Kritériá prijímacích skúšok

                                 Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8,

963 01  Krupina

Kód školy: 666 410

 

Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka

pre školský rok 2020/2021

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina, ako  príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 65,§ 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní  v Rade školy a v Pedagogickej  rade, určuje nasledovné kritériá:

 

1. Počet prijatých žiakov – študijné a učebné odbory:

 

V školskom roku 2020/2021 otvárame podľa schváleného plánu výkonov 3 triedy s počtom žiakov  60  v odboroch:

 

Študijné odbory:

1 trieda

2413  K           Mechanik strojov a zariadení (4-ročný študijný odbor) – 15 žiakov

                    - (2413 K) duálne vzdelávanie

                         - možnosť získania certifikátov odbornej spôsobilosti

4553  K           Podnikateľ pre rozvoj vidieka (4-ročný študijný odbor) - 10 žiakov

 

Učebné odbory:  

1 trieda

2487  H 01     Autoopravár - mechanik  (3-ročný učebný) – 8 žiakov   

3152  H 02      Krajčír – dámske odevy (3-ročný učebný) – 5 žiakov

2962  H           Pekár (3-ročný učebný) – 5 žiakov

1 trieda        

2977 H           Cukrár – kuchár ( 4 – ročný učebný odbor ) – 17 žiakov

 

2-ročné učebné odbory (mimo plánu výkonov):

1 trieda

2982  F           Potravinárska výroba

2478  F           Strojárska výroba

 

Nadstavbové štúdium 2-ročné (mimo plánu výkonov):

1 trieda

6403 L            Podnikanie v remeslách a službách

3757 L            Dopravná prevádzka

2414 L 02        Strojárstvo – obrábanie materiálov

2982 L 02        Potravinárska výroba – pekárska  a cukrárska výroba

 

2.  KritériÁ prijatia:

 

·        podanie prihlášky na štúdium na strednú školu v termíne do 15. mája 2020

·        úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy (pre 4-ročné študijné a 3-4 ročné učebné odbory)

·        ukončených 9 rokov povinnej školskej dochádzky na základnej škole pri žiakoch, ktorí ukončili základnú školu v 6. až 8. ročníku (pre 2-ročný učebný odbor)

·        pre nadstavbové štúdium – úspešne ukončené vzdelávanie v nadväzujúcom trojročnom  alebo štvorročnom učebnom odbore (výučný list)

·        zdravotná spôsobilosť pre zvolený študijný alebo učebný odbor – na podanej prihláške sa nevyžaduje

·        uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2020.

·        v prípade integrácie žiakov doložiť výsledky príslušných diagnostických vyšetrení – prijatý uchádzač najneskôr do 31. augusta 2020

 

2.1 Študijné  odbory:

 

Termíny prijímacieho konania:

Prijímacie konanie do prvého ročníka študijných odborov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

 

Výsledok prijímacieho konania sa určí na základe:

 

1.   ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV 

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

 

1.1. Povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

počet bodov= 5.(4-x).(4-x), kde x je známka.

-     Slovenský jazyk a literatúra

-     Matematika

 

1.2. Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

počet bodov= 3.(4-x).(4-x), kde x je známka.

 

Profilové predmety pre študijné odbory sú:

2413  K    Mechanik strojov a zariadení           anglický jazyk, fyzika

4553  K    Podnikateľ pre rozvoj vidieka          anglický jazyk, biológia, chémia

 

1.3. Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu:

počet bodov= 2.(4-x).(4-x), kde x je známka.

 

Doplnkové predmety pre študijné odbory sú:

2413  K    Mechanik strojov a zariadení           informatika, technika

4553  K    Podnikateľ pre rozvoj vidieka          informatika, technika

 

2.   PROSPECH

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 –výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 

3.   ĎALŠIE KRITÉRIA

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu0;100bodov.

 

3.1. Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste, v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

 

 

 

 

3.2.Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia.

 

 

4.   V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu.

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 

Absolventi stredných škôl podávajú prihlášky na nadstavbové štúdium do 31. mája 2020.

 

2.2 Učebné odbory :

 

Žiaci prihlásení do učebných odborov budú prijatí  bez  prijímacej  skúšky.

 

Určenie poradia prijatia na štúdium

 

Ak počet prihlásených žiakov do príslušného učebného odboru presiahne počet žiakov podľa schváleného plánu výkonov, určí sa poradie uchádzačov na základe bodovacieho systému. Body budú uchádzačom pridelené ohodnotením nasledujúcich kritérií:

 

Bodové hodnotenie za celkový priemerný prospech žiakov za 8. ročník a 1. polrok 9.ročníka ZŠ:

Priemerný prospech                                                     počet bodov

Do 1,5 vrátane                                                          50

Nad 1,5 do 2,0 vrátane                                               40

nad 2,0 do 2,5 vrátane                                               30

nad 2,5 do 3,0 vrátane                                               20

nad 3,0 do 3,5 vrátane                                               10

nad 3,5                                                                    0

 

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje postupne:

1.   prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – §67, odsek 3 školského zákona) pokiaľ lekárske odporúčanie dovoľuje žiakovi štúdium zvoleného odboru; v prípade, že žiaci so ŠVVP dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodnú rovnaké kritériá ako v prípade intaktných žiakov,

2.   na základe dosiahnutého priemerného prospechu na ZŠ za 1. polrok 9.ročníka.

 

 

Spoločné ustanovenia o prijímacom konaní

 

Nadpočetným žiakom budú ponúknuté voľné miesta v iných učebných a študijných odboroch na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine.

 

V prípade potreby individuálneho učebného plánu v dôsledku sťažených podmienok pre vzdelávanie, je potrebné túto skutočnosť dokladovať v termíne určenom riaditeľkou školy najneskôr 31.augusta 2020.

 

3. Rozhodnutie o prijatí:

 

Riaditeľka školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zároveňdoručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.

Riaditeľka strednej školy do 29. mája 2020 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

 

4. ĎALŠIE USTANOVENIA:

 

Riaditeľka školy do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy alebo na výveske školy.

 

Riaditeľka školy do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.

 

Riaditeľka školy najneskôr do 15. júna 2020 zverejní 100% naplnenosť tried na webovom sídle školy alebo na výveske školy.

 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest.

 

Prijímacie konanie na nenaplnený počet miest sa uskutoční do 23. júna 2020. Riaditeľka školy odošle rozhodnutie o prijatí do 25. júna 2020. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do 30. júna 2020 strednej škole záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

 

Ak má stredná škola určený počet žiakov prvého ročníka v dennej forme štúdia v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore (plán výkonov) najviac 15 žiakov, riaditeľ strednej školy môže so súhlasom zriaďovateľa v prijímacom konaní na nenaplnený počet miest prijať najviac o 3 žiakov viac.

 

V  Krupine  dňa   06. 05. 2020

 

 

Mgr. Anna Borbuliaková
           riaditeľka školy