Činnosť RADY ŠKOLY

Činnosť RADY ŠKOLY

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k riadiacej činnosti i fungovaniu školy.

Rada školy navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa školy, predkladá návrh na odvolanie riaditeľa školy alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy.

Rada školy sa vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k návrhu na zrušenie školy a ďalej najmä:


1. k návrhu na počty prijímaných žiakov,


2.  k návrhu na zavedenie študijných a učebných odborov a zameraní, na  úpravu v učebných plánoch, a v skladbe vyučovaných voliteľných a nepovinných predmetov a predpokladaných počtov žiakov v týchto predmetoch,


3.  k informáciám o pedagogicko–organizačnom a materiálno–technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu,


4.  k správe o výchovno–vzdelávacích výsledkoch školy,

 
5.  k návrhu rozpočtu,


6.  k návrhu na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy,

7.  k správe o výsledkoch hospodárenia školy.