Plánované termíny porád a skúšok

Plánované termíny porád a skúšok v školskom roku 2019/2020

 

PLÁNOVANÉ TERMÍNY ZASADNUTÍ PEDAGOGICKEJ RADY:

28. august 2019- organizačné zabezpečenie školského roka, plán práce školy, menovanie triednych učiteľov, vedúcich a členov poradných orgánov, koordinátorov

8. október 2019- prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018 / 2019                                                                         

18. november 2019- hodnotiaca porada za I. štvrťrok, náborová činnosť na ZŠ

28. január 2020- klasifikačná porada za I. polrok, organizácia maturitných  skúšok

17. apríl 2020- hodnotiaca porada za III. štvrťrok, organizácia prijímacieho konania a záverečných skúšok

14. máj 2020- klasifikačná porada za II. polrok pre maturitné ročníky

8. jún 2020- klasifikačná porada za II. polrok pre končiace ročníky učebných odborov

23. jún 2020-   klasifikačná porada za II. polrok pre ostatné ročníky

1. júl 2020- pedagogická porada - vyhodnotenie školského roka

 

TERMÍNY MATURITNEJ A ZÁVEREČNEJ SKÚŠKY

 

Maturitná skúška

V zmysle vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách termín externej časti maturitnej skúšky i písomnej formy internej maturitnej skúšky určuje ministerstvo školstva SR a termín internej časti maturitnej skúšky, okrem jej písomnej formy, určuje na návrh riaditeľa príslušný školský úrad.

 

Riadny termínexternej častimaturitnej skúšky apísomnej formy internej častimaturitnej skúšky bude v predmetoch:

a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa      17. marca 2020 (utorok),

b )anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk dňa                                                     18. marca 2020 (streda),

c) matematika dňa                                                                                                                  19. marca 2020 (štvrtok),

 

Praktická časť odbornej zložky - PČOZ

praktická časť odb. zložky                     IV.O, IV.M, II.N                                   4. 5. 2020         

 

Ústna forma internej časti - UFIČ

slovenský jazyk a literatúra – SJL       IV.O, IV.M, II.N                                   25., 26., 27. 5. 2020

anglický jazyk - AJ                                     IV.O, IV.M, II.N                                   25., 26., 27. 5. 2020

nemecký jazyk - NJ                                  IV.O, IV.M, II.N                                   25., 26., 27. 5. 2020

ruský jazyk - RJ                                          IV.O, IV.M, II.N                                   25., 26., 27. 5. 2020

teoretická časť odb. zložky - TČOZ     IV.O, IV.M, II.N                                   25., 26., 27. 5. 2020

 

Záverečná skúška

Trieda:    III.A, IV.K, II.E, II.F

Klasifikačná pedagogická porada :     8. 6. 2020       

Písomná časť ZS:                                       15. 6. 2020

Praktická časť ZS:                                      16. 6. - 17. 6. 2020

Ústna časť ZS:                                            18. 6. 2020