Plán organizačného zabezpečenia maturitnej skúšky

Plán organizačného zabezpečenia maturitnej skúšky

I. Úvodné informácie

Maturitná skúška sa organizuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z.o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Skladba predmetov MS v SOŠOaS:

 • a) slovenský jazyk a literatúra
 • b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk
 • c) teoretická časť odbornej zložky
 • d) praktická časť odbornej zložky

Formy maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov (vyhl. 318/2008)
II. Termíny maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti zo SJL:12. marec 2024

Externá časť a písomná forma internej časti z CUJ:13. marec 2024

Externá časť MAT: 14. marec 2024

 Praktická časť odbornej zložky: 22 - 24. apríl 2024

Ústne maturitné skúšky:20. - 24. máj 2024

 

 III. Základné údaje o končiacich triedach: 

Študijný odbor: 4553 K podnikateľ pre rozvoj vidieka

Triedny učiteľ: Ing. Mária Šumichrastová

Trieda:  IV.P                                                           Počet žiakov:  7

P.č.   Meno a priezviskoMaturitný predmet
_______________________________________________________
1.       Martin Baláž                SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
2.       Vanesa Hudecová       SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
3.       Veronika Klapalová     SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
4.       David Petráš                 SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
5.       Mária Spodniaková     SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
6.       Daniela Szabová          SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
7.       Nikolas Šandor            SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ


Študijný odbor: 2413 K mechanik strojov a zariadení

Triedny učiteľ: Ing. Mária Šumichrastová

  Trieda:  IV.M                                                           Počet žiakov:  17

  P.č.   Meno a priezviskoMaturitný predmet
  _______________________________________________________
  1.       Filip Benko                   SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  2.       René Berky                  SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  3.       Milan Dunko                SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  4.       Roman Košecký           SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  5.       Dávid Kováč                 SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  6.       Patrik Kováč                 SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  7.       Dominik Kyseľ              SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ, MAT - dobrovoľná
  8.       Eliot Charles Maggs     SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  9.       Rastislav Machovič      SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  10.     Ľubomír Nalevanko    SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  11.     Viktor Selecký               SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  12.     Richard Siebenštich     SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  13.     Miroslav Slota               SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  14.     Šimon Šimko                 SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  15.     Patrik Šušovica              SJL, ANJ B2, PČOZ, TČOZ
  16.     Ján Vyletel                      SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  17.     Milan Vyletel                  SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ 


  Študijný odbor: 6403 L Podnikanie v remeslách a službách

  Triedny učiteľ: Ing. Eva Sopková

  Trieda:  II.N                                                           Počet žiakov:  3

  P.č.   Meno a priezviskoMaturitný predmet
  _______________________________________________________
  1.       Sebastián Husák            SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ
  2.       Adam Kováč                   SJL, ANJ B2, PČOZ, TČOZ
  3.       Martina Valocková        SJL, ANJ B1, PČOZ, TČOZ