Cena Jána Amosa Komenského pedagogickým zamestnancom stredných škôl Krupina

7954

Primátor mesta Krupina Ing. Radoslav Vazan, viceprimátorka mesta a poslankyňa MsZ v Krupine Mgr. Anna Borbuliaková odovzdali Cenu Jána Amosa Komenského pedagógom školských zariadení na území mesta. Okrem mesta Krupina a MsZ v Krupine udelenie ceny zorganizovali aj Komisia „Človek človeku“ – SPOZ a Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok pri MsZ v Krupine, ktorú zastupoval jej predseda a poslanec MsZ Mgr. Michal Strelec.

 

Oceneným sa prihovorili primátor mesta R. Vazan, ktorý ocenil neľahkú a nenahraditeľnú úlohu učiteľa, v ktorého rukách sa formujú charaktery a budúci lekári, učitelia a pracovníci všetkých sfér verejného či pracovného života spoločnosti. Predseda kultúrnej komisie M. Strelec pred samotným odovzdaním ceny prečítal anotáciu života a pracovných úspechov laureátov ceny. Rovnako aj viceprimátorka mesta A. Borbuliaková pripomenula, že ocenenie sa odovzdáva neskôr, ako bolo plánované kvôli známym opatreniam, ale zároveň vyjadrila želanie, že sa v tejto započatej tradícii bude pokračovať a že ocenení dnes sú prvými z prvých...


Laureáti ocenenia za naše stredné školy sú :


Bc. Ján Brodniansky,  ktorý pracuje ako  majster odborného výcviku SOŠOaS v Krupine, už 34 rokov je strojárom telom aj dušou. Počas svojho pôsobenia pripravil do života veľa schopných absolventov  strojárov. V rámci svojho voľného času spolu so žiakmi zostrojili učebnú pomôcku, ktorú prezentoval so žiakmi na výstave „Študent mladý tvorca 2015.“ V roku 2016 sa žiak pod jeho prípravou stal strojárskym majstrom Slovenska. Nemalou mierou prispel aj k súčasnej  rekonštrukcii dielní odborného výcviku, ktoré sme ukončili v tomto kalendárnom roku.

Mgr. Ľubica Dudkievičová,  ktorá pracovala na viacerých stredných školách okresu 36, riadila Domček-CVČ v Krupine, pripravovala žiakov na rétorické súťaže a bola  porotkyňou v týchto súťažiach. Pod jej vedením žiaci vyhrávali súťaže, ako Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen , Šaliansky Maťko ap. Jej  posledné pôsobisko pred odchodom na dôchodok, bolo na Strednej škole obchodu a služieb v Krupine, ako učiteľka SJL.

Mgr. Adriana Korčoková,  dnes stredoškolská profesorka anglického jazyka na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Krupine. Svojou prácou  prispieva ku kvalite vzdelávania na Gymnáziu Andreja Sládkoviča Krupina. V rámci svojej pedagogickej činnosti je neúnavnou propagátorkou Aj u študentov, organizuje pobytové zájazdy  do Londýna a ďalších miestSpojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Na škole pracuje ako koordinátorka projektov Erasmus + , vojvoda z Edinburghu, Veľvyslanectvo mladých a ďalšie projekty, kde sú potrebné jazykové kompetencie zapojených. Pod jej vedením sa žiaci zapájajú do týchto projektov, zdokonaľujú sa v AJ  a dosahujú pekné výsledky v celoslovenskom umiestnení.

 

Všetkým  laureátom Ceny Jána Amosa Komenského, blahoželáme.

                                                                                                         Mgr. Anna Borbuliaková , riaditeľkaZdroj: https://krupina.sk/cena-jana-amosa-komenskeho-odovzdana-krupinskym-pedagogom

Priložené fotografie