História

Historická fotka strednej odbornej školy v Krupine

V školskom roku 2018/2019 si naša škola pripomenula 60. výročie svojho vzniku. Pre lepšiu prehľadnosť treba rozdeliť celé obdobie existencie školy do niekoľkých etáp:

Roky 1958-1966

V roku 1958 sa na základe uznesenia vlády č. 304/57 v krupinskom okrese otvorili dvePoľnohospodárske učňovské školy – PUŠ. Jedna škola bola v Hontianskych Nemciach a druhá v Krupine. Školy boli rezortného charakteru a ich poslaním bolo pripravovať žiakov pre poľnohospodárstvo v dvojročnom učebnompestovateľsko-chovateľskom odbore.

V roku 1960 dochádza k reorganizácii politickej správy na základe zákona č.36/1960 Zb. o územnom členení štátu. Krupina stratila k 30.6.1960 postavenie okresného mesta a na dlhé desaťročia sa stávame súčasťou okresu Zvolen. V šesťdesiatich rokoch dochádza aj k reorganizácii poľnohospodárskeho školstva v okrese Zvolen. V roku 1961 boli zrušené Poľnohospodárske učňovské školy v Hontianskych Nemciach, v Krupine a vo Zvolene - Môťovej s pestovateľsko-chovateľskými odbormi a zriadené len dve školy poľnohospodárskeho charakteru a toPoľnohospodárske odborné učilište - POU v Pliešovciach a v Krupine. Zavádzanie mechanizácie do poľnohospodárstva si vynútilo aj zmenu v učebných odboroch. Novozriadené POU v Pliešovciach malo za úlohu pripravovať žiakov v odborepoľnohospodár - mechanizátora učilište v Krupine v odboreopravár poľnohospodárskych strojov. POU v Pliešovciach existovalo len 5 rokov a v roku1966 bolo pričlenené kPoľnohospodárskemu odbornému učilištu v Krupine.

S odstupom času sa zdá, že to bolo obdobie hľadania, vytvárania a formovania poľnohospodárskeho školstva. Vieme, že predtým existovali roľnícke či gazdovské školy, no pre nové podmienky poľnohospodárskej veľkovýroby nevyhovujúce.

Roky 1966-1976 

V roku 1966 sa Poľnohospodárske odborné učilište v Krupine presťahovalo do budovy po Strednej poľnohospodárskej technickej škole, ktorá bola premiestnená do nových priestorov vo Zvolene. Poslaním školy bola príprava mládeže na robotnícke povolania v rezorte pôdohospodárstva t.j. poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. POU v Krupine rozširovalo svoju ponuku učebných odborov. V roku 1968 boli zavedené tri nové učebné odbory:traktorista - mechanizátor, kamenár a mliekár. Pre odbor mliekár sme zabezpečovali len teoretické vyučovanie, nakoľko Stredoslovenské mliekárne n. p. vo Zvolene mali vlastné Stredisko praktického vyučovania v Krupine. To isté bolo v odbore kamenár.

Roky 1977-1989

V roku 1977 nastala kvalitatívna zmena v tom, že zriaďovateľ, ktorým bol Agroinštitút v Nitre, nám povolil otvoriť nový študijný odbor s maturitou –operátor poľnohospodárskej techniky so zameraním na živočíšnu výrobu. Tento odbor bol s celokrajskou pôsobnosťou, takže sme mali žiakov s celého stredoslovenského kraja. Zároveň sa zmenil názov školy na Stredné odborné učilište poľnohospodárske v Krupine, okr. Zvolen.Potrebu zaviesť tento študijný odbor priniesla doba. Do poľnohospodárstva sa stále vo väčšom rozsahu zavádzali prvky automatizácie, čo vyžadovalo vzdelanejších a múdrejších ľudí. Poslanie školy sa rozšírilo o poskytovanie úplného stredného odborného vzdelania. Škola v tomto odbore pripravovala mládež na robotnícke povolania vyžadujúce maturitu, ďalej na technicko-hospodárske funkcie v poľnohospodárskych podnikoch a na štúdium na vysokej škole. V tomto období postupne zanikali prežité učebné odbory a zavádzali sa nové akými boli napr.:strojník pre poľnohospodársku výrobu, mechanik opravár pre poľnohospodársku techniku živočíšnej výrobya na požiadanie Závodov ťažkého strojárenstva v Krupine sme pre nich pripravovali robotníkov v strojárskom učebnom odborestrojný mechanik. Celé toto obdobie možno nazvať obdobím rozvoja školy. Škola si plnila poslanie na poli vzdelávacom i výchovnom. Počet žiakov sa pohyboval okolo 400 a počet pracovníkov okolo 60. Škola žila odborným, spoločenským i kultúrnym životom. Mala dobrú úroveň i dobré meno.

Rok 1989 a obdobie po ňom

V roku 1989 sa zmenilo spoločenské zriadenie a to prinieslo zmeny v školskom systéme i v spôsobe financovania škôl. Rezortné školy, akou sme boli aj my, boli veľmi úzko späté s rezortmi pre ktoré poskytovali služby. Agroinštitút v Nitre a poľnohospodárske školy reagovali na zmeny v poľnohospodárstve okamžite. Pripravili sa štyri nové, novokoncipované odbory, ktoré mali pripravovať pracovníkov v poľnohospodárstve v novom poňatí. Učebné odborypoľnohospodár a poľnohospodárka pre služby na vidiekupripravovali žiakov na vykonávanie manuálnych i mechanizovaných prác v rastlinnej a živočíšnej výrobe a dievčatá i pre rodinu. Študijné odboryagropodnikateľ a podnikanie v poľnohospodárstveboli vhodné pre dievčatá a chlapcov, ktorí sa chceli profesionálne venovať poľnohospodárskej prvovýrobe alebo podnikať v poľnohospodárskych službách. Naše SOU v rokoch 1992 resp 1993 otvorilo všetky štyri spomínané odbory. Už vtedy sa začalo ukazovať, že vláda to nemyslela s poľnohospodárstvom úprimne. Začal úpadok poľnohospodárstva, ktorý trvá dodnes. S úpadkom poľnohospodárstva sa začal strácať záujem o poľnohospodárske odbory a počet žiakov v našom SOU začal klesať. Nosnými sa začali stávať učebné odbory z oblasti služieb akobiochemik, cukrár a mechanik opravár so zameraním na cestné motorové vozidlá. Naviac v roku 2001 sa rezorty vzdali svojich škôl a právo zriaďovať školy prešlo do pôsobnosti krajských úradov. V roku 2004 sme na požiadanie WAY Industry začali pripravovaťobrábačov kovov, ktorých je na trhu práce nedostatok. Pre odbory cukrár, autoopravár i obrábač sme otvorilinadstavbové štúdium. V roku 2004 sa zmenil aj názov školy na Stredné odborné učilište Krupina.

V roku 2008 v súvislosti s novým "Školským zákonom" sa zmenil názov našej školy naStredná odborná škola Krupina.

V roku 2014 aj v súvislosti s presnom žiakov z bývalej Obchodnej akadémie na našu školu sa zmenil názov našej školy naStredná odborná škola obchodu a služieb.