Plánované termíny porád a skúšok

Plánované termíny porád a skúšok v školskom roku 2023/2024

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASADNUTÍ PEDAGOGICKEJ RADY:

25. august 2023 (piatok) - organizačné zabezpečenie školského roka, plán práce školy, menovanie triednych učiteľov, vedúcich a členov poradných orgánov, koordinátorov

10. október 2023 (utorok) - prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023                                                                          

22. november 2023 (streda) - hodnotiaca porada za I. štvrťrok, náborová činnosť na ZŠ

29. január 2024 (pondelok) - klasifikačná porada za I. polrok, organizácia maturitných  skúšok

16. apríl 2024 (utorok) - hodnotiaca porada za III. štvrťrok, organizácia prijímacieho konania a záverečných skúšok

9. máj 2024 (štvrtok) - klasifikačná porada za II. polrok pre maturitné ročníky

6. jún 2024 (štvrtok) - klasifikačná porada za II. polrok pre končiace ročníky učebných odborov

24. jún 2024 (pondelok) -   klasifikačná porada za II. polrok pre ostatné ročníky

1. júl 2024 (pondelok)  - pedagogická porada - vyhodnotenie školského roka

 

TERMÍNY MATURITNEJ A ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

 

Maturitná skúška

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách termín externej časti maturitnej skúšky i písomnej formy internej maturitnej skúšky určuje ministerstvo školstva SR a termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy, určuje na návrh riaditeľa príslušný OŠ OÚ.

 

Riadny termínexternej častimaturitnej skúšky apísomnej formy internej častimaturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra dňa                                                                               12. marec  2024 (utorok),

b )anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa                                                     13. marec  2024 (streda),

c) matematika dňa                                                                                                          14. marec  2024 (štvrtok),

 

Praktická časť odbornej zložky - PČOZ

praktická časť odb. zložky                     IV.P, IV.M                                             22, 23, 24. apríl 2024         

 

Ústna forma internej časti - UFIČ

slovenský jazyk a literatúra – SJL       IV.P, IV.M                                           20., 21., 22., 23., 24. máj 2024

anglický jazyk - AJ                                 IV.O, IV.M                                           20., 21., 22., 23., 24. máj 2024

teoretická časť odb. zložky - TČOZ    IV.P, IV.M                                            20., 21., 22., 23., 24. máj 2024

 

Záverečná skúška

Trieda:    III.A, III.L,  II.E, II.F

Klasifikačná pedagogická porada :         6. jún 2024      

Praktická časť ZS:                                      13., 14. jún 2024

Ústna časť ZS:                                            17. jún 2024