Likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Obeo

20190502_134318

Dňa 2. mája sa konalo likvidačné valné zhromaždenie JA Firmy Obeo. Akcionári boli oboznámení s celoročným fungovaním JA Firmy, viceprezidenti predniesli správy o činnosti, odznela tiež správa dozornej rady. Prítomní akcionári schválili výročnú správu a rozdelenie disponibilného zisku. JA Firma hospodárila efektívne, akcionárom bol vyplatený vklad spolu s 25 % zhodnotením v podobe dividend. Veľká vďaka patrí pani riaditeľke Mgr. Anne Borbuliakovej, našej vyučujúcej Ing. Márii Šumichrastovej a konzultantke pani Alene Kaufmanovej, ktoré nás pri podnikaní podporovali. Z absolvovania reálneho podnikania si všetci zamestnanci – žiaci 3. O odnesieme mnoho praktických zručností a skúseností do života.

Nikola Marcineková, žiačka 3. O

Priložené fotografie