Kritériá prijímacích skúšok

 


 


Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8,

963 01 Krupina

Kód školy: 666 410

 

 

Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka

pre školský rok 2019/2020

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina, ako  príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 65, § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní  v Rade školy a v Pedagogickej  rade, určuje nasledovné kritériá:

 

1.  Počet prijatých žiakov – študijné a učebné odbory:

 

V školskom roku2019/2020otvárame podľa schváleného plánu výkonov 3 triedy s počtom žiakov 56 v odboroch:

 

Študijné odbory:

1 trieda

2413  K         Mechanik strojov a zariadení (4-ročný študijný odbor) – 12 žiakov

                    - (2413 K) duálne vzdelávanie - v programe Dual Pro

                         - možnosť získania nemeckých certifikátov odbornej spôsobilosti

4553         Podnikateľ pre rozvoj vidieka (4-ročný študijný odbor) - 10 žiakov                                 

 

Učebné odbory:  

1 trieda

2487  H 01    Autoopravár - mechanik (3-ročný učebný) – 8 žiakov   

2433  H         Obrábač kovov (3-ročný učebný) – 9 žiakov

1 trieda           

2977 H          Cukrár – kuchár ( 4 – ročný učebný odbor ) – 17 žiakov

 

2-ročné učebné odbory (mimo plánu výkonov): 

1 trieda

2982 F          Potravinárska výroba

2478 F          Strojárska výroba

 

Nadstavbové štúdium 2-ročné:

1 trieda

6403 L          Podnikanie v remeslách a službách

3757 L           Dopravná prevádzka

2414 L 02       Strojárstvo – obrábanie materiálov

2982 L 02       Potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

 

2.  Kritéria prijatia:

 

·          podanie prihlášky na štúdium na strednú školu v termíne do 20. apríla 2019

·              úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy (pre 4-ročné študijné a 3-4 ročné učebné odbory)

·              ukončených 9 rokov povinnej školskej dochádzky na základnej škole pri žiakoch, ktorí ukončili základnú školu v 6. až 8. ročníku (pre 2-ročný učebný odbor)

·              pre nadstavbové štúdium – úspešne ukončené vzdelávanie v nadväzujúcom trojročnom alebo štvorročnom učebnom odbore (výučný list)

·              zdravotná spôsobilosť pre zvolený študijný alebo učebný odbor

·              v prípade integrácie žiakov doložiť výsledky príslušných diagnostických vyšetrení

 

Študijné odbory:

Uchádzači budú prijatí na základe:

-         prijímacích skúšok

-         bez prijímacích skúšok

Predmetmi prijímacej skúšky pre študijné odbory sú:

2413  K   Mechanik strojov a zariadení          slovenský jazyk, matematika

4553 K   Podnikateľ pre rozvoj vidieka         slovenský jazyk, biológia

 

Prvé kolo prijímacích skúšok:    13. mája 2019 – 1. termín prvého kola

      16. mája 2019 – 2. termín prvého kola

Druhé kolo prijímacích skúšok:  18. júna 2019

Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou a vykonajú ich všetci uchádzači. Hodnotenie písomnej formy skúšky sa uskutoční na základe bodovacieho systému.

Bodové hodnotenie za písomnú časť prijímacích skúšok:

Vyučovací predmet                                             maximálny počet bodov

slovenský jazyk a literatúra                                       40

matematika                                                             40

biológia                                                                  40

Bodové hodnotenie za celoslovenské testovanie (SJL, MAT):

Výsledok testovania (Monitor 9)                              počet bodov

100 % - 80 %                                                        40

79 % - 60 %                                                          30

59 % - 40 %                                                          20

Bodové hodnotenie za prospech žiakov z profilového predmetu (SJL, MAT, BIO):

Stupeň prospechu                                                        počet bodov

výborný (1)                                                             20

chválitebný (2)                                                        15

dobrý (3)                                                                10

Bodové hodnotenie za celkový priemerný prospech žiakov za 8. ročník a 1. polrok 9.ročníka ZŠ:

Priemerný prospech                                                    počet bodov

do 2,0 vrátane                                                         20

nad 2,0 do 2,5 vrátane                                              15

nad 2,5 do 3,0 vrátane                                              10

 

Žiaci budú prijatí podľa počtu bodov dosiahnutých na základe bodového hodnotenia- podľa poradia v akom sa umiestnia na prijímacej skúške.

 

Do študijných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky žiaci:

-  ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ najmenej 90% v každom predmete,

 

- ktorí úspešne ukončia vzdelávanie v príslušnom učebnom odbore a rozhodnú sa pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

 

Učebné odbory :

Žiaci prihlásení do učebných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky.

Určenie poradia na štúdium: 

Ak počet prihlásených žiakov do príslušného učebného odboru presiahne počet žiakov podľa schváleného plánu výkonov, určí sa poradie podľa započítaného priemerného prospechu zo základnej školy a celoplošného testovania žiakov 9. ročníka základnej školy v školskom roku 2018/2019. Nadpočetným žiakom budú ponúknuté voľné miesta v iných učebných odboroch na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Krupina.

V prípade potreby individuálneho učebného plánu v dôsledku sťažených podmienok pre vzdelávanie, je potrebné túto skutočnosť dokladovať  spolu s prihláškou.

 

3.  Rozhodnutie o prijatí:S rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručený aj termín zápisu.

 

4. Miesto zápisu: sekretariát Strednej odbornej školy obchodu a služieb

M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

 

5. Podmienka zápisu:prítomnosť žiaka a jeho zákonného zástupcu

                                   žiak si so sebou prinesie zápisný lístok zo ZŠ a rodný list

 

 

 

V  Krupine dňa  11. 3. 2019

 

 

Mgr. Anna Borbuliaková
          riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okruhy tém prijímacích skúšok:

Okruhy otázok - SJL

1)     Jednoduchá veta

2)     Súvetie

3)     Slovné druhy

4)     Vetné členy

5)     Pravopis

6)     Písanie veľkých písmen na začiatku slov

7)     Ľudová slovesnosť

8)     Základné diela autorov slovenského romantizmu a realizmu

Okruhy otázok - MAT

1)     Číselné množiny – počítanie s prirodzenými (deliteľ, násobok), celými (priorita operácií, zátvorky, znamienka) a racionálnymi číslami (zlomky)

2)     Výrazy s premennou – násobenie, delenie, sčitovanie a odčitovanie výrazov so zátvorkami

3)     Rovnica – odstránenie zlomkov, riešenie ekvivalentnými úpravami, overenie výsledku

4)     Finančná matematika – percentá, zľava, zdraženie, porozumenie percentuálnym grafom

5)     Pravouhlý trojuholník – výpočty pomocou Pytagorovej vety v rovnostrannom a rovnoramennom trojuholníku

6)     Telesá – povrch, objemu a hmotnosť útvarov (kocka, hranol, valec, guľa) + premeny jednotiek

7)     Konštrukcie v pripravenom trojuholníku – výšky, ťažnice, osi strán, osi uhlov, opísaná a vpísaná kružnica

Okruhy otázok - BIO

1)     Fotosyntéza

2)     Stavba tela rastlín – pomenovať a popísať jednotlivé časti

3)     Človek – vedieť vymenovať, popísať jednotlivé sústavy človeka a uviesť význam

4)     Životné prostredie – definovať, uviesť živé a neživé zložky prostredia

5)     Vzťahy medzi organizmami – definovať jedinec, populácia, veľkosť populácie, konkurencia, symbióza (spolužitie), parazitizmus, hostiteľ, parazit, predácia, predátor, korisť.

6)     Globálne ekologické problémy – vymenovať a stručne charakterizovať

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8,

963 01 Krupina

Kód školy: 666 410

 

 

Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka

pre školský rok 2019/2020

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina, ako  príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 65, § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní  v Rade školy a v Pedagogickej  rade, určuje nasledovné kritériá:

 

1.  Počet prijatých žiakov – študijné a učebné odbory:

 

V školskom roku2019/2020otvárame podľa schváleného plánu výkonov 3 triedy s počtom žiakov 56 v odboroch:

 

Študijné odbory:

1 trieda

2413  K         Mechanik strojov a zariadení (4-ročný študijný odbor) – 12 žiakov

                    - (2413 K) duálne vzdelávanie - v programe Dual Pro

                         - možnosť získania nemeckých certifikátov odbornej spôsobilosti

4553         Podnikateľ pre rozvoj vidieka (4-ročný študijný odbor) - 10 žiakov                                 

 

Učebné odbory:  

1 trieda

2487  H 01    Autoopravár - mechanik (3-ročný učebný) – 8 žiakov   

2433  H         Obrábač kovov (3-ročný učebný) – 9 žiakov

1 trieda           

2977 H          Cukrár – kuchár ( 4 – ročný učebný odbor ) – 17 žiakov

 

2-ročné učebné odbory (mimo plánu výkonov): 

1 trieda

2982 F          Potravinárska výroba

2478 F          Strojárska výroba

 

Nadstavbové štúdium 2-ročné:

1 trieda

6403 L          Podnikanie v remeslách a službách

3757 L           Dopravná prevádzka

2414 L 02       Strojárstvo – obrábanie materiálov

2982 L 02       Potravinárska výroba – pekárska a cukrárska výroba

 

2.  Kritéria prijatia:

 

·          podanie prihlášky na štúdium na strednú školu v termíne do 20. apríla 2019

·              úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy (pre 4-ročné študijné a 3-4 ročné učebné odbory)

·              ukončených 9 rokov povinnej školskej dochádzky na základnej škole pri žiakoch, ktorí ukončili základnú školu v 6. až 8. ročníku (pre 2-ročný učebný odbor)

·              pre nadstavbové štúdium – úspešne ukončené vzdelávanie v nadväzujúcom trojročnom alebo štvorročnom učebnom odbore (výučný list)

·              zdravotná spôsobilosť pre zvolený študijný alebo učebný odbor

·              v prípade integrácie žiakov doložiť výsledky príslušných diagnostických vyšetrení

 

Študijné odbory:

Uchádzači budú prijatí na základe:

-         prijímacích skúšok

-         bez prijímacích skúšok

Predmetmi prijímacej skúšky pre študijné odbory sú:

2413  K   Mechanik strojov a zariadení          slovenský jazyk, matematika

4553 K   Podnikateľ pre rozvoj vidieka         slovenský jazyk, biológia

 

Prvé kolo prijímacích skúšok:    13. mája 2019 – 1. termín prvého kola

      16. mája 2019 – 2. termín prvého kola

Druhé kolo prijímacích skúšok:  18. júna 2019

Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou a vykonajú ich všetci uchádzači. Hodnotenie písomnej formy skúšky sa uskutoční na základe bodovacieho systému.

Bodové hodnotenie za písomnú časť prijímacích skúšok:

Vyučovací predmet                                             maximálny počet bodov

slovenský jazyk a literatúra                                       40

matematika                                                             40

biológia                                                                  40

Bodové hodnotenie za celoslovenské testovanie (SJL, MAT):

Výsledok testovania (Monitor 9)                              počet bodov

100 % - 80 %                                                        40

79 % - 60 %                                                          30

59 % - 40 %                                                          20

Bodové hodnotenie za prospech žiakov z profilového predmetu (SJL, MAT, BIO):

Stupeň prospechu                                                        počet bodov

výborný (1)                                                             20

chválitebný (2)                                                        15

dobrý (3)                                                                10

Bodové hodnotenie za celkový priemerný prospech žiakov za 8. ročník a 1. polrok 9.ročníka ZŠ:

Priemerný prospech                                                    počet bodov

do 2,0 vrátane                                                         20

nad 2,0 do 2,5 vrátane                                              15

nad 2,5 do 3,0 vrátane                                              10

 

Žiaci budú prijatí podľa počtu bodov dosiahnutých na základe bodového hodnotenia- podľa poradia v akom sa umiestnia na prijímacej skúške.

 

Do študijných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky žiaci:

-  ktorí dosiahli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka ZŠ najmenej 90% v každom predmete,

 

- ktorí úspešne ukončia vzdelávanie v príslušnom učebnom odbore a rozhodnú sa pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

 

Učebné odbory :

Žiaci prihlásení do učebných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky.

Určenie poradia na štúdium: 

Ak počet prihlásených žiakov do príslušného učebného odboru presiahne počet žiakov podľa schváleného plánu výkonov, určí sa poradie podľa započítaného priemerného prospechu zo základnej školy a celoplošného testovania žiakov 9. ročníka základnej školy v školskom roku 2018/2019. Nadpočetným žiakom budú ponúknuté voľné miesta v iných učebných odboroch na Strednej odbornej škole obchodu a služieb Krupina.

V prípade potreby individuálneho učebného plánu v dôsledku sťažených podmienok pre vzdelávanie, je potrebné túto skutočnosť dokladovať  spolu s prihláškou.

 

3.  Rozhodnutie o prijatí:S rozhodnutím o prijatí bude uchádzačom doručený aj termín zápisu.

 

4. Miesto zápisu: sekretariát Strednej odbornej školy obchodu a služieb

M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina

 

5. Podmienka zápisu:prítomnosť žiaka a jeho zákonného zástupcu

                                   žiak si so sebou prinesie zápisný lístok zo ZŠ a rodný list

 

 

 

V  Krupine dňa  11. 3. 2019

 

 

Mgr. Anna Borbuliaková
          riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okruhy tém prijímacích skúšok:

Okruhy otázok - SJL

1)     Jednoduchá veta

2)     Súvetie

3)     Slovné druhy

4)     Vetné členy

5)     Pravopis

6)     Písanie veľkých písmen na začiatku slov

7)     Ľudová slovesnosť

8)     Základné diela autorov slovenského romantizmu a realizmu

Okruhy otázok - MAT

1)     Číselné množiny – počítanie s prirodzenými (deliteľ, násobok), celými (priorita operácií, zátvorky, znamienka) a racionálnymi číslami (zlomky)

2)     Výrazy s premennou – násobenie, delenie, sčitovanie a odčitovanie výrazov so zátvorkami

3)     Rovnica – odstránenie zlomkov, riešenie ekvivalentnými úpravami, overenie výsledku

4)     Finančná matematika – percentá, zľava, zdraženie, porozumenie percentuálnym grafom

5)     Pravouhlý trojuholník – výpočty pomocou Pytagorovej vety v rovnostrannom a rovnoramennom trojuholníku

6)     Telesá – povrch, objemu a hmotnosť útvarov (kocka, hranol, valec, guľa) + premeny jednotiek

7)     Konštrukcie v pripravenom trojuholníku – výšky, ťažnice, osi strán, osi uhlov, opísaná a vpísaná kružnica

Okruhy otázok - BIO

1)     Fotosyntéza

2)     Stavba tela rastlín – pomenovať a popísať jednotlivé časti

3)     Človek – vedieť vymenovať, popísať jednotlivé sústavy človeka a uviesť význam

4)     Životné prostredie – definovať, uviesť živé a neživé zložky prostredia

5)     Vzťahy medzi organizmami – definovať jedinec, populácia, veľkosť populácie, konkurencia, symbióza (spolužitie), parazitizmus, hostiteľ, parazit, predácia, predátor, korisť.

6)     Globálne ekologické problémy – vymenovať a stručne charakterizovať