Kritériá prijímacích skúšok

Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8,

963 01  Krupina

Kód školy: 666 410

 

Kritéria pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka

pre školský rok 2021/2022

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina, ako  príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 65, § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní  v Rade školy a v Pedagogickej  rade, určuje nasledovné kritériá:

 

1. Počet prijatých žiakov – študijné a učebné odbory:

 

V školskom roku 2021/2022otvárame podľa schváleného plánu výkonov 3 triedy s počtom žiakov  83  v odboroch:

 

Študijné odbory:

1 trieda

2413  K           Mechanik strojov a zariadení (4-ročný študijný odbor) – 14 žiakov

                    - (2413 K) duálne vzdelávanie

                         - možnosť získania certifikátov odbornej spôsobilosti

4553  K           Podnikateľ pre rozvoj vidieka (4-ročný študijný odbor)  - 7 žiakov      

6442 K            Obchodný pracovník - 8 žiakov  duálne vzdelávanie                      

 

Učebné odbory:  

1 trieda

2487  H 01     Autoopravár - mechanik  (3-ročný učebný) – 10 žiakov 

3152  H 02      Krajčír – dámske odevy (3-ročný učebný) – 2 žiaciduálne vzdelávanie

2962  H           Pekár (3-ročný učebný) – 2 žiaci

2977  H           Cukrár – kuchár ( 4 – ročný učebný odbor ) – 10 žiakov

 

2-ročné učebné odbory (mimo plánu výkonov): 

1 trieda

2982  F           Potravinárska výroba15 žiakov

2478  F           Strojárska výroba  15 žiakov

 

Nadstavbové štúdium 2-ročné:

1 trieda

6403 L            Podnikanie v remeslách a službách

3757 L            Dopravná prevádzka

2414 L 02        Strojárstvo – obrábanie materiálov

2982 L 02        Potravinárska výroba – pekárska  a cukrárska výroba

 

2.  Kritéria prijatia:

 

·          termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole (ďalej len „prihláška“) zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy je pre všetky odbory vzdelávania do 8. apríla 2021.

·          termín na odoslanie prihlášok riaditeľom základnej školy na strednú školu je pre všetky odbory vzdelávania do 16. apríla 2021.

·              úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy (pre 4-ročné študijné a 3-4 ročné učebné odbory)

·              ukončených 9 rokov povinnej školskej dochádzky na základnej škole pri žiakoch, ktorí ukončili základnú školu v 6. až 8. ročníku (pre 2-ročný učebný odbor)

·              pre nadstavbové štúdium – úspešne ukončené vzdelávanie v nadväzujúcom trojročnom  alebo štvorročnom učebnom odbore (výučný list)

·              zdravotná spôsobilosť pre zvolený študijný alebo učebný odbor – na podanej prihláške sa nevyžaduje

·          uchádzač so zdravotným znevýhodnením alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača predloží vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor výchovy a vzdelávania v termíne určenom riaditeľom strednej školy najneskôr 31.augusta 2021.

·          v prípade integrácie žiakov doložiť výsledky príslušných diagnostických vyšetrení – prijatý uchádzač najneskôr do 31. augusta 2021.

 

 

Termíny prijímacieho konania:

 

Prijímacie konanie do prvého ročníka študijných odborov a prijímacie konanie do prvého ročníka učebných odborov sa koná od 3. mája 2021 do 14. mája 2021.

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

a)   v prvom termíne  3. mája 2021 

b)   v druhom termíne 10. mája 2021 

 

2.1 Študijné  odbory:

Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe:

A.     prijímacích skúšok

B.  bez prijímacích skúšok

 

A.  Prijímanie žiakov na štúdium na základe prijímacích skúšok

Predmetmi prijímacej skúšky  pre študijné odbory sú:

2413  K    Mechanik strojov a zariadení           slovenský jazyk, matematika

4553  K    Podnikateľ pre rozvoj vidieka          slovenský jazyk, biológia

6442 K      Obchodný pracovník                      slovenský jazyk, matematika

Prijímacie skúšky sa uskutočnia písomnou formou. Hodnotenie písomnej formy skúšky sa uskutoční na základe bodovacieho systému. K bodovému hodnoteniu písomnej skúšky sa pripočítajú aj body získané ohodnotením ďalších kritérií uvedených nižšie.

Bodové hodnotenie za písomnú časť prijímacích skúšok:

-         zo slovenského jazyka a literatúry – percentuálny zisk z testu sa premení na body(napr. 80%=80bodov)

-         z matematiky– percentuálny zisk z testu sa premení na body(napr. 80%=80bodov)

-         z biológie– percentuálny zisk z testu sa premení na body(napr. 80%=80bodov)

 

Bodové hodnotenie za prospech žiakov z profilového predmetu (SJL, MAT/BIO):

Stupeň prospechu                                                         počet bodov

výborný (1)                                                              40

chválitebný (2)                                                         30

dobrý (3)                                                                 20

 

Bodové hodnotenie za celkový priemerný prospech žiakov za 1. polrok 8. ročníka, za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9.ročníka ZŠ:

Priemerný prospech                                                     počet bodov

do 2,0 vrátane                                                          40

nad 2,0 do 2,5 vrátane                                               30

nad 2,5 do 3,0 vrátane                                               20

 

 

 

Bodové hodnotenie za prospech 1,0:

Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1–výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 50 bodov za každý školský rok.

 

Bodové hodnotenie za predmetové olympiády:

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia prijímacej skúšky, ak sa žiak umiestnil na 1.mieste až 5. mieste v medzinárodnom, celoslovenskom, krajskom alebo okresnom kole, v 8.ročníku alebo v 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka ( ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

 

Úroveň súťaže

1.miesto

2.miesto

3.miesto

4.miesto

5.miesto

Medzinárodná

100

90

80

70

60

Celonárodná

80

70

60

50

40

Krajská

60

50

40

30

20

Okresná

40

30

20

10

5

 

Žiaci budú prijatí na štúdium podľa súčtu bodov dosiahnutých na základe bodového hodnotenia jednotlivých kritérií -podľa poradia v akom sa umiestnia na prijímacej skúške.

 

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje postupne:

1.   prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – §67, odsek 3 školského zákona) pokiaľ lekárske odporúčanie dovoľuje žiakovi štúdium zvoleného odboru; v prípade, že žiaci so ŠVVP dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodnú rovnaké kritériá ako v prípade intaktných žiakov,

2.   počet bodov dosiahnutých za prijímaciu skúšku z matematiky resp. biológie podľa zvoleného študijného odboru,

3.   počet bodov dosiahnutých za prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka a literatúry,

  1. preferenčné body za prospech z profilového predmetu - MAT/BIO podľa zvoleného študijného odboru,
  2. preferenčné body za prospech z profilového predmetu – SJL,

6.   dosiahnutý priemerný prospech na ZŠ za 1. polrok 9.ročníka,

  1. preferenčné body za predmetové olympiády.

 

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 

B.  Prijímanie žiakov na štúdium bez prijímacích skúšok

 

Do študijných odborov budú prijatí bez prijímacej skúšky (písomnej formy) žiaci:

 

a)    ktorí dosiahli celkový priemerný prospech za 8. ročník a 1. polrok 9.ročníka ZŠ do 1,50 vrátane:žiakom sa započíta plný počet bodov z povinných predmetov  písomnej časti PS.

 

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje postupne:

1.   prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – §67, odsek 3 školského zákona) pokiaľ lekárske odporúčanie dovoľuje žiakovi štúdium zvoleného odboru; v prípade, že žiaci so ŠVVP dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodnú rovnaké kritériá ako v prípade intaktných žiakov,

  1. preferenčné body za prospech z profilového predmetu - MAT/BIO podľa zvoleného študijného odboru,

3.   preferenčné body za prospech z profilového predmetu – SJL,

4.   dosiahnutý priemerný prospech na ZŠ za 1. polrok 9.ročníka,

  1. preferenčné body za predmetové olympiády.

 

b)   ktorí úspešne ukončia vzdelávanie v príslušnom učebnom odbore a rozhodnú sa pokračovať v nadstavbovom štúdiu.

Absolventi stredných škôl podávajú prihlášky na nadstavbové štúdiumdo 31. mája 2021.

2.2 Učebné odbory :

 

Žiaci prihlásení do učebných odborov budú prijatí  bez  prijímacej  skúšky.

 

Určenie poradia prijatia na štúdium 

 

Ak počet prihlásených žiakov do príslušného učebného odboru presiahne počet žiakov podľa schváleného plánu výkonov, určí sa poradie uchádzačov na základe bodovacieho systému. Body budú uchádzačom pridelené ohodnotením nasledujúcich kritérií:

 

Bodové hodnotenie za celkový priemerný prospech žiakov za 1. polrok 8. ročníka, za 2. polrok 8. ročníka a 1. polrok 9.ročníka ZŠ:

Priemerný prospech                                                     počet bodov

Do 1,5 vrátane                                                          50

Nad 1,5 do 2,0 vrátane                                               40

nad 2,0 do 2,5 vrátane                                               30

nad 2,5 do 3,0 vrátane                                               20

nad 3,0 do 3,5 vrátane                                               10

nad 3,5                                                                    0

 

Bodové hodnotenie za prospech žiakov z profilového predmetu:

Pre učebný odbor                                   Profilové predmety

2487  H 01     Autoopravár - mechanik       matematika, technika

3152  H 02     Krajčír – dámske odevy       matematika, technika

2962  H          Pekár                               biológia, technika

2977  H          Cukrár – kuchár                 biológia, technika

Stupeň prospechu  počet bodov

výborný (1)                                                              40

chválitebný (2)                                                         30

dobrý (3)                                                                 20

 

V prípade rovnosti bodov o poradí rozhoduje postupne:

1.             1.   prednostne bude prijatý uchádzač, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť (žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími         potrebami – §67, odsek 3 školského zákona) pokiaľ lekárske odporúčanie dovoľuje žiakovi štúdium zvoleného odboru; v         prípade, že žiaci so ŠVVP dosiahnu rovnaký počet bodov, o poradí rozhodnú rovnaké kritériá ako v prípade intaktných             žiakov,

  1. preferenčné body za prospech z profilového predmetu - MAT/BIO podľa zvoleného učebného odboru,
  2. preferenčné body za prospech z profilového predmetu – Technika, 
  3. dosiahnutého priemerného prospechu na ZŠ za 1. polrok 9.ročníka.

 

 

3.   Rozhodnutie o prijatí:

 

Riaditeľka školy do 20. mája 2021 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania, zároveň doručí zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou alebo do elektronickej schránky.

Riaditeľka školy do 20. mája 2021 zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle školy alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania.

 

Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole je do 25. mája 2021; potvrdenie sa doručuje cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy alebo do elektronickej schránky strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 

4.   ĎALŠIE USTANOVENIA:

 

Nadpočetným žiakom budú ponúknuté voľné miesta v iných učebných a študijných odboroch na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Krupine.

 

V prípade potreby individuálneho učebného plánu v dôsledku sťažených podmienok pre vzdelávanie, je potrebné túto skutočnosť dokladovať v termíne určenom riaditeľkou školy najneskôr 31.augusta 2021.

 

Riaditeľka školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest, na základe aktuálnych rozhodnutí ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 

 

Kritéria boli prerokované a schválené v Pedagogickej rade dňa : 28.1.2021

 

 

V  Krupine  dňa   11. 2. 2021

 

 

Mgr. Anna Borbuliaková
           riaditeľka školy

 

 

 

Kritéria boli prerokované a schválené v Rade školy dňa :

 

 

 

 

V Krupine  dňa  : 22.2.2021                                               Ing. Eva Fekiačová

                                                                          Predsedníčka RŠ SOŠOaS Krupina


DODATOK č. 1 


Stredná odborná škola obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8,

963 01  Krupina

Kód školy: 666 410

 

Dodatok č. 1 ku

kritériám pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka

pre školský rok 2021/2022

 

Riaditeľka Strednej odbornej školy obchodu a služieb, M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina, ako  príslušný orgán podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej  samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 65, § 66 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, po prerokovaní  v Rade školy a v Pedagogickej  rade, určuje doplnenie ku kritériám pre prijatie uchádzačov o štúdium nasledovne:

 

K bodu č. 4ĎALŠIE USTANOVENIA:

 

Prevod slovného hodnotenia a hodnotenia absolvoval na známku:

 

Uchádzačom o štúdium, ktorí majú na prihláške za daný vyučovací predmet v danom roku alebo polroku uvedené „absolvoval“ sa toto hodnotenie nahradí hodnotením z daného predmetu z najbližšieho školského roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

 

Uchádzačom o štúdium, ktorí majú na prihláške za daný vyučovací predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovné hodnotenie, bude nahradené známkou na základe prevodu stupnice slovného hodnotenia a popisu slovného hodnotenia, ktoré poskytne príslušná základná škola.

 

V prípade neposkytnutia stupnice slovného hodnotenia a popisu stupnice slovného hodnotenia základnou školou sa bude postupovať nasledovne:

 

Uchádzačom o štúdium, ktorí majú na prihláške za daný vyučovací predmet v danom roku alebo polroku uvedené slovné hodnotenie, bude nahradené známkou, ktorá bude vypočítaná ako aritmetický priemer známok z daného predmetu uvedených na prihláške na štúdium. Aritmetický priemer vypočítaný do 0,50 vrátane bude zaokrúhľovaný vždy nadol (príklad: do 1,50 = výsledná známka 1; od ;1,51 – 1,99 = výsledná známka 2;...).

 

 

V  Krupine  dňa   17. 3. 2021

 

 

Mgr. Anna Borbuliaková
           riaditeľka školy

 

Dodatok č. 1 ku kritériám bol prerokovaný a schválený v Pedagogickej rade dňa:

 

22.3.2021 

 

 

Dodatok č. 1 ku kritériám bol prerokovaný a schválený v Rade školy dňa :

 

 

 

 

V Krupine  dňa:  25.3.2021                                                Ing. Eva Fekiačová

                                                                          Predsedníčka RŠ SOŠOaS Krupina

  

 

 

 

 

 


 

Okruhy tém prijímacích skúšok:

Okruhy otázok - SJL

1)     Čítanie s porozumením

2)     Jednoduchá veta

3)     Súvetie

4)     Slovné druhy

5)     Vetné členy

6)     Pravopis

7)     Písanie veľkých písmen na začiatku slov

8)     Ľudová slovesnosť

9)     Základné diela autorov slovenského romantizmu a realizmu

Okruhy otázok - MAT

1)     Číselné množiny – počítanie s prirodzenými (deliteľ, násobok), celými (priorita operácií, zátvorky, znamienka) a racionálnymi číslami (zlomky)

2)     Výrazy s premennou – násobenie, delenie, sčitovanie a odčitovanie výrazov so zátvorkami

3)     Rovnica – odstránenie zlomkov, riešenie ekvivalentnými úpravami, overenie výsledku

4)     Finančná matematika – percentá, zľava, zdraženie, porozumenie percentuálnym grafom

5)     Pravouhlý trojuholník – výpočty pomocou Pytagorovej vety v rovnostrannom a rovnoramennom trojuholníku

6)     Telesá – povrch, objemu a hmotnosť útvarov (kocka, hranol, valec, guľa) + premeny jednotiek

7)     Konštrukcie v pripravenom trojuholníku – výšky, ťažnice, osi strán, osi uhlov, opísaná a vpísaná kružnica

Okruhy otázok - BIO

1)     Fotosyntéza

2)     Stavba tela rastlín – pomenovať a popísať jednotlivé časti

3)     Človek – vedieť vymenovať, popísať jednotlivé sústavy človeka a uviesť význam

4)     Životné prostredie – definovať, uviesť živé a neživé zložky prostredia

5)     Vzťahy medzi organizmami – definovať jedinec, populácia, veľkosť populácie, konkurencia, symbióza (spolužitie), parazitizmus, hostiteľ, parazit, predácia, predátor, korisť.

6)     Globálne ekologické problémy – vymenovať a stručne charakterizovať

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
23. 02. 2021  Kritériá_prijímacích_skúšok_2021-22_-_prezenčne395 kB [pdf]