Plánované termíny porád a skúšok

Plánované termíny porád a skúšok v školskom roku 2020/2021

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASADNUTÍ PEDAGOGICKEJ RADY:

28. august 2020 (piatok) - organizačné zabezpečenie školského roka, plán práce školy, menovanie triednych učiteľov, vedúcich a členov poradných orgánov, koordinátorov

8. október 2020 (štvrtok) - prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020                                                                         

19. november 2020 (štvrtok) - hodnotiaca porada za I. štvrťrok, náborová činnosť na ZŠ

26. január 2021 (utorok) - klasifikačná porada za I. polrok, organizácia maturitných  skúšok

15. apríl 2021 (štvrtok) - hodnotiaca porada za III. štvrťrok, organizácia prijímacieho konania a záverečných skúšok

13. máj 2021 (štvrtok) - klasifikačná porada za II. polrok pre maturitné ročníky

7. jún 2021 (pondelok) - klasifikačná porada za II. polrok pre končiace ročníky učebných odborov

23. jún 2020 (streda) -   klasifikačná porada za II. polrok pre ostatné ročníky

1. júl 2021  (štvrtok)  - pedagogická porada - vyhodnotenie školského roka

 

TERMÍNY MATURITNEJ A ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

 

Maturitná skúška

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách termín externej časti maturitnej skúšky i písomnej formy internej maturitnej skúšky určuje ministerstvo školstva SR a termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy, určuje na návrh riaditeľa príslušný školský úrad.

 

Riadny termínexternej častimaturitnej skúšky apísomnej formy internej častimaturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa        16. marca 2021 (utorok),

b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa                                                   17. marca 2021 (streda),

c) matematika dňa                                                                                                        18. marca 2021 (štvrtok),

 

Praktická časť odbornej zložky - PČOZ

praktická časť odb. zložky                      IV.O, IV.M, II.N                                    3. 5. 2021        

 

Ústna forma internej časti - UFIČ

slovenský jazyk a literatúra – SJL          IV.O, IV.M, II.N                                            24., 25., 26. 5. 2021

anglický jazyk - AJ                                    IV.O, IV.M, II.N                                            24., 25., 26. 5. 2021

nemecký jazyk - NJ                                  IV.O, IV.M, II.N                                            24., 25., 26. 5. 2021

ruský jazyk - RJ                                         IV.O, IV.M, II.N                                            24., 25., 26. 5. 2021

teoretická časť odb. zložky - TČOZ       IV.O, IV.M, II.N                                            24., 25., 26. 5. 2021

 

Záverečná skúška

Trieda:    III.A, III.C, IV.K, II.E, II.F

Klasifikačná pedagogická porada :       7. 6. 2021       

Písomná časť ZS:                                     14. 6. 2021

Praktická časť ZS:                                    15. 6. - 16. 6. 2021

Ústna časť ZS:                                          17. 6. 2021