
b) Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Absolvent má:
- významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,
- vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty,
- overovať a interpretovať získané údaje,
- rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a tvorivé myslenie,
- samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,
- predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,
- ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,
- samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,
- vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,
- určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,
- stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,
- plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly a seba regulácie,
- overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,
- mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí.

 
c) Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Absolvent má:

- zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,
- určovať podstatu problému, zvažovať rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,
- vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,
- poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi. 


d) Podnikateľské spôsobilosti

Absolvent má:

- orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,
- vyhodnocovať možnosti plánovania realizácie projektov,
- samostatne plánovať financie, základné prostriedky a nehnuteľnosti vzhľadom na potreby a ciele manažmentu podnikania,
- viesť systém jednoduchého účtovníctva a stratégiu odpisov,
- pochopiť najnovšie poznatky z teórie riadenia a organizácie,
- využívať marketingové nástroje,
- rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,
- vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov,
- využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,
- ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,
- rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,
- uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,
- poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy na povolanie,
- mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,
- chápať podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania.


e) Spôsobilosť využívať informačné technológie

Absolvent má:
- zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,
- ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,
- pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,
- vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,
- graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,
- komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie,
- evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,
- chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,
- posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

f) Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Absolvent má:

- uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,
- konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,
- poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,
- uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,
- poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,
- pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,
- chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,
- uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenie,
- chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,
- konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,
- uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciou k identite druhých,
- zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,
- uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte,
- podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať k ním vytvorený pozitívny vzťah.

2.2 Všeobecné kompetencie

Absolvent má:
- vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,
- ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,
- získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,
- pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,
- chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,
- vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,
- pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane kultúrnych hodnôt,
- v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorenia slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,
-  používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach primerane s komunikatívnym zámerom,
- v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov,
- v rámci výučby dvoch cudzích jazykov porozumieť a súvisle sa vyjadrovať a komunikovať v prvom cudzom jazyku v rozsahu maturitných tém,
- porozumieť základným jazykovým spôsobilostiam druhého cudzieho jazyka,
- poznať historické súvislosti z dejín slovenského národa v spojitosti s ostatnými európskymi krajinami,
- poznať historicky významné osobnosti slovenského národa,
- chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,
- komunikovať v cudzom jazyku v rámci základných tém, schopnosť vymieňať si informácie v cudzom jazyku
- zvoliť si adekvátnu stratégiu pri komunikácii a zrozumiteľne vyjadrovať myšlienky v cudzom jazyku
- mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,
- uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,
- chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),
- v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu
- rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky,
- vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesijných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,
- osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,
- cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,
- rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,
- rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,
- vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,
- aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),
- poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,
-  vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,
- vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,
- prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,
- uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,
- ovládať a dodržiavať zásady prvej pomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany životného prostredia
- osvojiť si zásady správnej výživy a životného štýlu.

2.3 Odborné kompetencie

a) Požadované vedomosti

Absolvent má:

- poznať základné ekonomické pojmy a vzťahy,
- poznať náležitosti potrebné na založenie a prevádzkovanie  firmy a má vedomosti z oblasti občianskeho, obchodného, daňového práva a z oblasti marketingu a manažmentu,
- poznať zásady vedenia dokladov prvotnej evidencie, jednoduché kalkulácie nákladov a rozpočty a na základe výsledkov prijímať závery,
- poznať organizačnú štruktúru podnikov v oblasti dopravy,
- dokázať posúdiť a zhodnotiť kvalitu a množstvo vykonanej práce, uplatňovať základné ekonomické princípy šetrenia a hospodárenia s majetkom, surovinami, strojmi, zariadeniami a energiami,
- ovládať klávesnicu počítača, vedomosti o obsahovej náplni a štylizácii obchodných listov,
- poznať základné právne normy a predpisy potrebné pre činnosť medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy,
- poznať odbornú terminológiu pre oblasť dopravy,
- poznať technologické postupy v oblasti dopravy, s využitím mechanizačných prostriedkov a výpočtovej techniky,
- ovládať problematiku dopravnej a prepravnej sústavy a dopravnej geografie štátov Európy a vybraných štátov sveta,
- poznať základy a zásady dopravnej politiky pre činnosť medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy,
- vedomosti z oblasti teórie práva, správneho konania, trestného konania, medzinárodného práva so zameraním na zahraničný obchod a colnú problematiku v doprave,
- poznať členenie konštrukčných častí príslušných dopravných prostriedkov, vrátane podmienok ich bezpečného prevádzkovania a základov údržby,
- poznať druhy, vlastnosti a možnosti využitia mechanizačných zariadení v doprave,
- ovládať spôsoby prepravy cestujúcich, batožín a nákladu vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave,
- poznať cestovné poriadky a ich tvorbu,
- ovládať podmienky a príslušné predpisy v oblasti zvláštnych druhov prepráv,
- poznať jednotlivé druhy vozidiel, ich vlastnosti podľa konštrukcie a vhodnosť ich použitia na jednotlivé prepravné činnosti podľa druhu a množstva nákladu,
- ovládať zásady riadenia kolektívu zamestnancov pri práci na opravách a údržbe dopravných prostriedkov, nachádzať spôsoby zvyšovania produktivity práce,
- poznať spôsoby odmeňovania zamestnancov,
- vedieť vykonávať práce a činnosti v cestnej a mestskej doprave spojené najmä s organizáciou, riadením a zabezpečovaním cestnej a mestskej dopravy,
- poznať základy komunikácie so zákazníkmi a podstatu interpersonálnych vzťahov,
- poznať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, tvorby a ochrany životného prostredia.

a) Požadované zručnosti

Absolvent vie: 

- aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti,
- organizovať a riadiť činnosť na pracovisku,
- ovládať predpisy o cestnej premávke,
- poznať formy vykonávania kvalifikačných skúšok zamestnancov v doprave
- úspešne a pohotovo riešiť pracovné situácie a stanovené úlohy,
- obsluhovať moderné palubné počítačové systémy,
- uplatniť zásady bezpečnej a hospodárnej jazdy s motorovými vozidlami v rôznych podmienkach,
- orientovať sa v rôznych situáciách cestnej premávky, tak aby bola dodržaná bezpečná preprava osôb a nákladu,
- aplikovať zásady údržby a spôsoby odstraňovania porúch vozidla,
- spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť potrebné informácie na podnikateľské činnosti s využitím informačných a  komunikačných technológií,
- komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty a pracovať s webovými stránkami,
- vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele,  vystavovať  a likvidovať potrebné doklady prvotnej evidencie,
- aplikovať vybrané matematické, fyzikálne a chemické postupy pri riešení technických problémov a riešení úloh v hospodárskej praxi,
- používať cudzí jazyk k získaniu informácií z rôznych zdrojov,
- vyhotovovať na počítači podnikové písomnosti vecne, jazykovo a formálne správne,
- písať hmatovou metódou, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomnosti,
- správne sa orientovať v prevádzkových predpisoch a pomôckach,
- operatívne reagovať na zmeny v legislatíve v cestnej doprave, hlavne čo sa týka bezpečnosti práce s vozidlami (zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, STN, EN, ISO)
- vykonávať technologické postupy, vyhotovovať a viesť príslušné prevádzkové doklady,
- uplatniť a použiť diagnostické metódy, metódy  opráv a údržby dopravných prostriedkov, ovládať meracie prístroje a novodobú testovaciu techniku,
- urobiť úpravu, skvalitniť pracovisko a udržiavať čistotu a poriadok na pracovisku,
- dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce a ochrany životného prostredia.

a) Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti  
                                  
Absolvent sa vyznačuje:

- dôslednosťou a zodpovednosťou pri riešení pracovných povinností,
- samostatnosťou pri práci, samostatným riešením bežných úloh, 
- manuálnou zručnosťou v činnostiach odboru dopravy,
- kreatívnym myslením,
- schopnosťou integrácie a adaptability
- organizačnými a komunikatívnymi vlastnosťami,
- prispôsobivosťou v nových pracovných podmienkach,
- vhodným sociálnym správaním a prejavmi,
- kladie dôraz na čestnosť, zodpovednosť a etiku správania sa voči zákazníkom a svojim spolupracovníkom,
- sebadisciplínou a mobilitou,
- potrebnou dávkou sebadôvery a pozitívnym prístupom k povinnostiam,
- je dôsledný a zachováva diskrétnosť v pracovných vzťahoch,
- poskytnúť prvú pomoc pri úraze.

 

Učebný plán

 3757 L Dopravná prevádzka

  

Cieľové zložky vzdelávania

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe podľa ŠVP

Celkový počet hodín za štúdium

Všeobecné vzdelávanie

29

928

Odborné vzdelávanie

20

640

Disponibilné hodiny

17

544

CELKOM

66

2112

 

 Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí, vyučovacie predmety

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku

Celkový počet hodín za štúdium

1.

2.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

16

15

31

992

Jazyk a komunikácia

9

9

18

576

·         slovenský jazyk a literatúra

3

3

6

 

·         anglický / nemecký jazyk

3

3

6

 

·         ruský jazyk

3

3

6

 

Človek, hodnoty a spoločnosť

1

1

2

64

·         dejepis

1

1

2

 

Človek a príroda

1/1d

-

2

64

·         fyzika

1/1d

-

2

 

Matematika a práca s informáciami

3

3/1d

7

224

·         matematika

2

-

2

4

 

·         informatika

1

1/1d

3

 

Zdravie a pohyb

1

1

2

64

·         telesná a športová výchova

1

1

2

 

Odborné vzdelávanie

17

18

35

1120

Teoretické vzdelávanie

6/7d

6/6d

25

800

·         ekonomika a podnikanie

-

0/2d

2

 

·         dopravná geografia

0/1d

-

1

 

·         cestná a mestská doprava

3

3

6

 

·         prevádzka cestnej a mestskej dopravy

2/3d

2/1d

8

 

·         podnikanie v doprave

1/1d

1

3

 

·         zasielateľstvo

0/1d

0/1d

2

 

·         manažment

-

0/2d

2

 

·         technika administratívy

0/1d

-

1

 

Praktická príprava

4

4/2d

10

320

·         odborná prax

4

4/2d

10

 

SPOLU

33

33

66

2112

 

 

Poznámka:

zápis napr. 1/1d znamená:

        1 = jedna hodina týždenne na vyučovanie daného vyučovacieho predmetu z minimálneho predpísaného počtu vyučovacích hodín podľa ŠVP,

        1d = jedna hodina týždenne na vyučovanie daného vyučovacieho predmetu z disponibilných hodín,

        teda celkovo 2 hodiny týždenne na vyučovanie daného vyučovacieho predmetu.