Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých

Demokratické

Stredná odborná škola obchodu a služieb v období od 10. 11. 2021 do 31. 5. 2022 realizuje projekt pod názvom "Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých"  s cieľom zvýšiť interkultúrne kompetencie vo vzdelávacom procese. Projekt je financovaný z Nórskych grantov a zo štátneho rozpočtu SR.

 

Vyhlasovateľ:

Štátny pedagogický ústav v spolupráci s Európskym Wergeland Centrom

 

Popis projektu:

 

Hlavný cieľ  projektu:

1.             Zlepšiť partnerský prístup uplatňovaním demokratických princípov zapájaním žiakov do tvorby školského poriadku.

2.      Zvýšiť povedomie o ľudských právach zahrnutím vzdelávania k ľudským právam a demokratickej kultúre do výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Pre splnenie cieľa projektu v projekte realizujeme tieto hlavné aktivity:

Aktivita č.1 –Podpora demokratických princípov participáciou žiackej školskej rady pri tvorbe školského poriadku. Účasť koordinátora ŽŠR na vzdelávaní o vedení ŽŠR.

Aktivita č.2 –Workshop pedagogických zamestnancov so školským psychológom na tému: Práca so zdravotne znevýhodnenými žiakmi a žiakmi so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

Aktivita č.3 -Stretnutie pedagogických zamestnancov na tému ľudské práva – informovanie o vzdelávacej aktivite „Demokratické a inkluzívne školské prostredie pre všetkých“

Aktivita č.4 -Workshop žiakov na tému: Ľudské práva

Aktivita č.5 -Zapracovanie aktivít z publikácie Kompas – príručka výchovy a vzdelávania mládeže k ľudským právam, zameraných na rozvoj témy ľudské práva do aktuálnych učebných osnov

 

Časová realizácie projektu je od 11/2021 do 05/2022.

 

Očakávané výsledky:

1.    Zvýšenie empatie učiteľov k žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami absolvovaním vzdelávacieho workshopu so psychológom.

2.      Zvýšenie povedomia žiakov a pedagógov o ľudských právach s ohľadom na rešpektovanie ľudskej dôstojnosti a kultúrnej rôznorodosti absolvovaním stretnutia pedagogických zamestnancov a workshopom žiakov na tému ľudské práva a zapracovaním aktivít z publikácie Kompas do učebných osnov.

3.   Zlepšenie partnerského prístupu - žiacka školská rada predloží svoje pripomienky k školskému poriadku, tieto pripomienky sa prerokujú s vedením školy a následne sa môžu začleniť do školského poriadku.

Logo BBSK