Plánované termíny porád a skúšok 2018/2019

Plánované termíny porád a skúšok v školskom roku 2018/2019

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASADNUTÍ PEDAGOGICKEJ RADY:

27. august 2018- organizačné zabezpečenie školského roka, plán práce školy, menovanie triednych učiteľov, vedúcich a členov poradných orgánov, koordinátorov

9. október 2018- prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017 / 2018                                                                         

20. november 2018- hodnotiaca porada za I. štvrťrok, náborová činnosť na ZŠ

28. január 2019- klasifikačná porada za I. polrok, organizácia maturitných skúšok

18. apríl 2019- hodnotiaca porada za III. štvrťrok, organizácia prijímacieho konania a záverečných skúšok

16. máj 2019- klasifikačná porada za II. polrok pre maturitné ročníky

5. jún 2019- klasifikačná porada za II. polrok pre končiace ročníky učebných odborov

24. jún 2019-  klasifikačná porada za II. polrok pre ostatné ročníky

2. júl 2019- pedagogická porada - vyhodnotenie školského roka

 

TERMÍNY MATURITNEJ A ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

 

Maturitná skúška

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách termín externej časti maturitnej skúšky i písomnej formy internej maturitnej skúšky určuje ministerstvo školstva SR a termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy, určuje na návrh riaditeľa príslušný školský úrad.

 

Riadny termínexternej častimaturitnej skúšky apísomnej formy internej častimaturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa    12. marca 2019 (utorok),

b )anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa                                                   13. marca 2019 (streda),

c) matematika dňa                                                                                                                14. marca 2019 (štvrtok),

 

Praktická časť odbornej zložky - PČOZ

praktická časť odb. zložky                   II.N, IV.O, IV.M                                 8. 4. 2019        

 

Ústna forma internej časti - UFIČ

slovenský jazyk a literatúra – SJL      II.N, IV.O, IV.M                                 27., 28., 29. 5. 2019

anglický jazyk - AJ                                   II.N, IV.O, IV.M                             27., 28., 29. 5. 2019

nemecký jazyk - NJ                                II.N, IV.O, IV.M                              27., 28., 29. 5. 2019

ruský jazyk - RJ                                        II.N, IV.O, IV.M                             27., 28., 29. 5. 2019

teoretická časť odb. zložky - TČOZ   II.N, IV.O, IV.M                                27., 28., 29. 5. 2019

 

Záverečná skúška

Trieda:   III.A, III.C, II.E

Klasifikačná pedagogická porada :   5. 6. 2019       

Písomná časť ZS:                                      12. 6. 20189

Praktická časť ZS:                                    13. 6. - 14. 6. 2019

Ústna časť ZS:                                          17. 6. 2019