Asistenčná prax

Ako študent Pedagogickej fakulty v Nitre som absolvoval asistenčnú prax na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine.

     V prvom rade by som sa chcel poďakovať riaditeľke školy Mgr. Anne Borbuliakovej, za to, že mi bolo umožnené  vykonať spomínanú prax na škole, na ktorej som študoval počas štyroch rokov v odbore obchodná akadémia a to aj napriek súčasným problémom, ktoré majú školy v období covidovej pandémie.

     Moje poďakovanie patrí aj Mgr. Ľubici Prokajovej, ktorej som robil asistenta pri vyučovacom procese v období od 18. 5.  2021 do 18. 6. 2021.

Prístup pani profesorky, ako aj ostatných profesorov bol ústretový, korektný a odborný.

      Počas praxe na škole som získal jednak odborné aj praktické skúsenosti z pedagogického prostredia, ktoré by som mohol zužitkovať v mojom budúcom povolaní učiteľa.

 

Viliam Smutný, bývalý študent SOŠOaS