Plánované termíny porád a skúšok

Plánované termíny porád a skúšok v školskom roku 2021/2022

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASADNUTÍ PEDAGOGICKEJ RADY:

30. august 2021(pondelok) - organizačné zabezpečenie školského roka, plán práce školy, menovanie triednych učiteľov, vedúcich a členov poradných orgánov, koordinátorov

7. október 2021(štvrtok) - prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021                                                                         

18. november 2021(štvrtok) - hodnotiaca porada za I. štvrťrok, náborová činnosť na ZŠ

25. január 2022(utorok) - klasifikačná porada za I. polrok, organizácia maturitných  skúšok

13. apríl 2022(streda) - hodnotiaca porada za III. štvrťrok, organizácia prijímacieho konania a záverečných skúšok

12. máj 2022(štvrtok) - klasifikačná porada za II. polrok pre maturitné ročníky

6. jún 2022(pondelok) - klasifikačná porada za II. polrok pre končiace ročníky učebných odborov

22. jún 2022(streda) -   klasifikačná porada za II. polrok pre ostatné ročníky

1. júl 2022(piatok)  - pedagogická porada - vyhodnotenie školského roka

 

TERMÍNY MATURITNEJ A ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

 

Maturitná skúška

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách termín externej časti maturitnej skúšky i písomnej formy internej maturitnej skúšky určuje ministerstvo školstva SR a termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy, určuje na návrh riaditeľa príslušný OŠ OÚ.

 

Riadny termínexternej častimaturitnej skúšky apísomnej formy internej častimaturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra dňa                                                                                   15. marca 2022 (utorok),

b )anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa                                                     16. marca 2022 (streda),

c) matematika dňa                                                                                                                  17. marca 2022 (štvrtok),

 

Praktická časť odbornej zložky - PČOZ

praktická časť odb. zložky                     IV.O, IV.M                                             2. 5. 2022        

 

Ústna forma internej časti - UFIČ

slovenský jazyk a literatúra – SJL       IV.O, IV.M                                             23., 24., 25. 5. 2022

anglický jazyk - AJ                                     IV.O, IV.M                                             23., 24., 25. 5. 2022

nemecký jazyk - NJ                                  IV.O, IV.M                                             23., 24., 25. 5. 2022

ruský jazyk - RJ                                          IV.O, IV.M                                             23., 24., 25. 5. 2022

teoretická časť odb. zložky - TČOZ     IV.O, IV.M                                             23., 24., 25. 5. 2022

 

Záverečná skúška

Trieda:    III.A, II.E, II.F

Klasifikačná pedagogická porada :     6. 6. 2022       

Písomná časť ZS:                                       13. 6. 2022

Praktická časť ZS:                                      14. 6. - 15. 6. 2022

Ústna časť ZS:                                            16. 6. 2022

Logo BBSK