Obchodná akadémia

profil absolventa študijného odboru 6317 m obchodná akadémia

Názov a adresa školy:    Stredná odborná škola obchodu a služieb
                                            M. R. Štefánika 8, 963 01 Krupina
Názov školského vzdelávacieho programu:  Obchodná akadémia
Kód a názov ŠVP:   63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby I, II
Kód a názov učebného odboru:   6317 M Obchodná akadémia
Stupeň vzdelania stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia:     4 roky
Forma štúdia:    denná

 

 1.      Celková charakteristika absolventa

-         absolvent študijného odboru 6317 M obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode, v peňažníctve, cestovnom ruchu a ďalších službách v štátnej a verejnej správe. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska;

-         po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), rozpočtových a príspevkových organizácií a vo vnútropodnikových útvaroch;

-         typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent obchodnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, štatistiku, cenovú tvorbu, daňovú agendu, činnosti  spojené so získavaním a spracúvaním informácií, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím);

-        absolvent študijného odboru  je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

2.      Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky

 2.1        V oblasti všeobecného vzdelania

Absolvent pozná/má:

-         potrebnú slovnú zásobu, a vyjadrovaciu schopnosť v komunikatívnych situáciách v ústnom a písomnom prejave v materinskom jazyku;

-         znalosť slovenskej a  svetovej literatúry;

-         kultúrny prehľad, ktorý vychádza z poznania rôznych oblastí umenia a kladný vzťah ku kultúrnym a estetickým hodnotám;

-         orientáciu v  dejinách slovenského národa a svetovej histórie;

-         znalosť o hierarchii životných hodnôt vychádzajúcich zo základných princípov demokratickej spoločnosti a je schopný vytvárať si rebríček hodnôt;

-         znalosť dvoch cudzích jazykov na úrovni bežnej hovorovej komunikácie a aspoň jedného z nich na účely obchodno-podnikateľských činností;

-         znalosti zo stredoškolskej matematiky, základov biológie a ekológie;

-         základy etiky, psychológie a sociológie;

-         schopnosť orientácie vo vývoji ľudskej spoločnosti a v ekonomických vzťahoch;

-         znalosť zásad spoločenského správania sa a spoločenského protokolu;

-         schopnosť komunikácie s klientmi v rôznych oblastiach;

-         rozvinuté pohybové schopnosti, celkovú telesnú zdatnosť a vypestovanú celoživotnú potrebu pohybovej aktivity.

 

2.2        V oblasti odborného vzdelania

 

2.2.1  Požadované vedomosti

Absolvent pozná /má:

-         tendencie vývoja vedy, techniky a ekonomiky v širokých spoločenských súvislostiach a vzťahoch;

-         základné ekonomické pojmy a princípy obchodno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike;

-         možnosti registrácie a prevádzkovania živností;

-         metodiku a postupy účtovania v sústavy podvojného účtovníctva a vedenie jednoduchého účtovníctva, analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva;

-         účelné využívanie informačno-komunikačných technológií a  organizačnej technológie;

-         schopnosť prijímať rozhodnutia a odhadnúť ich prínos pre úspech podnikania;

-         matematické postupy pri riešení úloh v hospodárskej praxi;

-         základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy a obchodnej a úradnej korešpondencie;

-         základné právne normy;

-         základy ekonomických teórií;

-         základy medzinárodnej deľby práce, základné zahranično-obchodné operácie a techniky uskutočňovania prieskumu trhu;

-         obsah a formy  platobného styku a finančných operácií;

-         základné poznatky o hospodárskej geografii Slovenskej republiky a o svetovom hospodárstve;

-         základy ekológie a orientovať sa v základných environmentálnych pojmoch;

-         vedomosti o ochrane spotrebiteľa a spotrebiteľskej politike;

-         základné vlastnosti vybraných druhov tovaru a spôsoby ich zisťovania;

-         technológie výroby vybraných druhov tovaru, podmienky skladovania a prepravy, poskytujúce vecný základ pre hodnotenie tovaru, pre ekonomické operácie a možnosti posudzovať ich ekonomické dôsledky.

 

2.2.2  Požadované zručnosti

Absolvent vie:

-         aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti;

-         určovať ciele, prostriedky a postupy práce;

-         spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť potrebné informácie na podnikateľské činnosti s využitím komunikačných a informačných technológií;

-         účtovať v podvojnej a jednoduchej sústave účtovníctva;

-         vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele;

-         riešiť samostatne, alebo v tíme problémové úlohy podnikovo-hospodárskeho prostredia;

-         aplikovať vybrané matematické postupy pri riešení úloh v hospodárskej praxi;

-         uplatňovať  v podnikateľskej činnosti  základné právne normy;

-         aplikovať zručnosti pri spracúvaní obsahu, foriem a pri pracovných postupoch vo vyhotovovaní prvotných obchodných dokladov;

-         spracúvať vecne, jazykovo a formálne správne písomnosti spojené s podnikateľskou činnosťou v tuzemsku a zahraničí s využitím súčasnej techniky;

-         písať hmatovou metódou, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností;

-         pracovať s odbornou literatúrou.

 

2.3        Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti

Absolvent sa vyznačuje:

-   schopnosťou zodpovedného, čestného, dôsledného a  presného konania;

-   cieľavedomým, rozhodným a rozvážnym vystupovaním a jednaním;

-   kreatívnym myslením;

-   samostatným riešením bežných úloh a iniciatívnym jednaním;

-   schopnosťou podriadiť vlastné záujmy vyšším spoločenským a morálnym hodnotám;

-   zodpovedným narábaním s informáciami;

-   schopnosťou niesť spoluzodpovednosť za výsledky práce;

-   zodpovedným prístupom k ochrane životného prostredia.

 

Ukončovanie štúdia

  • Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou
  • Dokladom o úspešnom ukončení štúdia je  vysvedčenie o maturitnej skúške

 

 Učebný plán

6317 Mobchodná akadémia

(začínajúc 1. ročníkom od 1. 9. 2014)

 

Poskytnutý stupeň vzdelania:

úplné stredné odborné vzdelanie, ISCED 3A

Dĺžka a forma vzdelávania:

4 roky, denné štúdium

 

Cieľové zložky vzdelávania

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe za štúdium (podľa ŠVP)

Minimálny celkový počet hodín za štúdium (podľa ŠVP)

Všeobecné vzdelávanie

48

1536

Odborné vzdelávanie

56

1792

Disponibilné hodiny

28

896

CELKOM

132

4224

 

Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí, vyučovacie predmety

Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom programe v ročníku

Celkový počet hodín za štúdium

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecné vzdelávanie

22

18

12

11

63

2016

Jazyk a komunikácia

9

9

8

8

34

1088

·         slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

 

·         anglický / nemecký / ruský jazyk

3

3

3

3

12

 

·         druhý cudzí jazyk - voliteľný predmet

3

3

2

2

10

 

Človek a hodnoty

1

1

 

 

2

64

·         etická výchova / náboženská výchova

1

1

 

 

2

 

Človek a spoločnosť

3

2

 

 

5

160

·         dejepis

1

1

 

 

2

 

·         občianska náuka

2

1

 

 

3

 

Človek a príroda

3

 

 

 

3

96

·         biológia

1

 

 

 

1

 

·         chémia

1

 

 

 

1

 

·         fyzika

1

 

 

 

1

 

Matematika a práca s informáciami

4

4

2

1

11

352

·         matematika

2

2

2

1

7

 

·         informatika

2

2

 

 

4

 

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

8

256

·         telesná a športová výchova

2

2

2

2

8

 

Odborné vzdelávanie

11

15

23

24

73

2336

Teoretické vzdelávanie

11

11

13

12

47

1504

·         podniková ekonomika

3

3

4

4

14

 

·         administratíva a korešpondencia

3

2

2

2

9

 

·         spoločenské komunikácia

1

 

 

 

1

 

·         právna náuka

 

2

 

 

2

 

·         hospodárske výpočty a štatistika

 

 

1

 

1

 

·         hospodárska geografia

2

 

 

 

2

 

·         tovaroznalectvo

2

 

 

 

2

 

·         účtovníctvo

 

4

4

3

11

 

·         daňová sústava

 

 

2

1

3

 

·         úvod do makroekonómie

 

 

 

2

2

 

Praktická príprava

 

4

10

12

26

832

·         odborná prax

 

 

3

3

6

 

·         administratívne cvičenia

 

2

 

 

2

 

·         manažment osobných financií

 

2

 

 

2

 

·         aplikovaná informatika

 

 

2

2

4

 

·         odborná konverzácia v cudzom jazyku

 

 

2

2

4

 

·         ekonomické cvičenia

 

 

 

3

3

 

Voliteľné predmety

 

 

 

 

 

 

·         manažment, marketing / cvičná firma / aplikované ekonómia

 

 

3

 

3

 

·         personalistika / finančné služby/ sekretárske práce

 

 

 

2

2

 

SPOLU

33

33

35

35

136

4352

Účelové kurzy / učivo

 

 

 

 

 

 

Kurz pohybových aktivít v prírode

5 dní (min. 15 hod)

Zimné športy

5 dní (min. 15 hod)

Letné športy

 

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia

 

 

3 dni po 6 hod

Resp. 5 dní internátne

 

 

 

Účelové cvičenia(ochrana života a zdravia)

6 hod za polrok

6 hod za polrok

 

 

 

 

Maturitná skúška

 

 

 

5 dní

 

 

 

Kurz na ochranu života a zdravia– tematické celky:

-         riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana,

-         zdravotná príprava,

-         pobyt a pohyb v prírode,

-         záujmové technické činnosti

-         športy