Obchodná akadémia

IMG_7825

Študijný odbor 6317 M OBCHODNÁ AKADÉMIA


Dĺžka štúdia: 4 roky
Forma štúdia: denná, denné štúdium pre absolventov základnej školy


Charakteristika absolventa

Absolvent štvorročného študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti výroby zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu a personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia. Získané informácie vie posúdiť, ohodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Absolvent tohto študijného odboru sa môže uchádzať aj o štúdium na vysokých školách, najmä ekonomického zamerania.

Ukončovanie štúdia

  • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je vysvedčenie o maturitnej skúške
  • Absolvent študijného odboru môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole
Logo BBSK