Plán organizačného zabezpečenia maturitnej skúšky

Plán organizačného zabezpečenia maturitnej skúšky

I. Úvodné informácie

Maturitná skúška sa organizuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z.o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Skladba predmetov MS v SOŠOaS:

  • a) slovenský jazyk a literatúra
  • b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk
  • c) teoretická časť odbornej zložky
  • d) praktická časť odbornej zložky

Formy maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov (vyhl. 318/2008)


 

 

P. č.

Predmet

Úroveň

Časť

Externá

Interná a jej formy

Písomná

Ústna

príprava

odpoveď

1

Anglický jazyk

B1

100´

60´

20´

20´

2

Nemecký jazyk

B1

100´

60´

20´

20´

3

Ruský jazyk

B1

100´

60´

20´

20´

4

Slovenský jazyk a literatúra

-

100´

150´

20´

20´

5

Teoretická časť odbornej zložky

-

-

-

30´

30´

6

Praktická časť odbornej zložky

-

-

max. 24 hodín ( príprava a výkon)

 

II. Termíny maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti zo SJL:17. marec 2020

Externá časť a písomná forma internej časti z CUJ:18. marec 2020

 

Praktická časť odbornej zložky: 4. máj 2020

Ústne maturitné skúšky:25. - 27. máj 2020

 

 III. Základné údaje o končiacich triedach: 

  

Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

Triedny učiteľ: Ing. Mária Šumichrastová

Trieda:  IV.O                                                          Počet žiakov: 7

P.č.Meno a priezviskoMaturitný predmet
1


      

      

Študijný odbor: 2413 K mechanik strojov a zariadení

Triedny učiteľ: Ing. Mária Šumichrastová

Trieda:  IV.M                                                           Počet žiakov:  5

P.č.Meno a priezviskoMaturitný predmet
1


 


Študijný odbor: 6403 L Podnikanie v remeslách a službách

Triedny učiteľ: Mgr. Marek Janek

Trieda:  II.N                                                           Počet žiakov:  11

P.č.Meno a priezviskoMaturitný predmet
1


Logo BBSK