Moderné vzdelávanie pre prax

Stredná odborná škola obchodu a služieb je zapojená do projektu

 

Názov projektu: Moderné vzdelávanie pre prax

 

Kód projektu: 312011Y922

Kód ŽoNFP: NFP312010Y922

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond

Prioritná os: 312010 - 1. Vzdelávanie

Konkrétny cieľ: 312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Kategórie regiónov: LDR - menej rozvinuté regióny

Kategorizácia za Konkrétne ciele

Konkrétny cieľ: 312010021 - 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce

Oblasť intervencie: 118 - Zvyšovanie významu systémov vzdelávania a odbornej prípravy z hľadiska pracovného trhu, uľahčovanie

prechodu od vzdelávania k zamestnaniu a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality

Hospodárska činnosť: 19 – Vzdelávanie

Miesto realizácie projektu

P. č. Štát Región (NUTS II)

Vyšší územný celok (NUTS III)

Okres (NUTS IV)

Obec

1. Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Banská Bystrica Banská Bystrica

2. Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Krupina Krupina

3. Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Lučenec Lučenec

4. Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Rimavská Sobota

5. Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Rimavská Sobota Tisovec

6. Slovensko Stredné Slovensko Banskobystrický kraj Veľký Krtíš Modrý Kameň

Cieľová skupina

1. pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy

2. žiaci základných a stredných škôl vrátane žiakov so ŠVVP vrátane marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia

Hlavná aktivita a projektu:

1. Zvýšenie kvality vzdelávania na stredných odborných školách

1.1. Extra hodiny

1.2. Mimoškolská činnosť

1.3. Pedagogické kluby

1.4. Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Zmluva je zverejnená: 

crz.gov.sk


Správy z pedagogických klubov - klik sem

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
02. 10. 2020  Plagat1 010 kB [pdf]
02. 10. 2020  Web423 kB [pdf]

Priložené fotografie

Logo BBSK