Plán organizačného zabezpečenia maturitnej skúšky

Plán organizačného zabezpečenia maturitnej skúšky

I. Úvodné informácie

Maturitná skúška sa organizuje v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318/2008 Z. z.o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Skladba predmetov MS v SOŠOaS:

  • a) slovenský jazyk a literatúra
  • b) povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk
  • c) teoretická časť odbornej zložky
  • d) praktická časť odbornej zložky

Formy maturitnej skúšky z jednotlivých predmetov (vyhl. 318/2008)


 

 

P. č.

Predmet

Úroveň

Časť

Externá

Interná a jej formy

Písomná

Ústna

príprava

odpoveď

1

Anglický jazyk

B1

100´

60´

20´

20´

2

Nemecký jazyk

B1

100´

60´

20´

20´

3

Ruský jazyk

B1

100´

60´

20´

20´

4

Slovenský jazyk a literatúra

-

100´

150´

20´

20´

5

Teoretická časť odbornej zložky

-

-

-

30´

30´

6

Praktická časť odbornej zložky

-

-

max. 24 hodín ( príprava a výkon)

 

II. Termíny maturitnej skúšky

Externá časť a písomná forma internej časti zo SJL:12. marec 2019

Externá časť a písomná forma internej časti z CUJ:13. marec 2019

 

Praktická časť odbornej zložky: 10. a 13. máj 2019

Ústne maturitné skúšky:27. - 29. máj 2019

 

 III. Základné údaje o končiacich triedach: 

  

 Študijný odbor: 6317 M obchodná akadémia

Triedny učiteľ: Ing. Walter Pokorný

Trieda:  IV.O                                                          Počet žiakov: 8

P.č.Meno a priezviskoMaturitný predmet
1Kamila FajferováSJLRUJB1PČOZTČOZ
2Kristína GolianováSJLANJB1PČOZTČOZ
3Jana HejtmaníkováSJLANJB1PČOZTČOZ
4Monika KockováSJLANJB1PČOZTČOZ
5Mária KohútováSJLANJB1PČOZTČOZ
6Marcel MajerskýSJLANJB1PČOZTČOZ
7Viktória MandúchováSJLANJB1PČOZTČOZ
8Viliam SmutnýSJLRUJB1PČOZTČOZ


      

      

 Študijný odbor: 2413 K mechanik strojov a zariadení

Triedny učiteľ: Ing. Walter Pokorný

Trieda:  IV.M                                                           Počet žiakov:  8

P.č.Meno a priezviskoMaturitný predmet
1Ján AntalSJLANJB1PČOZTČOZ
2Jaroslav GálusSJLANJB1PČOZTČOZ
3Ľubomír JombíkSJLANJB1PČOZTČOZ
4Michal KnoškaSJLANJB1PČOZTČOZ
5Radoslav KockaSJLANJB1PČOZTČOZ
6Milan MonišSJLANJB1PČOZTČOZ
7Matúš OstrihoňSJLANJB1PČOZTČOZ
8Ján VodnákSJLANJB1PČOZTČOZ