Ing. Vojtech Szemes, CSc.

smútočné oznámenie Szemes a tituly upr

Vo veku 85 rokov nás dňa 25. 11. 2019 opustil nestor slovenského pekárstva. Vojtech Szemes pochádzal z mlynsko-pekárskej rodiny Szemesovcov. Dedo bol mlynárom a otec pekárom – živnostníkom, ktorý do roku 1938 väčšinou pracoval u bratislavských pekárov, a neskôr sa osamostatnil. Samozrejmosťou bolo, že aj on ako najstarší syn z 11 detí bude tiež pekárom, veď už ako 12 – 13-ročný musel pomáhať otcovi v pekárni. Vyučil sa vo Vysokých Tatrách v Novom Smokovci v pekárni Volf a tovarišské skúšky skladal v Kežmarku. Po absolvovaní majstrovskej pekárskej školy v Pardubiciach v roku 1954 prišiel do Bratislavy, bol poverený zriadiť Výskumnú pekáreň, ktorú viedol do roku 1963. V tom období uvádzal do prevádzky aj nové pekárne v Turej Lúke, v Martine a v Ilave. V rokoch 1964 až 1966 pracoval v Prahe, najskôr na Ministerstve potravinárskeho priemyslu, potom na Generálnom riaditeľstve mlynov a pekární. V roku 1966 sa vrátil do Bratislavy na novovznikajúce Povereníctvo potravinárskeho priemyslu, ktoré sa po dvoch rokoch zlúčilo s poľnohospodárstvom. V roku 1970 bol vymenovaný za technického riaditeľa na Generálnom riaditeľstve mlynov a pekární na Slovensku, kde pôsobil do konca roku 1980. V rokoch 1981 až 1985 pôsobil v Moskve ako československý expert potravinárskeho priemyslu. Od júla 1985 až do konca roku 1988 bol výrobno-obchodným riaditeľom na Generálnom riaditeľstve mlynov a pekární, až do zrušenia tejto organizácie.

Popri zamestnaní absolvoval Rezortnú vysokú školu potravinárskeho priemyslu, Chemicko-technologickú fakultu SVŠT, špeciálne štúdium na VŠE v Prahe pre zahraničné služby a vedeckú ašpirantúru a získal vedeckú hodnosť. Počas rokov 1962 – 1985 bol spoluautorom troch odborných kníh – učebníc a napísal približne sto odborných článkov do domácej i zahraničnej odbornej tlače. Po zrušení generálneho riaditeľstva viac ako dva roky pracoval na Ministerstve poľnohospodárstva a výživy SR ako vedúci útvaru kvality a normalizácie a v roku 1991 sa osamostatnil. Bol majiteľom i spolumajiteľom viacerých menších pekární a jednej priemyselnej pekárne. Viac ako dva roky bol riaditeľom Záhoráckych pekární a cukrární, a. s., a ďalšie dva roky predsedom predstavenstva. Je zakladateľom Slovenského zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov, zakladateľom Cechu pekárov a cukrárov západného Slovenska, kde pôsobil 18 rokov ako cechmajster až do roku 2013. Podieľal sa aj na založení Slovenskej živnostenskej komory a 10 rokov bol členom Rady slovenského živnostenského zväzu. Postupne do roku 2000 opustil pôsobenie vo výrobnej sfére a naplno sa začal venovať vzdelávaniu pekárov, písaniu odborných kníh, učebníc a vydavateľskej činnosti. Súčasne pôsobil aj ako súdny znalec v odbore potravinárskych technológií a strojov. Za uplynulé obdobie, najmä však po roku 1989, napísal alebo sa autorsky podieľal na viac ako 25 odborných knihách a vydával odborný časopis PEKÁRSTVO CUKRÁRSTVO. Vyškolil – rekvalifikoval viac ako tisíc pekárov a 170 pekárskych majstrov.

Je zakladateľom slovenskej pekárskej odbornej literatúry. Jeho jediná dcéra tiež bola pekárkou a vnuk, inžinier, pekár, vedúci testovacej pekárne na strednom Slovensku a je už šiestym pokolením v mlynsko-pekárskej rodine Szemesovcov.

Za svoju prácu a pôsobenie získal mnohé ocenenia doma i v zahraničí, ako napríklad:

- Najlepší pracovník potravinárskeho priemyslu v roku 1962

- Zaslúžilý pracovník mlynského a pekárskeho priemyslu v roku 1985

- Zaslúžilý pracovník poľnohospodárstva a výživy v roku 1986

- Zlatý odznak zakladateľa Slovenského živnostenského zväzu v roku 2001

- Zlatá medaila Ministerstva pôdohospodárstva SR v roku 2004

- Bronzová a strieborná medaila FAO v roku 2006 a 2011

- Rád Svätého Ambróza so šerpou udelený vo Viedni v roku 2008

- Čestný titul „Majster cukrár Českej republiky“ v roku 2008

- Čestná medaila za celoživotnú prácu od českých pekárov a cukrárov v roku 2013

 

Česť jeho pamiatke!