Štruktúra kariérových pozícií

Riaditeľ školy :  Mgr. Anna Borbuliaková

Zástupca riaditeľa školy pre odborné vzdelávanie:  Ing. Mária Šumichrastová

Zástupca riaditeľa školy pre teoretické vyučovanie :  Ing. Monika  Ungvarská

Hlavný majster odbornej výchovy pre  potravinárske odbory :  Bc. Andrea Hroncová

Triedni učitelia:12

Výchovný poradca:  Mgr. Ľubica Prokajová

Vedúci predmetových komisií:

-                                                                                          všeobecnovzdelávacie predmety:  Mgr. Simona Uramová

-                                                                                         strojárskych odborných predmetov:  Ing. Bohumila Balková

-                                                                                          ekonomických odborných predmetov:  Ing. Eva Fekiačová

-                                                                                          potravinárskych odborných predmetov: Ing. Anna Trniková

Koordinátor prevencie drogových závislostí: Ing. Ján Chovanec

Koordinátor žiackej školskej rady:  Ing. Žofia Miškovová

Koordinátor kultúrnych aktivít školy: Mgr. Simona Uramová

Koordinátor finančnej gramotnosti: Ing. Walter Pokorný

Školský psychológ, kariérny poradca: Mgr. Veronika Zeljenková